Home About Browse Search
Svenska


Blob, Helene, 2023. Framtidens klimatanpassade trädgårdar : gröna rum i trädgårdsstaden Elisefarm: ett gestaltningsarbete med växtfokus. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

I det här examensarbetet undersöks möjlig gestaltning av växtval för att motverka och bli anpassade till klimatförändringarna i Skåne år 2055. De förhöjda
mängderna växthusgaser i atmosfären påverkar temperaturen i på jorden. På
norra halvklotet kommer klimatzonerna flyttas mot nordligare breddgrader.
Klimatet i Skåne kommer att förändras på grund av klimatförändringarna och
därmed även växtligheten. Sommarhalvåret kommer att bli varmare, nederbörden kommer minska och vegetationsperioden bli längre. Därmed kommer detta
att påverka vilka växter som kan användas i trädgårdssammanhang för att klara
de nya förändrade väderförhållanden.
Ett nytt bostadsområde ska uppföras på Elisefarms mark och två tomter kommer
i det här examensarbetet att gestaltas efter dess ståndort ur ett nytt klimatperspektiv. Uppdraget går ut på att göra två tilltalande förslag med växterna i fokus.
Arbetets syfte är att informera trädgårdsägare växternas verkan på klimatet och
val av växter.
Frågeställningarna undersöks genom litteratur för att kartlägga framtidens klimat
i Skåne samt genom att studera bäst lämpligt växtmaterial som kan mildra eller
passa in på den framtida klimatsituationen samt gestalta tomterna ur bästa klimatperspektiv. Två ståndpunkter som tagits i beaktning.
Hur kan vi/ eller kan vi genom smart planering av små trädgårdar bidra till att
minska vår påverkan på klimatet och bromsa den negativa utvecklingen?
Vilka växtval ska göras med växtlighet givet de förändringar som sker i vår
klimatzon?
Växtlistor med främst perenner tas fram med grund av litteraturen och genereras
till gestaltningen.
Arbetet frambringar illustrationsplaner, sektioner, planteringsplaner som förmedlar för blivande tomtägare och läsare.

,

This thesis examines possible design of plant selection to counteract and to adapt
to the climate changes in Skåne in 2055. The increased amounts of greenhouse
gasses in the atmosphere affect the temperature on earth. In the Northern Hemisphere, the climate zones will be moved towards more northerly latitudes.
The climate in Skåne will change due to the climate changes and thus the vegetation as well. The summer semester will be warmer, precipitation will decrease
and the vegetation period will be longer. Thus, this will affect which plants can be
used in a garden context to cope with the new changed weather conditions.
A new residential area is to be built on Elisefarm’s land, and two plots of land will
be studied in this thesis according to their location from a new climate perspective. The task is to make two additional proposals with the plants in focus.
The aim of the work is to inform garden owners about the effects of plants on the
climate and the choice of plants.
The questions are investigated through literature in order to map the future climate
in Scania and by studying the most suitable plant material that can mitigate or fit
into the future climate situation and shape the plots from the best climate perspective.
Two positions taken into consideration are
How can/or can we, through smart planning of small gardens, contribute to reducing our impact on the climate and slow down negative developments?
What plant choices should be made with vegetation given the changes that are
occurring in our climate zone?
Plant lists with mainly perennials are produced on the basis of the literature and
generated for the design.
The work produces illustration plans, sections, planting plans that convey to prospective plot owners and readers.

Main title:Framtidens klimatanpassade trädgårdar
Subtitle:gröna rum i trädgårdsstaden Elisefarm: ett gestaltningsarbete med växtfokus
Authors:Blob, Helene
Supervisor:Thorpert, Petra
Examiner:Wembling, Mona
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltning, klimat, klimatförändringar i Skåne, klimatanpassning, kolsänka, perenner, växtmaterial, torr ståndort, illustrationsplan, trädgårdsdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18862
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18862
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 07:56
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics