Home About Browse Search
Svenska


Blom, Ylva, 2023. Analys av startstatus hos varmblodiga ridhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
618kB

Abstract

Avelsmålet för den svenska varmblodiga ridhästen, SWB, är att producera ”en ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet, goda rörelse- och/eller hoppförmåga är internationellt konkurrenskraftig”. I avelsvärderingen för SWB används idag resultat från unghästbedömning samt livstids ackumulerade poäng från tävling. Poäng delas endast ut till de 25 % bästa hästarna i klassen och förselektion sker innan tävling. Sammantaget finns risk för undervärdering av unghästar då en tävlingsstart även utan poäng är en prestation, vilket även kan orsaka snedvridet avelsvärde för deras föräldrar. I avelsförbund för travhästar i Europa används egenskapen startstatus (om en häst har startat i tävling eller inte) i avelsvärderingen för att eliminera liknande bias. Även avelsförbundet för islandshästar använder egenskapen startstatus i avelsvärderingen, då gällande om en häst har deltagit vid avelsbedömning eller inte. Inkluderandet av startstatus har även visat sig påverka hingstars ranking och öka säkerheten i avelsvärderingen. Syftet med denna studie var att analysera 0/1-egenskapen startstatus för möjlig användning i avelsvärderingen för SWB.
Sedan år 2007 finns tävlingsresultat från alla hästar som startat i tävling registrerade. För att hästarna skulle ha haft möjlighet att tävla under perioden 2007 till 2022, begränsades populationen som studerades till SWB-hästar födda mellan 2003 och 2018. Hästarna kategoriserades som hopp- respektive dressyrhästar beroende på deras fäder och morfäders disciplin och studerades separat. Information om bedömda gångarts- och hoppegenskaper från ung- och ridhästtest, livstidsackumulerade poäng från tävling samt startstatus för hopp- och dressyrtävling var tillgänglig. Genetiska parametrar skattades med BLUP djurmodell.
Totalt ingick 23 125 hopphästar och 14 470 dressyrhästar i studien. Av dessa hade 12 837 (56 %) hopphästar och 4 964 (34 %) dressyrhästar startat på tävling inom sin disciplin. Totalt hade 12 231 (33 %) av alla hästar deltagit vid unghästtest och 3 839 (10 %) hade deltagit vid ridhästtest.
Arvbarheter för startstatus och samband mellan startstatus och egenskaper vid unghästbedömning samt tävling skattades. Arvbarheten för startstatus var medelhög för både dressyr (0,20) och hoppning (0,30) på den synliga skalan. Omvandlat till den underliggande skalan var arvbarheten något högre, 0,34 för dressyr och 0,47 för hoppning. De genetiska korrelationerna mellan startstatus och hoppegenskaperna var starka (0,78-0,93). Även för startsstatus och dressyregenskaperna var korrelationerna starka (0,65-0,88) för alla gångartsegenskaper förutom för startstatus och skritt vid unghästtest där korrelationen var något svagare (0,46). Korrelationerna mellan startstatus och livstids ackumulerade poäng var mycket stark för hoppning (0,98) och medelstark (0,25) för dressyr. När startstatus inkluderades i avelsvärderingen ändrades avelshingstarnas ranking för både hopp- och dressyrhingstarna samtidigt som säkerheten ökade i skattningen av avelsvärdena.
De medelhöga arvbarheterna för startstatus, de starka korrelationerna mellan startstatus och hopp- och dressyregenskaperna samt den ökade säkerheten vid skattning av avelsvärden för hopp- och dressyrhingstar då startstatus inkluderades i denna studie visar att startstatus har potential att användas i avelsvärderingen för SWB.

,

The breeding goal for the Swedish Warmblood is to produce “a noble, correct and durable warmblood horse that, through its performance-oriented temperament, rideability, good movement and/or jumping ability, is internationally competitive”. In the genetic evaluation for SWB today, results from young horse assessments and lifetime accumulated points from competition are used. Points are only given to the 25% best horses in the competition and there is a preselection of horses that enter competition. Overall, there may be a risk of underestimate young horses, since a start in a competition even without points is an achievement, as well as causing a biased breeding value for their parents. In trotting horse breeding associations in Europe, the trait start status (whether a horse has started in competition or not) is used in genetic evaluations to eliminate bias due to such pre-selection. The breeding association for Icelandic horses also uses the trait start status in the genetic evaluation, regarding whether a horse has participated in a breeding field test or not. The inclusion of start status has also been shown to influence stallion rankings and achieve higher accuracy in the genetic evaluation.
The aim of this study was to analyze the 0/1 trait start status for possible use in the genetic evaluation for SWB. Since 2007 all started horses in competitions are recorded. The population studied was limited to SWB horses born between 2003 and 2018 that had possibility to compete during the period from 2007 until 2018. The horses were divided into showjumping or dressage horses depending on their sires’ and grandsires’ disciplines and were studied separately. Information on assessed gait and jumping traits from young horse tests and riding horse tests, lifetime accumulated points from competition, and start status for jumping and dressage competition was available. The genetic analyzes were performed using a BLUP animal model.
A total of 23 125 jumping horses and 14 470 dressage horses where studied. Of these, 12 837 (56%) show jumping horses and 4 964 (34%) dressage horses had started in competition, 7 101 show jumping horses and 5 130 dressage horses had participated in young horse tests. Furthermore, 2 255 jumping horses and 1 584 dressage horses had participated in riding horse tests. Heritabilities for start status and correlations between start status and traits assessed at young horse performance test and competition was estimated. The heritability of starting status was moderate in both dressage (0.20) and jumping (0.30) on the observed scale. Transformed to the underlying scale, the heritability was slightly higher, 0.34 for dressage and 0.47 for jumping. The genetic correlation between start status and jumping traits was strong (0.78-0.93). For start status and the dressage traits the correlations were also strong (0.65-0.88) for all gait traits except for start status and walk in young horse test where the correlation was somewhat weaker (0.46). Correlations between start status and lifetime accumulated points were very strong for jumping (0.98) and moderate (0.25) for dressage. The ranking of the breeding stallions changed for both the jumping and dressage stallions when start status was included in the breeding evaluation.
The moderate heritability of start status, the strong correlations between start status and jumping and dressage traits and the higher accuracy in estimated breeding values for jumping and dressage stallions when including start status in this study show that start status has the potential to be used in the breeding evaluation of SWB.

Main title:Analys av startstatus hos varmblodiga ridhästar
Authors:Blom, Ylva
Supervisor:Gelinder Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:SWB, startstatus, arvbarheter, genetiska korrelationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19030
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19030
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2023 10:22
Metadata Last Modified:28 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics