Home About Browse Search
Svenska


Grandin, Wilma and Karlsson, Signe, 2023. Underväxtens påverkan på skördarförarens prestation : en jämförelse mellan avverkningsplanerares och skördarförares bedömning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inom dagens skogsbruk är gallring en vanligt förekommande åtgärd där gagnvirke tillvaratas. Inför en gallring kan en förröjning göras där underväxt röjs bort med hjälp av röjsåg. Detta kan göras för att förbättra skördarförarens prestation och arbetsmiljö. Flera tidigare studier visar att en förröjning sällan är ekonomiskt lönsam samt att bedömningar för behovet av förröjning ofta är generella.

Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra hur skördarförare och avverkningsplanerare bedömer behovet av förröjning som prestationshöjande åtgärd i första gallring. Studien hade för avsikt att besvara om fler faktorer kan vägas in vid beslut om en förröjning skall genomföras eller inte. Studien hade även för avsikt att undersöka om enighet råder mellan avverkningsplanerare och skördarförare i förstagallring vad gäller hur underväxt påverkar skördarförarens prestation under utvalda prestationspåverkande förhållanden.

Studien genomfördes med hjälp av enenkätstudie där två planeringsspecialister, fem avverkningsplanerare och tio skördarförare medverkade. Enkäten besvarades med hjälp av telefonintervjuer.

Resultatet visade att avverkningsplanerare och skördarförare har liknande bild av vilka problem som underväxt kan medföra för skördarförare i förstagallring även om skördarförare nämnde fler problem.

Några slutsatser som går att dra från studien är att underväxt påverkar skördarförares prestation mer än vanligt när ytstrukturen försämras samt under årstiderna höst och vinter.

,

In forestry, thinning is a common practice. Before thinning pre-clearing can be carried out. Pre-clearing can be used to improve the performance and work environment for the harvest operator. Several previous studies show that pre-clearing rarely is economically profitable and the estimations whether a pre-clearing shall be carried out or not is often generic.

The objective of this study was to examine and compare how harvest operators and planners judge the need of a pre-clearing as a performance enhancing measure in first thinning. The study had the intention of answering if more factors could be taken into consideration when deciding if a pre-clearing should be carried out. The study also intended to examine if there is agreement among planners and harvest operators in a first thinning on how undergrowth effects the harvest operator during chosen performance affecting conditions.

The study was carried out with a survey study where two planning specialists, five planners and ten harvest operators participated. The survey was answered via phone interviews.

The result showed that planners and harvest operators have a similar view of what problems undergrowth bring for harvest operators in a first thinning, although harvest operators mentioned more problems.

Some conclusions from this study are that undergrowth affects harvest operators’ performance more than usual when the surface structure is more uneven and during fall and winter.

Main title:Underväxtens påverkan på skördarförarens prestation
Subtitle:en jämförelse mellan avverkningsplanerares och skördarförares bedömning
Authors:Grandin, Wilma and Karlsson, Signe
Supervisor:Bergström, Dan and Ersson, Back Tomas
Examiner:Klaus, Marcus
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:09
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:förröjning, enkätstudie, underväxtröjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19107
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19107
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 10:23
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics