Home About Browse Search
Svenska


Fogelberg, Elin, 2023. Är mjölkprover en alternativ provtagningsmetod för diagnostik av lentivirus hos små idisslare?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lentivirus hos små idisslare (engelska: small ruminant lentivirus; SRLV) innefattar två olika virus:
visna-maedivirus (VMV) och kaprin artrit encefalitvirus (CAEV). Dessa två virus orsakar kroniska
infektioner hos små idisslare som slutligen leder till döden. I dagsläget finns varken behandling eller
vaccin för att skydda djuren, utan i stället finns kontrollprogram i ett flertal länder för att motverka
att sjukdomen etablerar sig i får- och getpopulationen. I Sverige bygger kontrollprogrammet på
insamling av individuella serumprover. Syftet med denna studie var att undersöka om mjölkprover
kan fungera som ett alternativt provtagningsmedium i kontrollprogrammet. I studien undersöktes
även om antikroppsnivåer i mjölk varierar beroende på laktationsstadium, om pooler av mjölkprover
kan användas i analysen och om frysning påverkar den serologiska analysen av mjölkprover, samt
jämförelsen mellan två olika ELISA-kit på mjölk.
I studien deltog 117 får och 17 getter provtagna för mjölk och serum och 54 får endast provtagna
för serum. Samtliga prover analyserades med ID Screen ELISA. Gård & Djurhälsan startade ett
projekt där fårbesättningar som inte var anslutna till kontrollprogrammet fick skicka in mjölkprover
för att utvärdera möjligheten att analysera antikroppar mot VMV i mjölk. Mjölkprovspositiva får
från Gård & Djurhälsans projekt testades på nytt senare i laktationen. Tre positiva getmjölkprover
poolades också i olika spädningsserier för att undersöka detektionsgränsen för SRLV-antikroppar. I
studien analyserades 88 getmjölkprover från ett tidigare examensarbete med samma metod (Elitest
ELISA) för att undersöka hur frysning påverkar analysen av mjölkproverna. Samma prover
analyserades sedan med ID Screen som en jämförelse mellan ID Screen och Elitest.
Då ID Screen användes som analysmetod erhöll de parade serum- och mjölkproverna från fåren och
getterna en god överensstämmelse. Detta resulterade i en sensitivitet på 93,3 % och en specificitet
på 100 % för getmjölk jämfört med serum. Samtliga av fåren var negativa för VMV-antikroppar vid
den andra provtagningen och erhöll en specificitet på 100 %. Detta tyder på att mjölk kan vara ett
lämpligt provtagningsmedium i kontrollprogrammet men att det krävs fler studier där VMV-positiva
får och fler getter inkluderas. Huruvida antikroppsnivån varierade i mjölkprover hos får utifrån
laktationsstadium gick inte att besvara då samtliga prover var negativa vid den andra provtagningen.
Resultatet pekar mot att det kan vara en fördel att följa upp positiva mjölkprover som erhållits tidigt
i laktationen med en provtagning senare i laktationen för att undvika falskt positiva provsvar.
Poolning av mjölkprover kan eventuellt bli aktuellt i framtiden då ett getmjölkprov kunde spädas så
mycket som 1:128. Det behövs dock fler studier för att se hur detta skulle kunna utnyttjas praktiskt.
Ytterligare slutsatser som kunde dras var att fyra års frysning av mjölkprover påverkade den
serologiska analysen då Elitest användes, då färre positiva prov upptäcktes av Elitest 2022 jämfört
med 2018. ID Screen lyckades detektera alla tidigare positiva mjölkprover och anses därmed vara
en bättre analysmetod än Elitest.

,

Small ruminant lentiviruses (SRLV) include two different viruses: visna-maedivirus (VMV) and
caprine arthritis encephalitis virus (CAEV). These two viruses cause chronic infections in small
ruminants that ultimately lead to death. Currently, there are no treatments nor vaccines available to
protect the animals. Several countries have implemented control programs to prevent the disease
from establishing itself in the sheep and goat population. The control program in Sweden is based
on individual serum samples. The purpose of this study was to investigate whether milk samples can
serve as an alternative sampling medium in the control program. The study also investigated whether
antibody levels in milk vary depending on the lactation stage of the animal, whether pools of milk
samples can be used in the analysis, whether freezing affects the serological analysis of milk
samples, and the comparison between two different ELISA kits on milk.
Serum and individual milk samples were collected from 117 sheep and 17 goats, and 54 sheep were
sampled for serum only. The samples were analyzed with ID Screen ELISA. Gård & Djurhälsan
started a project where sheep herds, that were not a part of the control program, had the opportunity
to send in milk samples to evaluate the possibility of analyzing antibodies to VMV in milk. Milk
test-positive sheep from Gård & Djurhälsan's project were retested later in the lactation period.
Three positive goat milk samples were also pooled in different dilution series to investigate the
detection limit of SRLV- antibodies. In the study, 88 goat milk samples from a previous master
thesis were also reanalyzed using the same method (Elitest ELISA) to investigate how freezing
affects the analysis of the milk samples. The same samples were then analyzed with ID Screen to be
able to compare ID Screen with Elitest.
When ID Screen was used as the analysis method, the paired serum and milk samples from the sheep
and goats had a good overall agreement. This resulted in a sensitivity of 93.3% and a specificity of
100% for goat milk compared to serum. All the sheep were negative for VMV-antibodies at the
second sampling, obtaining a specificity of 100%. This suggests that milk may be a suitable
sampling medium in the control program but that more studies are required where VMV-positive
sheep and more goats are included. Whether the antibody levels varied in milk samples from sheep
depending on the lactation stage could not be answered as all samples were negative at the second
sampling. However, the result indicates that it may be beneficial that sheep with positive milk
samples obtained early in lactation are resampled later in lactation to avoid false positive test results.
One of the goat’s milk samples could be diluted as much as 1:128 and pooling of milk samples may
therefore become relevant in the future. Additional conclusions were that storing milk samples in a
frozen state for four years affected the serological analysis when using Elitest, as fewer positive
samples were detected with Elitest in 2022 compared to 2018. ID Screen succeeded in detecting all
previous positive milk samples and was thus considered to be a better analysis method than Elitest.

Main title:Är mjölkprover en alternativ provtagningsmetod för diagnostik av lentivirus hos små idisslare?
Authors:Fogelberg, Elin
Supervisor:Johansson Wensman, Jonas and Frössling, Jenny and Ordell, Anna
Examiner:Persson, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:maedi-visna, kaprin artrit encefalit, SRLV, serum, mjölk, pool, frysning, kontrollprogram, ELISA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18730
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Apr 2023 08:26
Metadata Last Modified:05 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics