Home About Browse Search
Svenska


Vermelin, Tilde, 2023. Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Neonatal mortalitet hos kattungar är ett utbrett problem inom veterinärmedicin och ses i varierande grad både vid vaginal förlossning och dystoki. Dystoki är ett akut tillstånd som definieras som förlossningssvårigheter eller oförmåga att förlösa fostret vaginalt genom förlossningskanalen. Trots den höga dödlighetsstatistiken förekommer relativt få publicerade studier om metoder och tekniker för att reducera mortaliteten vid födsel inom smådjursmedicin, i synnerhet beträffande katter. Inom humanvården används APGAR som är ett poängsystem för neonatal bedömning postpartum. Bedömningen sker utefter poängsättning av fem kliniska parametrar från 0–2 som summerat resulterar i en totalpoäng på 0–10, vilket ger en indikation på den nyföddes viabilitet.
Syftet med denna studie var att kartlägga fall av dystoki hos katt som inkom till Universitets-djursjukhuset i Uppsala, samt att analysera den neonatala dödligheten som medföljde. En ytterligare frågeställning som skulle besvaras i studien var hur stor andel av honkatterna som fick medicinsk behandling respektive kejsarsnitt, samt om det fanns signifikanta skillnader i behandlingen beroende på om honkatten var <4 eller ≥4 år gammal. Studien syftade även till att evaluera pålitligheten av APGAR för att utvärdera viabilitet och för att identifiera riskpatienter hos neonatala kattungar kort efter födsel.
Studien omfattade två delar: den initiala delen var en kvantitativ retrospektiv journalgenomgång av honkatter diagnostiserade med dystoki under studieperioden 2021-01-01 till 2022-12-01; den andra delen bestod av en enkätundersökning riktad till kattuppfödare med avsikt att utvärdera APGAR på nyfödda kattungar under studieperioden 2022-09-19 till 2022-12-01. Fisher’s exact test användes för att påvisa statistisk skillnad i behandling avseende honkattens ålder.
Resultatet av denna studie visade att andelen dödfödda i samband med dystoki var 35,2 % med en total neonatal mortalitet på 47,5 % innan utskrivning. Synliga kongenitala defekter fastställdes hos 10,7 % av kattungarna från nio olika kullar. Majoriteten (82,4 %) av honkatterna undergick behandling via kejsarsnitt, varav 64,7 % opererades utan föregående medicinsk behandling. Ovario-hysterektomi i samband med kejsarsnitt utfördes i 60,7 % av fallen. Medicinsk behandling administrerades till åtta av 34 honkatter, vilket gav ett totalt framgångsrikt resultat på 25 %. Det var ingen signifikant skillnad i typ av behandling avseende de två åldersgrupperna. Av 13 påbörjade enkäter inkluderades tre i den enkätbaserade delen av studien, vilket omfattade tre honkatter med totalt 13 kattungar. På grund av otillräckligt deltagande och en begränsad studiepopulation kunde inga slutsatser dras om tillämpning av APGAR på neonatala kattungar.
Sammanfattningsvis tyder studieresultaten på att dystoki hos katt är ett kritiskt tillstånd som utgör en väsentlig riskfaktor för avkomman och kan uppnå en neonatal mortalitet på 47,5 %. APGAR är en etablerad metod inom humanvården som har potential att reducera mortaliteten hos nyfödda inom veterinärmedicin. Trots att inga slutsatser kunde dras om tillämpning av APGAR på katt utifrån denna studie, indikerar resultaten och tidigare fynd på att det finns möjlighet för praktisk användning av APGAR även på neonatala kattungar.

,

Neonatal mortality in kittens is a common issue in veterinary medicine, and it occurs in varying degrees in both eutocia as well as dystocia. Dystocia is an acute condition characterized as difficulty or inability to deliver the fetus vaginally through the birth canal. Despite the high mortality rates, there are relatively few published studies on methods and techniques for reducing mortality at birth in small animal medicine, particulary in cats. In human care, APGAR is a scoring system used for neonatal assessment postpartum. The assessment is based on scoring five clinical parameters on a scale of 0–2, which results in a total score of 0–10, providing an indication of the newborn's viability.
The purpose of this study was to map cases of dystocia in cats admitted to the University Animal Hospital in Uppsala, and to analyze the neonatal mortality that accompanied it. An additional research question that was addressed in the study was the proportion of queens receiving medical treatment versus caesarean section, and whether there were significant differences in the treatment based on the queen's age being <4 or ≥4 years. The study also sought to evaluate the reliability of the APGAR scoring system in assessing viability and identifying high-risk patients in neonatal kittens shortly after birth.
The study consisted of two parts: the initial part was a quantitative retrospective medicinal journal review of queens diagnosed with dystocia during the period of 2021-01-01 to 2022-12-01; the second part consisted of a survey of cat breeders with the aim of evaluating the APGAR scoring system in newborn kittens during the period of 2022-09-19 to 2022-12-01. Fisher's exact test was used to determine statistical difference in treatment based on the age of the queen.
The proportion of stillbirths associated with dystocia was 35.2%, with a total neonatal mortality of 47.5% before discharge. Visible congenital defects were observed in 10.7% of kittens belonging to nine different litters. The majority (82.4%) of the queens underwent treatment by caesarean section, of which 64.7% were operated without previous medical treatment. Ovariohysterectomy in conjunction with caesarean section was performed in 60.7% of cases. Medical treatment was administered to eight of 34 queens, resulting in a total success rate of 25%. There was no significant difference in the type of treatment for the two age groups. From the 13 surveys that were initiated, three were included in the survey-based component of the study, which comprised of three queens with a total of 13 kittens. Due to insufficient participation, no conclusions could be drawn about the application of the APGAR scoring system in neonatal kittens.
In conclusion, the results indicate that dystocia in cats is a critical condition that constitutes a significant risk for the offspring and can achieve a neonatal mortality of 47.5%. The APGAR scoring system is an established method in human care that has the potential to reduce neonatal mortality in veterinary medicine. Although no conclusions could be drawn about the application of the APGAR scoring system in cats based on this study, previous findings indicate that there is a possibility for practical use of the method in neonatal kittens.

Main title:Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar
Authors:Vermelin, Tilde
Supervisor:Axner, Eva and Hermansson, Ulrika
Examiner:Morrell, Jane
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:dystoki, neonatal mortalitet, neonatal viabilitet, kejsarsnitt, APGAR, katt, honkatt, kattungar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18794
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18794
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2023 08:17
Metadata Last Modified:29 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics