Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Clara and Troeng, Victor, 2023. Faktorer och processer som påverkar lantbrukare vid markförvärv : en kvalitativ intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Världens befolkning ökar kontinuerligt vilket medför att mer livsmedel måste produceras samtidigt som den odlingsbara åkermarken i världen minskar. Detta på grund av klimatförändringar och exploatering från städerna som medför att det inte går att odla. I Sverige minskar årligen den odlingsbara åkermarksarealen främst på grund av igenväxning och beskogning. Mindre åkermark medför en ökad konkurrens om det som finns kvar. Att förvärva mark är en långsiktig investering för många som kan innefatta stora beslut påverkat av flera faktorer. Inte minst kräver markförvärv kapital. Detta medför att inte alla väljer att förvärva mark. Men det finns lantbrukare som väljer att förvärva mark och många undrar varför. Beslutsfattande hos lantbrukare har tidigare undersökts men ingen har frågat de svenska lantbrukarna vilka faktorer som medfört att de förvärvar mer åkermark.
Arbetets syfte är att genom kvalitativa intervjuer med lantbrukare som förvärvat åkermark få en övergripande förståelse om hur deras beslutsprocess sett ut. Samt förstå vilka faktorer som påverkat varför de valt att förvärva.
Semistrukturerade intervjuer gjordes med lantbrukare som förvärvat åkermark de senaste två åren där förvärvet inte berörde generationsskifte. Majoriteten av lantbrukarna var medelålders män med eftergymnasial utbildning inom lantbruk eller ekonomi. Resultatet från intervjuerna visade att lantbrukare förvärvar mark till stor del för att företagsmålen innefattar expansion av olika slag. Några presenterar expansionsmål för att säkra för generationsskifte och andra för att bygga ett lönsamt företag som kan ha anställda. Även den enskilda individens personlighet, känslor och intressen har genomgående påverkan i flera faktorer. En tro om värdeökning på åkermark samt en rädsla för att missa en chans är två faktorer som visats beröra majoriteten i deras markförvärv. När det gäller beslutsprocessen kan slutsats dras att beslutsprocessen påbörjas långt innan mark blir tillgängligt för förvärv vilket medför att processen går fort när åkermark väl finns tillgängligt. Vidare kan den utlösande händelsen konstateras vara när mål berörande expansion grundas. Familjen, kamrater och kollegor är personer som är av vikt för flera i beslutsprocessen för att diskutera beslutet.

,

The world's population is continuously increasing, which means that more food must be produced at the same time as the arable land in the world is decreasing. This is due to climate change and exploit from the cities which means that it’s not possible to grow the land anymore. In Sweden, the cultivable arable land area decreases annually mainly due to overgrowth and afforestation. Less arable land means increased competition for what is left. Acquiring land is a long-term investment for many that can include major decisions influenced by several factors. Not least, land acquisition requires capital. This means that not everyone chooses to acquire land. But there are farmers who choose to acquire land and many wonder why. Farmers' decision-making has previously been investigated, but no one has asked the Swedish farmers what factors led them to acquire more arable land.
The purpose of the work is to gain an overall understanding of what their decision-making process looked like through qualitative interviews with farmers who acquired arable land. As well as understanding which factors influenced why they chose to acquire.
Semi-structured interviews were conducted with farmers who acquired arable land in the last two years where the acquisition did not involve generational change. Most farmers were middle-aged men with post-secondary education in agriculture or economics. The results from the interviews showed that farmers acquire land largely because the business goals include expansion of various kinds. Some present expansion goals to secure for generational change and others to build a profitable business that can have employees. Even the individual's personality, feelings and interests have a consistent impact on several factors. A belief in the increase in value of arable land as well as a fear of missing a chance are two factors that have been shown to affect the majority in their land acquisition. Regarding the decision-making process, it can be concluded that the decision-making process begins long before land becomes available for acquisition, which means that the process goes quickly once arable land is available. Furthermore, the triggering event can be found to be when goals concerning expansion are founded. The family, peers and colleagues are important to many in the decision-making process to discuss the decision.

Main title:Faktorer och processer som påverkar lantbrukare vid markförvärv
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie
Authors:Andersson, Clara and Troeng, Victor
Supervisor:Remvig, Sebastian
Examiner:Höckert, Jenny
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:markförvärv, beslutsfattande, beslutsprocess, åkermark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19041
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19041
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 05:56
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics