Home About Browse Search
Svenska


Persson, Otto, 2023. Ekonomisk värdering av åtgärder och dess effektivitet mot renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.). First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
965kB

Abstract

Renkavle är ett ettårigt gräsogräs som är mycket konkurrenskraftigt och ofta förekommer i höstsådda
grödor. Gräsogräset har skapat sig ett stabilt fäste i stora delar av Skåne, på Gotland samt Väster och
Östergötlands slättbygder. Tillbaka i tiden har många lantbrukare använt sig av kemiska åtgärder
mot renkavle, ofta med preparat som innehåller samma typer av verkningsmekanismer. Detta har
lett till att det uppstått resistens med verkningslösa växtskyddsmedel som följd. För att förebygga
resistens och bibehålla höga effekter av de åtgärder man gör bör man kombinera kemiska och icke
kemiska åtgärder. För att minska på populationen av renkavle krävs det mycket goda effekter
eftersom ogräset har speciella biologiska egenskaper och lätt skapar mutationer mot
växtskyddsmedel. Syftet med studien är att undersöka hur enskilda lantbrukares odlingsekonomi
påverkas genom att de tar till åtgärder mot renkavle. En kostnadseffektivitetsanalys har används för
att värdera åtgärdens kostnad i förhållande till effektivitet, åtgärderna värderas genom generella
prislistor för växtskyddsmedel, statistik från Jordbruksverket samt resultat från resistensprover som
genomförts av Jordbruksverket i samarbete med LRF Växtodling under 2022. I studiens används en
flerstegsmetod kallad delfimetoden vilket innebär att respondenterna blivit intervjuade efter att delar
av resultatet sammanställts. I studiens resultat framkommer att de genomsnittliga
kostnadsökningarna för respondenterna är 1700:- per hektar och år för att de gör åtgärder mot
renkavle.

,

Black-grass is an annual grass that is very competitive and often occurs in autumn-sown crops. The
population of the weed have created a stable foothold in large parts of Skåne, on Gotland and in the
plains of West and Östergötland. In the past, many farmers have used chemical measures against
black grass, often with the same types of mechanisms. This has led to the emergence of resistance
with ineffective preparations as a result. To prevent resistance and maintain high effects of the
measures, chemical and non-chemical measures should be combined. To reduce the population of
black-grass, very good effects are required because the weeds have special biological properties and
easily create mutations against plant protection products. The purpose of the study is to investigate
how individual farmers economy is affected by taking measures against black-grass. A costeffectiveness
analysis has been used to evaluate the cost of the measure in relation to effectiveness,
the measures are evaluated through general price lists for plant protection products, statistics from
the Swedish Board of Agriculture and results from resistance tests carried out by the Swedish Board
of Agriculture in collaboration with LRF Växtodling in 2022. In the study, a multistep method called
the Delphi method has been used, which means that the respondents were interviewed after parts of
the results were compiled. The results of the study shows that the average cost for making measures
against black-grass are 1700: - SEK per hectare and year.

Main title:Ekonomisk värdering av åtgärder och dess effektivitet mot renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.)
Authors:Persson, Otto
Supervisor:Remvig, Sebastian
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Renkavle, Alopecurus myosuroides Huds, Blackgrass
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18972
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18972
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2023 06:00
Metadata Last Modified:22 Jun 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics