Home About Browse Search
Svenska


Rosenkvist, Magdalena, 2023. Har perenner som rekommenderas för en viss ståndort gemensamma morfologiska karaktärer?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det här kandidatarbetet handlar om perenner och fokuserar på deras morfologi och ståndort. Vad är det som gör att en växt klarare en skuggig ståndort, och vad är det som gör att en annan växt klarar en soligare ståndort? Vad har växterna för strategier för att klara av den ståndorten som de föredrar? Perenner kan ha olika växtsätt, olika ståndortskrav, och olikheter gällande morfologi. I det här arbetet har morfologiska egenskaper undersökts hos 28 slumpmässigt utvalda perenner rekommenderade för odling i fyra olika ståndorter. Data har analyserats och visualiserats i en klusteranalys och ett dendrogram för att tydliggöra eventuella samband baserat på morfologiska likheter och skillnader mellan växterna.
Frågeställningarna som besvaras i det här arbetet är:
Vilka morfologiska anpassningar har perenner för olika ståndorter?
Finns gemensamma morfologiska anpassningar hos perenner som rekommenderas för en viss ståndort?
Hypotes: Perenner som rekommenderas för odling på en viss ståndort har gemensamma morfologiska karaktärer.
Syftet med studien är att undersöka om de växter som valts ut har morfologiska anpassningar för en viss ståndort som är optimal för dem och i så fall vilka anpassningar de har.
Resultatet visade genom klusteranalys visualiserat i ett dendrogram, inget tydligt samband mellan någon av de morfologiska egenskaper som undersökts och en specifik ståndort. En del morfologiska egenskaper kan kopplas till olika teorier och styrka dessa, men vissa egenskaper kan inte kopplas till de olika teorierna. Dock visar dendrogramet att det fanns gemensamma faktorer mellan en del av perennerna. De olika morfologiska egenskaper som undersökts finns inte i endast en ståndort, utan de sträcker sig över minst en ståndort till, ibland fler.
Slutligen så fanns inget tydligt samband mellan en morfologisk karaktär och en viss ståndort. Det tyder på att de specifika morfologiska egenskaper som undersökts inte har någon koppling till en viss växtmiljö.

,

This bachelor thesis is a literature study about perennials and focuses on their morphology and habitat. What is it that makes a plant prefer a habitat with more shade, and what is it that makes a plant prefer a sunnier habitat? What strategies does the plants have for a certain habitat that they prefer? Perennials can have different ways of growing, different demands on their habitat, and differences in their morphology. In this thesis, morphological characters of 28, randomly picked out, perennials recommended for cultivation have been investigated divided into four different habitats. The data has been analyzed and visualized in a cluster analysis and a dendrogram to clarify possible connections based on morphological similarities and differences between the plants.
The questions that will be answered in this thesis is:
What morphological adaptions does perennials have for different habitats?
Are there mutual morphological adaptions in perennials recommended for a certain habitat?
Hypothesis: Perennials recommended for cultivation in a particular habitat have mutual morphological characters.
The purpose with this thesis is to investigate if the plants picked out have morphological adaptions for a certain habitat which is optimal for them and if that’s the case, what are those adaptions.
The results showed through the cluster analysis visualized in a dendrogram, no clear connection between any of the morphological characters that were investigated and a specific habitat. A few morphological characters can be connected to certain theories and verify them, but some characters cannot verify these theories. However, the dendrogram show mutual characters between some of the perennials. The different morphological characters that were investigated does not only apply to one habitat, it reaches to at least one more habitat, or all of them.
Finally, there were no clear connection between a morphological character and a specific habitat. It suggests that the specific morphological characters investigated have no connection to a specific habitat.

Main title:Har perenner som rekommenderas för en viss ståndort gemensamma morfologiska karaktärer?
Authors:Rosenkvist, Magdalena
Supervisor:Rumpunen, Kimmo
Examiner:Andreasson, Frida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:Perenner, ståndort, morfologi, anpassningar, strategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18907
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18907
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 07:28
Metadata Last Modified:15 Jun 2023 04:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics