Home About Browse Search
Svenska


Wejsfelt, Carl and Mörk, Oswald, 2023. Riskhantering i Animalieproduktion : hur hanterar integrerade grisproducenter risker kopplade till verksamhetens insatsvaror & personal?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Världsläget idag med kriget i Ukraina, hög inflation och höga räntor har haft en betydande påverkan på det svenska lantbruket. Bristen på råvaror har satt större press på svenska bönders produktionsresultat samtidigt som det har gjort deras produktion väsentligt dyrare och därmed likviditeten sämre. I volatila perioder är det viktigt att identifiera och hantera risker i sin verksamhet för att försöka maximera nyttan och minimera förlusten.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur integrerade grisproducenters attityd mot risk ser ut och hur de hanterar risker. Syftet fokuserar på risker kopplade till Pris- och Marknadsförändringar, Produktionsrisker, Institutionella risker samt Person- och Humanrelaterade risker. Studien har använt sig av en kvalitativ forskningsstrategi och genomfört en fallstudie där sex lantbrukare med en integrerad grisproduktion har undersökts. Samtliga fallgårdar är belägna i södra Sverige. Empiri har insamlats via semistrukturerade intervjuer med lantbrukarna för att ge bakgrund och besvara studiens forskningsfrågor.

Studien visar att samtliga lantbrukare arbetar aktivt med riskhantering. Vilken typ av hanteringsarbete skiljer sig från gård till gård men gemensamma nämnare som finns är vertikal integrering, diversifiering samt handelsavtal- och kontrakt. Samtliga gårdar bedriver en integrerad produktion vilket innebär att man har involverat flera delar av produktionsledet. På så vis ökar den interna kontrollen och minskar det externa beroendet. Gårdarna har också i olika utsträckning utvecklat flera veksamhetsgenar och på så sätt diversifierat sig, gemensamt för samtliga är att bedriva en spannmålsproduktion på gården. Att kontraktera priser och kvantiteter är något som lantbrukarna i studien också har gemensamt, här skiljer sig däremot utsträckningen på arbetet ganska väsentligt.

De slutsatser som drogs var att ovan nämnda hanteringsstrategier nyttjas, synen på risk i branschen var varierande och riskattityden generellt aversiv. Intressant var också att riskhanteringsarbetet och synen på risk inte har förändrats avsevärt hos lantbrukaren sedan kriget i Ukraina bröt ut med allt vad det inneburit kopplat till priser, inflation och övrig osäkerhet.

,

The current world situation is characterized by the ongoing war in Ukraine, high inflation and high interest rates wich has had a considerable impact on Swedish Agriculture. The shortage of commodities has increased the pressure on Swedish farmers' production outcomes while simultaneously rendering their production significantly more expensive, thereby worsening their liquidity. In such volatile and uncertain periods, identifying and managing risks in one´s business is essential to maximize benefits and minimize the losses.

The purpose of this essay is to investigate how integrated pig producers perceive risk in their business and how they manage it. The purpose focuses on risks linked to price and market fluctuations, production risks, institutional risks, and personal and human-related risks. To achieve this purpose, a qualitative research strategy was employed, and a case study was conducted with six integrated pig producers located in southern Sweden was involved. Empirical data was collected via semi-structured interviews with the farmers to provide background information and to answer the study´s research questions.

The study shows that all farmers work actively with risk management. The type of management work differs from farm to farm, but common denominators that exist are vertical integration, diversification and trade agreements and contracts. All farms carry out integrated production. This means integrating several parts of the production stage and have thus protected themselves against external risks and increased their own control. The farms have also varying extents, developed several resilient genes and thus diversified, common to all of them is to carry out grain production on the farm. Agreeing on contracting prices and quantities is something that the farmers in the study also have in common, however, the extent of the work differs quite significantly. As for the farmers' view on risk it varied but was predominantly neutral.

The conclusions that were drawn were that the above-mentioned management strategies are used, the view of risk in the industry was mixed but predominantly neutral. It was also interesting that the risk management work and the view of risk have not changed significantly for the farmer since Russia´s invasion of Ukraine with all that it entailed connected to prices, inflation and other uncertainty.

Main title:Riskhantering i Animalieproduktion
Subtitle:hur hanterar integrerade grisproducenter risker kopplade till verksamhetens insatsvaror & personal?
Authors:Wejsfelt, Carl and Mörk, Oswald
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1551
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Integrerad grisproducent, Risk, Riskhantering, Beslutsprocess
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18994
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18994
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2023 07:37
Metadata Last Modified:06 Oct 2023 06:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics