Home About Browse Search
Svenska


Grubbström, Thule and Janlert, Vera, 2023. Skogens produkter och dess rykte : konsumenters attityder till förnybara engångsartiklar och dess industriella sektor. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Klimatförändringarna och hållbarhetsfrågan kopplat till skogsnäringen har gett upphov till en del av skogsdebatten, där mål kring bioekonomi ligger i konflikt med
att avsätta mer skog till förmån för biologisk mångfald. Förnybara produkter tillverkade av skoglig råvara har en roll i denna debatt, och är idag ett kontroversiellt
ämne. Då olika målsättningar redan idag ligger i konflikt med varandra i ett ständigt växande samhälle uppstår problem. Vad ska skogen användas till? Ska förnybara
produkter tillverkas för att bidra till en växande bioekonomi för att sträva mot en fossilfri framtid, eller ska fokus ligga på att bevara mer skog? Skogen tyngs idag
av många anspråk, vilket föder frågan: hur ställer sig människor till detta? Mer specifikt, hur ställer sig människor till produkter tillverkade av förnybar råvara och
hur relaterar denna syn till inställningen till skogsindustrin?

Syftet med studien är att undersöka dessa attityder och ta reda på vilka samband som finns bland människors åsikter. Utöver detta ämnar studien till att undersöka
om och iså fall vilka demografiska variabler som kan påverka ställningstagande i denna kontext. Dessutom undersöks vad skogens viktigaste roll anses vara. För att lösa denna uppgift har en enkät utformats. Enkäten bestod av ett antal avsnitt för att bilda en uppfattning om respondenternas syn till konsumtion av förnybara produkter, hållbarhet och skogsindustrin. Svaren analyserades med både kvalitativa
och kvantitativa metoder. Resultatet visade signifikant skillnad mellan vissa demografiska variabler, och majoriteten ansåg sig vara hållbara och ställde sig även
positiva till förnybara produkter. Attityden mot skogsindustrin var däremot hos många av dessa negativ. Svaren på den öppna frågan resulterade i tre teman, där
biologisk mångfald var en dominerande ståndpunkt till skillnad från produktion.

Sammanfattningsvis råder en generell konsensus om att förnybara produkter tillverkade av skogsråvara är något positivt. Däremot råder inte samma enighet kring skogsindustrin, till vilken majoriteten av respondenterna ställer sig kritiska. Dessutom är det tydligt att bevarandet av biologisk mångfald är en hög prioritet bland större delen av de som besvarade enkäten.

,

The ongoing debates around climate change and sustainable development connected to the forest industry has produced a forestry debate, where goals surrounding bioeconomy lie in conflict with further preservation of forests in favor
of biodiversity. Renewable products manufactured from raw forest material are crucial factors in this debate and thus part of a controversial topic. Problems arise
when conflicting objectives stand against one another in an ever-growing society. What should we use the forest for? Should renewable products be manufactured to
contribute to a growing bioeconomy and thereby strive towards a fossil-free future, or should preserving more forests be the primary concern? Today, the forest is
weighed down by different claims made by different stakeholders, which begs the question: what are the perceptions of people regarding this topic? More specifically, what perceptions about products made from renewable raw materials do people have and how does this view relate to their attitude towards the forest industry?
The purpose of the essay is to explore these attitudes and find out what connections exist among the opinions of people. Furthermore, the study aims to investigate if,
and in that case, which demographic variables have an influence on decisionmaking in this context. In addition to this, the most significant role of the forest is
investigated. To answer the research questions, a survey was designed. The survey was divided into several segments to form an understanding of the respondent's
views on consumption of renewable products, sustainability, and the forest industry.
The answers were analyzed with both qualitative and quantitative methods. The results showed significant differences between some demographic variables and the majority considered themselves to be living a sustainable lifestyle in addition to showing a positive attitude towards renewable products. The attitude towards the forestry industry, however, was considered negative according to many
of these individuals. Analysis of the responses on the open question resulted in three themes, with biodiversity being the dominating standpoint as opposed to production.

In conclusion, there is an overall consensus in the fact that renewable products manufactured by forest raw material is a something positive, however, this consensus does not prevail regarding the forest industry. In addition, it is clear that the preservation of biodiversity is a high priority among the majority of respondents.

Main title:Skogens produkter och dess rykte
Subtitle:konsumenters attityder till förnybara engångsartiklar och dess industriella sektor
Authors:Grubbström, Thule and Janlert, Vera
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:32
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:attityder, bioekonomi, enkät, enkätundersökning, förnybara produkter, hållbarhet, hållbar konsumtion, hållbar utveckling, konsumtion, papperspåsar, skog, skogsbruk, skogsindustrin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18911
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18911
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 07:44
Metadata Last Modified:16 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page