Home About Browse Search
Svenska


Svensson Viberg, Elvira, 2023. Bara vart femte äpple är svenskt : en intervjustudie om möjligheter och hinder i svensk äppelproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

Vikten av en konkurrenskraftig inhemsk produktion framträder alltmer i den svenska politiska och allmänna debatten, både med hänvisning till ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt minskad sårbarhet i våra livsmedelssystem. Robusthet och beredskap i livsmedelssystemet har den senaste tiden hamnat allt högre upp på agendan. Av all frukt som odlas i Sverige står äpplen för den största produktionen och det största ekonomiska värdet. Samtidigt har marknadsandelen för svenska äpplen legat runt 20 procent sedan flera år tillbaka, trots introduceringen av ULO-lagring som lett till att svenska äpplen finns tillgängliga året runt.
Undersökningen utforskar ett antal producenters uppfattningar kring förutsättningarna för att öka den svenska marknadsandelen. I anslutning till detta undersöks även om det förekommer förluster i produktionen på grund av att äpplen blir kvar i lager och inte blir sålda. Minskade livsmedelsförluster är en viktig del i arbetet mot ett mer robust livsmedelssystem, samt nationella och globala miljöåtaganden.
Undersökningen utgörs av en intervjustudie och en litteraturstudie. Tre odlare och en representant för en ekonomisk odlarförening intervjuades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Analysen genomfördes efter en kvalitativ tematisk metod. En SWOT-analys presenterar de förutsättningar för ökade marknadsandelar som deltagarna beskrivit.
Resultatet av SWOT-analysen visar att producenterna uppfattar att de står inför flera utmaningar. Utveckling i odling och lagring går kontinuerligt framåt och ULO-lagring har avsevärt förbättrat kvalitet och hållbarhet. Samtidigt präglas produktionen av hård internationell konkurrens, med lägre kvalitet och hållbarhet hos svenska äpplen, begränsade produktionsverktyg och ett mer okoncentrerat sortiment. Förutsättningarna påverkas även av producenternas relativa position i livsmedelskedjan, graden av deras lönsamhet, intern konkurrens samt förändringar i deras omvärld.
Intervjupersonerna bekräftar att de inte lyckades sälja en del äpplen föregående år trots att de höll god kvalitet. Bland orsakerna nämndes stor skörd med förskjuten försäljning men även orsaker som i hög grad relaterades till deras syn på förutsättningarna för att ta en större andel av marknaden.

,

The importance of a competitive domestic production is an increasingly frequent topic in the Swedish political and public debate, both with reference to increased economic growth and employment and reduced vulnerability in our food system. Robustness and preparedness in the food system, has recently ended up high on the agenda. Of all fruit grown in Sweden, apples stand for the largest production and economic value. At the same time, the market share for Swedish apples has been around 20 percent for several years, despite the introduction of ULO storage, which has led to Swedish apples being available all year round.
The aim of this study was to examine a couple of producers’ perceptions of the conditions for increasing the Swedish market shares. In addition, the aim was to investigate losses in the production, due to apples remaining in storage and not being sold. Reducing food losses is an important part of the work towards a more robust food system, as well as national and global environmental commitments.
The investigation consists of an interview study and a literature study. Three growers and a representative of an economic growers' association were interviewed through qualitative semi-structured interviews. The analysis was carried out according to a qualitative thematic method. A SWOT analysis presents the conditions for increased market shares that the participants describe.
The result of the SWOT analysis shows that the producers perceive they are facing several challenges. Developments in cultivation and storage are continuously advancing and ULO storage has significantly improved quality and storability. At the same time, production is characterized by fierce international competition, with lower quality and storability of Swedish apples, limited production tools and a more unconcentrated assortment. The conditions are also affected by the relative position of the producers in the food chain, their degree of profitability, internal competition, as well as current changes in their surrounding environment.
The interviewees confirm that they did not manage to sell some apples previous year, even though they were of good quality. Among the reasons mentioned was a large harvest with delayed sales, but also reasons that were largely related to their view of the conditions for taking a larger share of the market.

Main title:Bara vart femte äpple är svenskt
Subtitle:en intervjustudie om möjligheter och hinder i svensk äppelproduktion
Authors:Svensson Viberg, Elvira
Supervisor:Drottberger, Annie
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:lagring, livsmedelsförluster, marknadsandelar, strategisk analys, SWOT-analys, ULO
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18904
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18904
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2023 06:31
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics