Home About Browse Search
Svenska


Hansi, Malin, 2023. Resursförsvar hos hund – orsaker och förebyggande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
555kB

Abstract

Hundaggression är ett allvarligt problem dels i form av nedsatt välfärd hos hunden som uppvisar aggressivt beteenden, dels för omgivningen då det kan leda till bitskador på människor och andra djur. Detta gör att hundaggression är bland det farligaste problembeteende hos hundar som ägare står inför. En vanlig orsak bakom aggressivitet hos hund är resursförsvar som innebär att hunden på olika sätt vaktar föremål, personer eller platser som har ett stort värde för hunden, t ex mat eller leksaker som hunden inte vill bli av med. Det är årligen tusentals människor som får uppsöka sjukhus i Sverige efter att de blivit hundbitna, där det år 2017 var 3 819 personer som behövde vård för sina skador orsakad av hundbett. Resursförsvar kan ta sig uttryck som olika former av aggressiva beteenden gentemot både ägare och andra hundar. Detta har stark negativ påverkan på relationen mellan hund och ägare, samt negativ påverkan på välfärden hos andra djur som resursförsvaret riktas mot. Att leva med hund som uppvisar resursförsvar kräver ofta avancerade kunskaper för att lösa beteendeproblematiken.
Tidigare forskning från Beaver (1982) hänvisar till att resursförsvaret beror på svaga ledare, medan nyare forskning tyder på att resursförsvar inte har något med rangordning eller dominans att göra, snarare kan hårda metoder snarare förvärra resursförsvaret hos hunden. Syftet med den här studien var att ta reda på orsaker till resursförsvar hos hundar samt hur man som ägare kan förebygga att beteendet uppkommer och vad man kan ta till för åtgärder om problemet väl uppstår. Vidare var syftet även att få förståelse för hur ägare upplever resursförsvar riktat mot andra hundar eller människor. Metoden för denna studie var en enkätundersökning riktad till hundägare med hundar som uppvisade resursförsvar. Ägarna fick svara på frågor rörande i hur stor sträckning hunden uppvisade olika typer av försvarsbeteenden och vem/vilka försvaret riktades mot. Ägarna fick även svara på frågor gällande vad som triggar hunden och hur ägaren hanterar, samt förebygger hundens resursförsvar.
Resultatet tyder på att de flesta hundägare uppfattar att hundens resursförsvar inte medför ett stort problem och att många vet hur de ska agera för att hunden inte ska uppvisa försvarsbeteenden, samt hur de ska agera om hunden väl uppvisar försvarsbeteendet. De flesta hundägare ansåg att det bästa sättet att hantera beteendet var genom positiv förstärkning, som att ignorera hundens beteende eller utöva byteshandel. Mat (73,6 4%) och föremål (59,69 %) var de resurser som flesta ägare angav att deras hundar försvarade. 48,8% av hundarna riktade försvaret enbart mot andra hundar medan 38% av hundarna riktade resursförsvaret mot både hundar och människor. De främsta triggerns för hundarna var om personen/hunden försökte ta resursen från hunden (52,21 %) samt om personen/hunden gick mot hunden/resursen (49,56 %). Några av svaren varför ägaren trodde att hunden uppvisar resursförsvar förklarades bland annat bero på genetik, osäkerhet, sjukdom samt att de blivit av med resurser tidigare och därmed utvecklat resursförsvaret.

,

Dog aggression is a fundamental problem that can lead to bite injuries in humans, which is among the most dangerous behavior problem in dogs that owners face. The behavior is a form of aggression that has a strong impact on the relationship between dog and owner. This also has an impact on both the dog and the dog’s welfare, if the dog exhibits resource guarding against other dogs. Dog bite injuries lead to hospital visits for thousands of people in Sweden each year, 3819 people needed treatment for their injuries caused by dog bites. Living with a dog that exhibit resource guarding often requires advanced knowledge to solve the problem, and in several cases needs help from professional trainers.
Previous research indicates that resource guarding is due to weak leaders, while more recent research suggests that resource guarding has nothing to do with rank or dominance, that harsh methods can worsen resource guarding in the dog. The purpose of this study was therefore to find out the cause of the resource guarding, how to prevent the behavior from occurring and to find out what measures can be taken if the problem does arise. The aim was also to gain an understanding of how the owner experiences resource guarding directed at other dogs and/or people. The method chosen for this study was a survey aimed to dog owners with resource guarding dogs. The contenders of the survey had to answer various questions to evaluate the extent to which the dog displayed diverse types of resource guarding behavior, who the defense was directed at (people and/or other dogs/animals), what triggers the dog and open questions to get an idea of how owners manage the dog's resource guarding and how they prevent it.
The result suggests that most dog owners do not perceive that the dog's resource guarding entails a major problem and that many know how prevent that the dog does not display the behavior. Most dog owners agreed that the best way to deal with the behavior was through positive methods, such as ignoring the dog or bartering. Food (73.64%) and objects (59.69%) were the resources most owners indicated their dogs defended. 48.8% of the dogs directed the defense only at other dogs, while 38% of the dogs directed the resource defense at both dogs and people. The main triggers for the dogs were if the person/dog tried to take the resource from the dog (52.21%) and if the person/dog went towards the dog/resources (49.56%). Some of the answers why the owner thought the dog showed resource guarding were explained to be due, among other things, to genetics, insecurity, illness and that they lost resources and therefore developed resource defense.

Main title:Resursförsvar hos hund – orsaker och förebyggande
Authors:Hansi, Malin
Supervisor:Andersson, Maria and Lundberg, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:hundar, resursförsvar, aggression, hundägare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19088
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19088
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 07:47
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics