Home About Browse Search
Svenska


Bolmgren, Annie, 2023. Mördarsnigeln (Arion vulgaris) och täckodling i koloniområden - en olämplig kombination?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Trädgårdsbranschen i Sverige har under Covid-19 -pandemin bokstavligen blomstrat då intresset för
odling har ökat avsevärt bland befolkningen. Det ökade intresset för odling och inköp av
växtmaterial har dock möjliggjort en större spridning av mördarsnigeln (Arion vulgaris).
Mördarsnigeln har under de senaste decennierna spridit sig som en löpeld i Sverige och kan åsamka
stor skada i trädgårdar och odlingar.
Täckodling är en odlingsmetod som är vanligt förekommande i grönsaksodlingar i exempelvis
koloniområden. Mördarsnigeln trivs i fuktiga miljöer och det har gjorts observationer att snigeln
trivs i täckodling. Uppsatsens intention var i första hand att undersöka om det finns ett samband
mellan hög andel täckodling och problem med mördarsniglar i koloniområden. I andra hand, var
syftet att undersöka vilka åtgärder som koloniföreningar kan tillämpa för att minska spridningen av
mördarsnigeln.
Undersökningen har använt sig av tre metoder i form av litteraturstudie om täckodling,
mördarsnigeln och hållbar utveckling, en enkät som riktat sig till Koloniträdgårdsförbundets 230
medlemsföreningar samt en semistrukturerad intervju som riktat sig till tre rådgivare i
trädgårdsbranschen.
Resultatet visade på att det inte finns några belägg för att mördarsnigeln skulle vara ett större
problem i en odling med täckodling jämfört med en odling utan täckodling. Det som också framkom
i undersökningen var att samarbete för att bekämpa mördarsnigeln behövs för att täcka ett stort
område och att det är en efterfrågan från kolonister att samarbeta tillsammans mot mördarsnigeln i
koloniföreningen.
För att kolonisterna ska kunna samarbeta tillsammans i koloniföreningen är det viktigt att styrelsen
är tydlig och öppen med varför den kräver att kolonisten ska bekämpa mördarsnigeln. På så sätt
skapas en grund för förståelse och kunskapshöjning som dessutom kan bidra till en ökad
samhörighet och delaktighet för kolonisten när den får vara med i processen. Dessa är
grundförutsättningarna för att kunna skapa en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling
inom koloniföreningen.

,

The gardening industry in Sweden has literally flourished during the Covid-19 pandemic as the
interest in cultivation has increased significantly among the population. However, the increased
interest in cultivation and purchase of plant material has also enabled a greater spread of the Spanish
slug (Arion vulgaris). In recent decades, the Spanish slug has spread rapidly in Sweden and can
cause great damage in gardens and cultivations.
Organic mulching is a cultivation method that is commonly used in vegetable growing, for example
in allotment gardens. The Spanish slug thrives in moist environments and observations have been
made that the slug thrives in organic mulching. The intention of the project was primarily to
investigate whether there is a connection between a high percentage of organic mulching and
problems with Spanish slugs in allotment gardens. Secondly, the aim was to investigate what
measures allotment associations can apply to reduce the spread of the Spanish slug.
The investigation has used three methods in the form of a literature study on organic mulching, the
Spanish slug and sustainable development, a survey aimed at the Allotment gardening federation's
230 member associations and a semi-structured interview with three advisors in the gardening
sector.
The results showed that there is no evidence that the Spanish slug would be a bigger problem in
cultivation with organic mulching than in a cultivation without organic mulching. What also
emerged from the survey was that cooperation to fight the Spanish slug is most needed to cover a
large area and that there is a demand from allotment gardeners to cooperate together against the slug
in the allotment association.
In order for the allotment gardeners to be able to cooperate together in the allotment association and
for it to lead to an economically, ecologically and socially sustainable development, it is important
that the board is clear and open about why they require the allotment gardeners to follow the new
rule of thumb regarding the Spanish slug. In this way, a basis for understanding and increasing
knowledge is created which can also contribute to an increased sense of belonging and participation
for the allotment gardeners when they are allowed to be part of the process.

Main title:Mördarsnigeln (Arion vulgaris) och täckodling i koloniområden - en olämplig kombination?
Authors:Bolmgren, Annie
Supervisor:Viketoft, Maria and Nilsson, Ulf
Examiner:Marttila, Salla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:täckodling, mördarsnigel, koloniområde, hållbar utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18918
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18918
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 08:18
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics