Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Isabella, 2023. Positiva välfärdsindikatorer för grisar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
663kB

Abstract

Majoriteten av forskning om djurvälfärd har fokuserat på negativa aspekter medan relativt lite har gjorts rörande positiva tillstånd. På senare tid har forskares intresse för positiv djurvälfärd tagit fart och det är nu ett aktivt diskussionsämne i forskarsamhället. Det här kandidatarbetet består av en litteraturstudie som genomförts under perioden mars-maj 2023 med syftet att kartlägga välfärdsbedömning för gris med särskilt fokus på indikatorer för positiv välfärd.
Bedömning av djurvälfärd inkluderar dimensionerna biologisk funktion, emotionella tillstånd och att leva ett naturligt liv och de tre dimensionerna överlappar varandra. Kriterierna som ligger till grund för bedömning av djurvälfärd är indelade i resursbaserade mått, djurbaserade mått och mått baserade på hanteringen. Det är viktigt att dessa mått är ändamålsenliga pålitliga och genomförbara. Projektet Welfare Quality® började att utveckla vetenskapligt baserade verktyg för att bedöma djurvälfärd. De identifierade 12 kriterier som ska täckas av bedömningssystemet och fokuserar på djurbaserade mått. Välfärden för suggor, smågrisar och tillväxtgrisar bedöms genom datainsamling på gården och insamlingen av data för slaktgrisars välfärd sker på gård och slakteri.
Till positiv djurvälfärd finns fyra olika ingångar vilka är livskvalitet, positiva känslor, positiva affektiva tillstånd och lycka. I studien presenteras fem potentiella positiva välfärdsindikatorer för gris som finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen. Dessa är lekbeteende, sexuellt beteende, svans- och öronpositionering, vokalisering samt sociala beteenden.
Svaret på frågan om hur en välfärdsbedömning går till blev att Welfare Quality® har ett större fokus på djurbaserade mått. Protokollet har även en bedömningsmetod kallad Qualitative behaviour assessment där bland annat lek och sociala beteenden bedöms. Projektet AssureWel utvecklade en annan bedömningsmetod med större fokus på negativa välfärdsindikatorer. Vad positiv djurvälfärd är besvaras genom att djurvälfärd har ett flertal förhållningssätt som har som gemensam nämnare att djuren har positiva känslor och upplevelser. För den sista frågeställningen om vilka positiva välfärdsindikatorer som skulle kunna användas i en välfärdsbedömning blev svaret att lekbeteende och sociala beteenden har störst potential som indikatorer för positiv välfärd. För vokaliseringar och svansställningar finns det tillfällen där samma sak indikerar på olika känslor och därför krävs vidare studier. Öronens positionering kräver också mer forskning för att det ska kunna implementeras som en positiv välfärdsindikator.

,

The majority of animal welfare research has focused on negative aspects while relatively little has been done on positive conditions. Recently, researchers' interest in positive animal welfare has gained momentum and it is now an active topic of discussion in the research community. This master's thesis consists of a literature study carried out during the period March-May 2023 with the aim of mapping welfare assessment for pigs with a particular focus on indicators for positive welfare. Assessment of animal welfare includes the dimensions biological function, emotional states and living a natural life and the three dimensions overlap. The criteria that form the basis for assessing animal welfare are divided into resource-based measures, animal-based measures and management-based measures. It is important that these measures are valid, reliable and feasible. The Welfare Quality® project began to develop scientifically based tools to assess animal welfare. They identified 12 criteria to be covered by the assessment system and focus on animal-based measures. The welfare of sows, piglets and growing pigs is assessed through data collection on the farm and the collection of data for the welfare of fattening pigs takes place on the farm and slaughterhouse.
There are four different inputs to positive animal welfare, which are quality of life, positive emotions, positive affective states and happiness. The study presents five potential positive welfare indicators for pigs that are described in the scientific literature. These are play behavior, sexual behavior, tail- and ear postures, vocalization and social behaviors.
The answer to the question about how a welfare assessment is carried out was that Welfare Quality® has a greater focus on animal-based measures. The protocol also has an assessment method called Qualitative behavior assessment where, among other things, play and social behaviors are assessed. The project AssureWel developed a different assessment method with a greater focus on negative welfare indicators. What positive animal welfare is can be answered by saying that it has several different inputs that have in common that animals have positive feelings and experiences. For the last question about which positive welfare indicators could be used in a welfare assessment, the answer was that play behavior and social behaviors have the greatest potential as indicators for positive welfare. For vocalizations and tail postures, there are situations where the same thing indicates different emotions and therefore requires further study. The positioning of the ears also requires more research before it can be implemented as a positive welfare indicator.

Main title:Positiva välfärdsindikatorer för grisar
Authors:Karlsson, Isabella
Supervisor:Wallenbeck, Anna
Examiner:Westin, Rebecka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:välfärdsbedömning, positiva välfärdsindikatorer, gris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19109
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19109
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 10:32
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics