Home About Browse Search
Svenska


Frostgård, Katja and Lydén, Gustaf, 2023. Luckhuggning, bränning och skalbaggar restaureringsåtgärdernas påverkan på de rödlistade skalbaggsarterna i Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
816kB

Abstract

Det skogsbruk som idag bedrivs på majoritet av den svenska skogsmarken har förändrat skogens struktur och variation; skogens heterogenitet har minskat. Detta påverkar en del av de skogslevande arterna negativt, och har bidragit till att många arter har minskat i sin utbredning och nu är rödlistade. En av de artgrupper som utstått störst reell negativ förändring mellan rödlistningen år 2015–2020 är skalbaggar. Skogsbruket skulle kunna balanseras och kompletteras med restaurering- och naturvårdsåtgärder, vars effekter behöver undersökas för att på bästa sätt motverka utdöende av många viktiga arter, samt för att vägleda och motivera skogsbruket att vidta sådana åtgärder.

Denna studie undersöker hur rödlistade skalbaggar påverkats av restaureringsåtgärder efter en längre tid; bränning och luckhuggning. Våra resultat visar att bränning har en positiv påverkan på artrikedom och abundans på kort sikt, en effekt som avtar på lång sikt. Luckhuggning har inte samma tydliga effekt, varken på kort eller lång sikt. Luckhuggning ökade dock abundansen på kort sikt, men denna effekt avtog också på lång sikt. Biodiversitet förblev opåverkad av behandlingar, något som kan ha orsakats av bränningens riktade effekt vad gäller ekologisk nisch, samt luckhuggningens eventuellt tidskrävande påverkan på substrat. Vidare studier av detta försök behövs för att se luckhuggningens potentiellt framtida effekt, och vidare försök vad gäller bränningens effekt på längre sikt.

,

The form of forestry being conducted on the majority of the Swedish forest area has changed its structure and variation; the heterogeneity of the forest has decreased. This causes a negative effect on some of the species living in the forest, and has contributed to a decrease in the distribution of many species that as a result has been red listed. One of the groups that has suffered the most negative change since the red listing of 2015 is beetles. Forestry could become more balanced and complemented by restorative measures, which needs to be tried and researched for optimal use to be able to mitigate extinction of many important species, and to guide and motivate actors within forestry to perform such measures.

In this study we examine how redlisted beetles are affected by certain restoration measures in the long run; artificial burning and gap-cutting. Our results show that artificial burning has a positive effect on species richness and abundance in the short term, an effect that decreases after seven years. Gap-cutting does not show the same effect in the short or long term. Abundance did increase after gap-cutting compared to untreated stands, but this effect decreased over time as well. Biodiversity was not affected by treatments, which could have been caused by the selective effect of burning towards certain ecological niches, while gap-cutting could potentially have a more time consuming effect on substrates. Further research on this particular experiment is needed to explore this possibility, and new experiments needs to be conducted to explore the long term effect of artificial burning.

Main title:Luckhuggning, bränning och skalbaggar restaureringsåtgärdernas påverkan på de rödlistade skalbaggsarterna i Sverige
Authors:Frostgård, Katja and Lydén, Gustaf
Supervisor:Löfroth, Therese
Examiner:Lind, Torgny
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:08
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:artrikedom, abundans, biodiversitet, restaurering, naturvårdsbränning, luckhuggning, rödlistade arter, skalbaggar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19106
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19106
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 10:20
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics