Home About Browse Search
Svenska


Bergqvist, Linnéa and Henriksson, Britta, 2023. Åtta lantbrukares syn på mervärdet av Sveriges antibiotikastrategi : en kvalitativ studie om mjölk- och grisproducenters uppfattning om mervärde, ekonomi och framtid kring Sveriges antibiotikastrategi. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
451kB

Abstract

Sverige skrev historia genom att vara det första landet i världen med att sätta stopp för antibiotika i tillväxtfrämjande syfte. Först 20 år senare genomförde EU samma regelverk i resterande länder i EU. Den frågan studieskrivarna ställer sig är hur Sveriges antibiotikastrategi har påverkat lantbrukarna ekonomiskt och vad de anser är mervärdet i den produktion de bedriver idag.
Forskare beskriver bakteriers resistens mot antibiotika som ett av de största hoten mot världens folkhälsa. Den här studien lyfter det faktumet att animalieproduktion i världen använder 70% av all antibiotika och därför har en stor inverkan på antibiotikaresistensen.
Studiens syfte har varit att söka svar på vad åtta svenska gris- och mjölkproducenter anser har varit ekonomiskt fördelaktigt eller negativt med Sveriges antibiotikastrategi. Samt se vad lantbrukarna anser är mervärdet i att producera mjölk och kött på det svenska sättet. Studien berör hur lantbrukarna ser på en framtid utan antibiotika och hur de tror att det kan påverka deras produktion. Ämnet om vad konsumenten har för kunskap om svensk animalieproduktion berörs och hur det kan påverka mervärdet.
Under studiens gång har lantbrukarnas medvetenhet blivit alltmer uppenbar. Större delen av lantbrukarna belyser det största mervärdet i animalieproduktion är att svenska lantbrukare minskar risken för antibiotikaresistens. Det mervärdet har betydelse för världens folkhälsa samt möjligheten att producera livsmedel med animalisk bakgrund i framtiden.
Sverige är det land i EU med lägst antibiotikaanvändning samt att Sverige är ett av de länder i EU med bäst tillväxt per dag inom grisproduktion. Lantbrukarna som deltog i studien lyfter det faktumet som ett starkt argument att friska djur inte behöver antibiotika och att det är svårt att räkna på kronor och ören vad det kostar att leverera det mervärdet.
Lantbrukarna i studien anser att Sverige är ett land i framkant som bör dela med sig av sitt framgångsrika sätt att bedriva animalieproduktion på till andra länder. Studien lyfte vikten av att världen måste bli bättre och att Sverige är ett av de länder som skulle kunna sprida sin kunskap vidare för att bevisa att det går att föda upp djur med mindre antibiotika.

,

Sweden made history by being the first country in the world to forbid antibiotics for growth-promoting purposes. 20 years later, the EU implemented the same regulations in the remaining EU countries. The question the study writers ask themselves is how Sweden's antibiotic strategy has affected the farmers financially and what they consider the added value in the production they conduct today.
Scientists describe bacterial resistance to antibiotics as one of the biggest threats to the world's public health. This study highlights the fact that animal production in the world uses 70% of all antibiotics and therefore has a major impact on antibiotic resistance.
The purpose of the study has been to seek answers to what eight Swedish pig and milk producers believe has been economically beneficial or negative with Sweden's antibiotic strategy. As well see what the farmers think is the added value in producing milk and meat the Swedish way. The study concerns how farmers see a future without antibiotics and how they think it could affect their production. The subject of the consumer's knowledge of Swedish animal production is touched on and how it can affect the added value.
During the course of the study, the farmers' awareness has become increasingly apparent. The majority of farmers highlight the greatest added value in animal production is that Swedish farmers reduce the risk of antibiotic resistance. The added value is important for the world's public health as well as the possibility of producing food with an animal background in the future.
Sweden is the country in the EU with the lowest antibiotic use and Sweden is one of the countries in the EU with the best growth per day in pig production. The farmers who participated in the study highlight the fact as a strong argument that healthy animals do not need antibiotics and that it is difficult to calculate in coins what it costs to deliver that added value.
The farmers in the study believe that Sweden is a country at the forefront that should share its successful way of conducting animal production with other countries. The study highlighted the importance that the world must get better and that Sweden is one of the countries that could spread its knowledge further to prove that it is possible to raise animals with less antibiotics.

Main title:Åtta lantbrukares syn på mervärdet av Sveriges antibiotikastrategi
Subtitle:en kvalitativ studie om mjölk- och grisproducenters uppfattning om mervärde, ekonomi och framtid kring Sveriges antibiotikastrategi
Authors:Bergqvist, Linnéa and Henriksson, Britta
Supervisor:Alwall Svennefelt, Catharina
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Antibiotika, mervärde, ekonomiska konsekvenser, antibiotic use, eu
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19010
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19010
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2023 07:37
Metadata Last Modified:23 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics