Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Julia, 2023. Växtnäringens betydelse i förebyggandet av svampsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Svampsjukdomar kan orsaka stora problem och skördeförluster inom växtodlingen. Därför används
fungicider för att bekämpa svamparna och skydda grödan. Fungicider kan dock vara skadliga för
andra organismer och därmed störa ekosystem och den biologiska mångfalden. Det sker även en
ständig resistensutveckling hos svamparna mot de preparat som används och det är därför viktigt att
inte använda fungicider mer än nödvändigt. Genom att tillämpa integrerat växtskydd förebygger
man problemen, bevakar händelser i fält, behovsanpassar åtgärderna samt följer upp och utvärderar
resultaten, allt för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.
För att grödan ska kunna bli angripen krävs att grödan är mottaglig, svampen finns i närheten samt
att miljön är den rätta för sjukdomens överlevnad och spridning. Växtnäring kan påverka alla de tre
faktorerna och därför har det här arbetet undersökt vilket inflytande växtnäringen kan ha på
svampsjukdomar och om en förebyggande växtnäringsstrategi skulle kunna bli en del av det
integrerade växtskyddet inom konventionellt jordbruk.
Växtnäringsämnena är viktiga för många funktioner som gör att grödan kan växa och utvecklas som
den ska. De kan också påverka varandras funktion och tillgänglighet för grödan. Genom olika
mekanismer kan näringsämnena påverka mottagligheten och motståndskraften mot
svampsjukdomar hos grödan. Som att stärka växtens fysiska skydd, bilda föreningar som hämmar
svampen eller öka växtens tolerans mot sjukdomen.
Kväve kan minska angreppens påverkan av vissa svampar men öka angreppsgraden av andra. Det i
samband med att olika studier fått olika resultat gör det svårt att bedöma kvävets roll i skyddet mot
svampsjukdomar. Det gäller även flera av de andra näringsämnena. I studier i växthus och labb har
näringsämnena visat påverkan på olika sjukdomar, men i fält är det svårare att se signifikant skillnad
mellan behandlingarna. Jordbrukare som provat att skapa en strategisk gödslingsstrategi för att
förebygga skador och sjukdomar menar att de får friskare grödor och god avkastning trots minskade
kvävegivor.
I framtiden kan det komma att finnas ett allt större behov av att förebygga sjukdomar och där kan
strategisk användning av växtnäring vara en del av lösningen. Men för att det ska gå behövs alltmer
kunskap om ämnet och praktisk erfarenhet. Därför bör fler fältförsök inriktade på sambanden mellan
näringsämnen och svampsjukdomar göras samt borde även sjukdomsangrepp börja graderas i
gödslingsstrategiförsök.

,

Fungal diseases can create both issues and harvest loss in agriculture. To fight the fungus and protect
the crops fungicides are used. They can be harmful to other organisms and disturb ecosystems and
biodiversity. Fungal resistance towards fungicides is constantly progressing and therefore it is
important to not use more fungicides then necessary. By doing integrated pest management the
fungal issues are prevented, what happens in the field is being monitored, the actions taken are
adapted to the needs and the results are being followed and evaluated. All of it to be able to reduce
the use of chemicals.
For the fungus to be able to infect the plant it needs to be susceptible, the fungus needs to be around,
and the environment needs to be right for the fungus to be able to survive and spread. Plant nutrition
can affect all the three factors and that is why this work has studied how nutrition can influence the
fungal diseases and if a preventive nutritional plan could become a part of integrated pest
management in conventional agriculture.
Mineral nutrition is important in many functions that help the plant grow and develop normally.
They can also impact each other’s functions and availability for the plant. Through different
mechanisms the nutrients can affect the susceptibility and resistance towards fungal diseases in the
plant. They can do this by strengthening the plants physical barriers, creating compounds that inhibit
the fungus or give the plant better tolerance against the fungus.
Nitrogen can both reduce and increase the disease severity of some fungal pathogens. The results
from different studies have varied a lot which make it difficult to assess nitrogen’s true role in
protection against fungal diseases. This also applies to several of the other nutrients. In studies from
laboratories or greenhouses the nutrients have been shown to affect different diseases, but it is harder
to show a significant difference between treatments in field trials. Farmers that have tried to create
a strategical fertilizing plan to prevent damage and diseases mean that they get healthier crops and
good yield even though they put out less nitrogen.
In the future it may be a bigger need to prevent diseases and strategical use of plant nutrition could
be a part of that solution. For that to be able to work a lot more knowledge and practical experience
is needed on the subject. That’s why there should be more field trials oriented towards the
connections between nutrition and fungal pathogens. Diseases should also be graded in strategic
fertilizing trials.

Main title:Växtnäringens betydelse i förebyggandet av svampsjukdomar
Authors:Eriksson, Julia
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Fungicider, gödning, gödslingsstrategi, IPM, växtskydd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19046
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19046
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 06:08
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics