Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Frida and Åxman, Nelly, 2023. Anledningar till att förmedling av lamm är mindre förekommande i Sverige : en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101), Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
778kB

Abstract

Den svenska lammproduktionen är en liten del av den totala produktionen av lamm
i EU och mindre besättningar dominerar branschen. Precis som i den internationella
produktionen finns det olika uppfödningsstrategier. I detta arbete belyses strategin
kring förmedling av lamm, som i Sverige är mindre vanligt. Förmedling av lamm i
Sverige sker antingen via slakterier eller direkt mellan producenter.
Studiens syfte var att genom litteraturstudie och intervjuer undersöka anledningar
till att förmedling av lamm inte sker i så stor utsträckning i Sverige samt hitta
fördelar och nackdelar kring förmedling av lamm. Följaktligen har studien berört
problem som lönsamhet och djurvälfärd kring förmedling. Som en följd ska svaren
ge en bild på vad som krävs för att förmedling ska öka och bli en mer
förekommande uppfödningsstrategi i Sverige. Studien innefattar intervjuer med 10
respondenter för att få en bred bild över branschen. Respondenterna är
representanter från två slakterier, en rådgivare, två lammproducenter som köper
lamm via förmedling, tre producenter som inte valt att använda sig av förmedling
och två producenter som säljer lamm via förmedling.
Studien visar på de problem och osäkerheter som de olika representanterna ser kring
förmedling. De största anledningarna är kunskapsbrist som kan ses i form av dålig
planering och strategi i olika besättningar. Det finns även en osäkerhet kring
lönsamhet som belyses av både producenter och representanter från slakterierna.
Fördelar och nackdelar är förmåga hos producenter att kunna utnyttja och ta vara
på sina styrkor. Detta genom att till exempel ha en planerad försäljning av lammen
i god tid för att ge köpare och säljare bästa möjlighet att fokusera på sina styrkor.
Slutligen finns en gemensam tro i hela näringen om en ljus framtid för förmedling
som en förkommande uppfödningsstrategi inom fårnäringen i Sverige.

,

Swedish lamb production is a small part of the total production of lamb in the EU,
and smaller herds dominate the industry. Just as in international production, there
are different breeding strategies. In this work, the strategy around store lambs is
highlighted, which in Sweden is a less common strategy. Selling and buying of store
lambs in Sweden takes place either with the help of slaughterhouses or directly
between producers.
The purpose of the study was to investigate, through a literature study and
interviews, the reasons why selling and fattening of store lambs takes place to a
quite small extent in Sweden, as well as to find advantages and disadvantages
regarding store lambs. Consequently, the study has touched on problems such as
profitability and animal welfare. As a result, the answers should also give an idea
of what may be required for selling and buying store lambs to increase and become
a more prevalent breeding strategy in Sweden. The study includes interviews with
10 respondents, this to get a broad picture of the industry. The respondents are
representatives from two slaughterhouses, one adviser, two lamb producers who
buy store lambs, three producers who have chosen not to use store lambs and two
producers who sell store lambs through an intermediary.
The study shows the problems and uncertainties that the various representatives see
around store lambs. The biggest reason is a lack of knowledge, which can be seen
in the form of poor planning and strategy of the herds. There is also an uncertainty
about profitability that is highlighted by both producers and representatives from
the slaughterhouses. Advantages and disadvantages discovered in the study are the
abilities of producers to be able to utilize and take advantage of their strengths in
their production. This by example to have a planned sale of the lamb in good time
to give the buyer and seller the best opportunity to focus further on their strengths.
Finally, there is a common belief throughout the industry that the future is bright
for selling and buying store lambs.

Main title:Anledningar till att förmedling av lamm är mindre förekommande i Sverige
Subtitle:en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie
Authors:Hansson, Frida and Åxman, Nelly
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:Larsson, Jan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Lamm, förmedling, vinterlamm, djurvälfärd, lönsamhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19014
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19014
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2023 10:15
Metadata Last Modified:23 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics