Home About Browse Search
Svenska


Hallingfors, Joel and Åsberg Genctürk, Marcus, 2023. Vindkraftens påverkan på smålom. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Vindkraftsetableringar i Sverige ökar och har ökat kraftigt de senaste åren. Etableringen leder till att olika intressen krockar med varandra och hänsyn måste tas till drabbade arter som exempelvis smålom (Gavia stellata). Fåglar drabbas direkt och indirekt genom bland annat kollisioner, habitatförluster och störningar som kan leda till undvikande beteenden vid vindkraftverk. Olika rekommenderade skyddszoner för fågelarter används i dagsläget. Den nuvarande rekommendationen för smålom är på en kilometer och baseras på expertutlåtande, vetenskapliga rekommendationer samt försiktighetsprincipen. Vid vindkraftsetablering krävs miljökonsekvensanalyser samt rekommenderas utlåtanden från experter och ornitologer för att avgöra huruvida specifika områden är särskilt känsliga för mänsklig exploatering. Dagens forskning visar på olika grader av mortalitet och habitatpåverkan för fåglar i allmänhet. Det handlar främst om kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk samt att etableringen av vindkraftverken ofta sammanfaller med områden där fåglarna häckar eller födosöker. Syftet med studien var att sammanställa den nuvarande kunskapen om vindkraftens påverkan på smålom. För att besvara detta kombinerades litteraturstudier med rumsliga analyser i GIS verktyget QGIS. Analysen i QGIS begränsades till Västerbottens län, men aktuell forskning har studerats oberoende av område med hjälp av litteraturstudier. Buffertzoner på en respektive fem kilometer skapades för att kalkylera andel smålomshabitat inom zonerna för alla vindkraftverk i Västerbotten. Resultatet visar att en väldigt liten del av de klassade smålomshabitaten hamnar inom buffertzonerna. Antalet bekräftade häckningsplatser för smålom var som störst inom buffertzonerna på fem kilometer och betydligt färre inom en kilometer. Behovet av utökade skyddszoner till smålom är i dagsläget svår att bedöma men det finns belägg för att dagens rekommendation är tillräcklig, som exempelvis att antalet häckningsplatser inom skyddszonerna i Västerbotten är få.

,

The establishment of wind turbines in Sweden is increasing and has been increasing the last few years. Different interests need to be considered since this establishment often leads to clashing interests. Consideration for species such as the Red-throated diver (Gavia stellata) needs to be taken into account. Birds are affected directly and indirectly through collisions and habitat loss. Different recommendations are applied today regarding protective zones. The current recommendation for Red-throated diver is one kilometre and is based on expert assessment, scientific recommendations, and a general precautionary principle. Environmental impact analyses are required when establishing wind farms and verdicts from experts and ornithologists are recommended to assess whether certain habitats are more or less sensitive for anthropological exploitation, such as wind farm establishment. Current research indicates varying levels of mortality and habitat effects on birds as a whole. Primarily habitat loss and collisions are mentioned since wind turbines generally are placed in areas where birds forage and breed. The purpose of this study was to compile the current knowledge regarding the effects of wind power on the Red-throated diver. To answer this, a combination of literature studies and analyses in QGIS was used. For the GIS-analysis, the area of interest was limited to Västerbotten county, Sweden. The results show that a very small part of the classified Red-throated diver habitats coincide with the QGIS created buffer zones around wind turbines. The number of confirmed nesting sites for Red-throated diver was largest in the five kilometre buffer zones and smallest for the one kilometre zones. It is difficult to establish whether the current use of protective zones is sufficient, but evidence suggests that the recommended use of protective zones is enough since a very small amount of the reported nesting sites are found within the created buffer zones around wind farms in Västerbotten.

Main title:Vindkraftens påverkan på smålom
Authors:Hallingfors, Joel and Åsberg Genctürk, Marcus
Supervisor:Svensson, Johan and Neumann Sivertsson, Wiebke
Examiner:Lind, Torgny
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:10
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:smålom, vindkraftsetablering, skyddszon, buffertzoner, QGIS, habitatpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19108
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19108
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 10:28
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics