Home About Browse Search
Svenska


Egonson, Jessica and Wennerberg, Gustaf, 2023. Klimatkompensering i svenska skogar : lönsamhet i kolskogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Klimatet på jorden har förändrats sedan 1900-talet på grund av koldioxidförbränning, markanvändning och skogsavverkning. För att motverka klimatförändringar trädde Kyotoprotokollet i kraft 2005 och sedan Parisavtalet 2015. Till följd av detta uppkom utsläppshandel, kolkrediter och kolskogsbruk.

Denna uppsats syftar till att undersöka lönsamheten av klimatkompensation genom att jämföra de två skogsskötselmetoderna kolmaximering och business-as-usual- på två fastigheter i södra och norra Sverige.

Kalkylerna i denna studie bygger på skogsbruksplaner för fastigheterna, certifikat, kostnader och priser. Certifikatet verkar som referens för de villkor och
förutsättningar en skogsägare ställs inför vid avtal och handel av kolkrediter.

Resultaten visar att nuvärdet är högre för den södra fastigheten för både kolmaximering och business-as-usual jämfört med norra fastigheten. Baserat på nuvärdet är avkastning för skogsskötselmetoderna nästan likvärdiga. Enligt kalkylerna förväntas försäljningen av kolkrediter vara ekonomiskt lönsamt oavsett val av skogsskötselmetod i avseende till kolmaximering och business-as-usual.
Detta beror dels på det gynnsamma priset för kolkrediter i dagsläget. Tillväxten är en avgörande faktor för en god avkastning av utsläppshandel, vilket är sammanhängande med att ökad tillväxt resulterar i mer bunden kol.

,

Earth’s climate has changed since the 20th century due to the burning of fossil fuels, land use change and deforestation. In order to counteract climate change, the Kyoto Protocol was adopted in 2005 and the Paris Agreement in 2015. As a result, emissions trading, carbon credits, and carbon forestry have emerged as management methods.

This essay aims to examine the profitability of climate compensation through emission trading and carbon forestry by comparing the two forest management methods - carbon maximization and business-as-usual on two properties in southern and northern Sweden.

The study is based on forestry plans for the properties, certificates, costs and prices. The certificate serves as a model for the terms and conditions that the forest owners
face when contracting and trading credits.

The results show that the net present value is higher for the south property for both carbon maximization and business-as-usual compared to the north property. Based
on net present value of the forest management methods, it can be concluded that the yield is about the same. According to the calculations, the sale of carbon credits
is expected to be financially profitable regardless of the choice of forest management method regarding carbon maximization and business-as-usual. This is
partly due to the favorable price for carbon credits today. The growth is a decisive factor for a good return on emission trading, which is coherent as increased growth
results in more bound carbon.

Main title:Klimatkompensering i svenska skogar
Subtitle:lönsamhet i kolskogsbruk
Authors:Egonson, Jessica and Wennerberg, Gustaf
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:33
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Business-as-usual, företagsekonomi, klimatkompensation, kolkrediter, kolskogsbruk, utsläppshandel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18914
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18914
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 10:08
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:26

Repository Staff Only: item control page