Home About Browse Search
Svenska


Källmark, Elias and Tillberg, Petter, 2023. Ekonomi och virkesproduktion för hyggesfritt respektive trakthyggesbruk : en analys av ekonomiska och produktionsmässiga konsekvenser. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsbruket som bedrivs i Sverige har under de senaste åren kritiserats av myndigheter och allmänheten. En ny skogsstrategi från EU har tagits fram för öka andelen skogsbruksmetoder, så som hyggesfria alternativ, som främjar den biologisk mångfalden samt minska koldioxidutsläppen från skogen och därav minska andelen trakthyggesbruk som bedrivs i dagsläget.

Hyggesfritt skogsbruk är ett brett begrepp som innefattar olika skötselmetoder. Hyggesfritt skogsbruk har det långsiktiga målet att bruka skogen så de alltid är trädbevuxna och utan att skapa stora luckor.
Denna studie avgränsas genom att enbart redovisa ett produktionsinriktat hyggesfritt skogsbruk som innefattade två olika metoder, blädningsbruk för gran samt skärmställning för tall med plantering av förädlat material. Detta ställdes i jämförelse mot skogsskötselsystemet trakthyggesbruk med avseendet på det ekonomiska nuvärdet samt virkesproduktionen i form av löpande bruttotillväxt och sortiment.

Det skogliga beslutsstödsystemet Heureka PlanWise (SLU 2019) användes för att simulera och analysera de två skötselsystemen för två av SLU:s egna fastigheter med liknande trädslagsblandning, emellertid med olika breddgrader och medelboniteter. En fastighet i Gällivare kommun, Dundret och den andra i Uppsala kommun, Krusenberg. Detta för att studera om hyggesfritt skogsbruk skiljer sig i lönsamhet med olika nivåer på tillväxt. I denna studie gjordes även en känslighetsanalys där kalkylräntan ändrades mellan 1,50 %, 3,00 % och 4,50 %.

Optimeringen som PlanWise genererade resulterade i ett nuvärde på 41,20 % och 10,70 % högre lönsamhet för trakthyggesbruk för fastigheterna Dundret respektive Krusenberg. Tillväxten var högre i snitt över hela planeringshorisonten för hyggesfritt oavsett fastighet. Dock visades en skillnad i tillväxten mellan blädningsbruk och skärmställningen, där skärmställning hade en högre tillväxt än blädningsbruk i Dundret och tvärtom för Krusenberg. Skillnaden i andelen volym avverkad massaved och timmer var försumbar. Känslighetsanalysen visade att lönsamheten oavsett kalkylränta var störst hos trakthyggesbruk och störst skillnad var för Dundret med 14,79 % högre lönsamhet med kalkylräntan 1,50 % och 78,79 % högre lönsamhet med kalkylräntan 4,50 %. Medan för Krusenberg var skillnaden på 3,31 % respektive 20,27 %.

Skillnaderna mellan metodernas lönsamhet och produktion är inte markanta men merparten av det hyggesfria har skötts genom skärmställning, vilket liknar trakthyggesbruk mer än blädning. Slutsatsen av denna studie visar att trakthyggesbruk generellt sett är mer lönsamt, men att hyggesfritt genererar en högre bruttotillväxt i detta fall.

,

The forestry industry in Sweden has been criticized by both authorities and the public in recent years. A new forest strategy from the EU has been developed to increase the proportion of forestry methods, such as Continuous-cover Forestry alternatives, that promotes biodiversity and other ecosystem services, and thus reduce the proportion of clear-cutting currently being practiced. Continuous-cover forestry is a broad concept that encompasses various management methods. Continuous-cover forestry has the long-term goal of using the forest without creating large gaps, and to always maintain forest cover.

This study focuses solely on a production-oriented Continuous-cover forestry that included two different methods: Selection- forestry for spruce and shelterwood for pine with planting of refined plant material. This was compared to the silvicultural system of clear-cutting with respect to economic net present value and timber production in the form of annual gross increment and assortment.

The forest decision support system, Heureka PlanWise (SLU 2019), was used to simulate and analyze the two management systems for two of SLU's own properties with similar distribution of tree species but different latitude and site index. One property Dundret was in the municipality of Gällivare and the second one Krusenberg was in the municipality of Uppsala. This was done to see if Continuous-cover forestry could potentially be more profitable in either of the different site indices. A sensitivity analysis was also performed, where the discount rate was changed between 1.50 %, 3.00 %, and 4.50 %.

The optimization generated by PlanWise resulted in a maximum net present value of 41.20 % and 10.70 % higher profitability for clear-cutting for the Dundret and Krusenberg properties, respectively. The growth was higher on average over the entire planning horizon for Continuous-cover forestry regardless of the property. However, there was a difference in growth between selection cutting and shelterwood cutting, with shelterwood having higher growth than selection cutting in Dundret and vice versa for Krusenberg. However, the difference in the proportion of pulpwood and saw log was negligible. The sensitivity analysis showed that profitability was greatest for clear-cutting regardless of the discount rate, with the greatest difference for Dundret at 14.79 % more profitability with a discount rate of 1.50 % and 78.79 % more profitability with a discount rate of 4.50 %. For Krusenberg, the difference was 3.31 % and 20.27 %, respectively.

The differences in profitability and production between the methods are not as significant, but most of the Continuous-cover forestry has been managed through shelterwood cutting, which is more similar to clear-cutting than selection cutting. The conclusion of this study shows that clear-cutting is generally more profitable, but Continuous-cover forestry generates higher gross increment.

Main title:Ekonomi och virkesproduktion för hyggesfritt respektive trakthyggesbruk
Subtitle:en analys av ekonomiska och produktionsmässiga konsekvenser
Authors:Källmark, Elias and Tillberg, Petter
Supervisor:Lind, Torgny
Examiner:Löfroth, Therese
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:13
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:trakthyggesbruk, hyggesfritt, blädningsbruk, skärmställning, hyggen, PlanWise, nuvärde, kalkylränta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19116
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19116
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 10:50
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics