Home About Browse Search
Svenska


Werner, Agnes, 2023. Åtgärdsoptimering genom ekosystemtjänstanalys : en fallstudie av Görslövsån. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Strax utanför Höganäs tätort ligger Görslövsån, en rak liten å som kantas av vildvuxen
vass och åkermark. Som så många andra jordbruksåar är Görslövsån övergödd vilket
påverkar den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster negativt. Dessutom
förs näringsämnena ut i havet via Skälderviken.
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka åtgärder som lämpar sig bäst i Görslövsåns
avrinningsområde och hur de påverkar olika ekosystemtjänster. Genom att prata med en
markägare och flera tjänstemän på Höganäs kommun ges en god inblick i vilka
önskemål och intressen som finns kring ån. Målet är att maximera samhällsnyttan
genom att så många värden som möjligt gynnas och skapas i åtgärdsarbetet med
Görslövsån.
Studien visar att det är komplext att komma fram till en handlingsplan för att åtgärda
övergödning i vattendrag. Åtgärders lämplighet beror både på topografi och jordmån,
markägares intressen och myndigheters intressen. Resultatet visar dock att varje
undersökt åtgärd gynnar åtminstone tre ekosystemtjänster och därmed skapar värden för
samtliga intressenter. Resultatet visar också att många intressen kan förenas i en åtgärd
och behöver inte nödvändigtvis konkurrera ut varandra.
Konsekvenserna av den dåliga ekologiska statusen i Görslövsån är ännu inte uppenbara,
men det kommer dom att bli om åtgärdsarbetet uteblir. Denna studie visar vilken
potential en till synes trist och bortglömd å har, och hur många viktiga värden den kan
skapa ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

,

Görslövsån is a straight and small river situated just outside Höganäs, surrounded by
wild reeds and agricultural land. Like so many other rivers like these, Görslövsån is
overfertilized, which affects biodiversity and other ecosystem services negatively. In
addition, the overfertilization is brought out into the sea through Skälderviken.
This paper aims to investigate which measures are best suited in Görslövsån catchment
area and how they affect various ecosystem services. By talking to a landowner and
several officials at Höganäs municipality, a good insight is given into what wishes and
interests that exist around the river. The goal is to maximize the society benefits by
supporting and creating as many values as possible in the remedial work with
Görslövsån.
The study shows that it is complex to come up with an action plan to remedy
overfertilization in watercourses. The appropriateness of measures depends on
topography and soil, as well as the interests of landowners and the interests of
authorities. However, the result show that each investigated measure benefits at least
three ecosystem services and thus creates value for all stakeholders. The result also
shows that many interests can be united in a measure, and do not necessarily have to
compete.
The consequences of the poor ecological status in Görslövsån are not yet obvious, but
they will be if remedial work is not being done. This study shows what potential a
seemingly dull and forgotten river has, and how many important values it can create
from an ecological, social, and economic perspective.

Main title:Åtgärdsoptimering genom ekosystemtjänstanalys
Subtitle:en fallstudie av Görslövsån
Authors:Werner, Agnes
Supervisor:Gyllin, Mats and Seger, Fredrik
Examiner:Haaland, Christine and Kristoffersson, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:övergödning, våtmarker, multifunktionella grönområden, ekosystemtjänster, blå och grön infrastruktur, Görslövsån
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18868
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18868
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 06:13
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page