Home About Browse Search
Svenska


Sandin, Anna and Weerasinghe, Nikita, 2023. Plantskoleproduktionsmetoders påverkan på träds långsiktiga utveckling i urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
26MB

Abstract

Träd och andra urbana naturresurser spelar en stor roll i skapandet av hållbara
städer, och tillhandahåller många viktiga ekosystemtjänster. Många av dessa
ekosystemtjänster är kopplade till trädens storlek och vitalitet. Staden som
växtplats är dock sällan optimal, och stadsträd utsätts för mycket stress i form av
bland annat torka, platsbrist, föroreningar, markkompaktering och fysiska skador.
Detta försvårar etableringen av träd i städer, men påverkar även deras långsiktiga
utveckling och vitalitet. Att ersätta stadsträd är också kostsamt ekonomiskt såväl
som för miljön. I plantskolor används olika metoder för att främja ett välutvecklat
rotsystem och därigenom underlätta etablering. Syftet med denna studie är att
undersöka huruvida olika plantskoleproduktionsmetoder påverkar utvecklingen av
stadsträd på längre sikt (15 år).
Denna studie är en uppföljning på delar av en tidigare studie som undersökte
plantskoleproduktionsmetodens påverkan på etablering av träd i urbana miljöer.
Träden som undersöks planterades 2008 i ett bostadsområde i Malmö, och är av
arterna rödek (Quercus rubra) och sötkörsbär (Prunus avium). Träden
behandlades med fem olika produktionsmetoder i plantskolan; barrot,
klumpodling med eller utan rotbeskärning, fabric container (root control bag) och
depåodling (air pot). I denna studie undersöktes trädens långsiktiga utveckling
genom mätningar av skottillväxt och stamomfång. Resultatet visade inga
signifikanta skillnader i tillväxt mellan de olika behandlingarna.

,

Trees and other urban natural resources play a major role in the creation of
sustainable cities, providing many important ecosystem services. Many of these
ecosystem services are linked to tree size and vitality. However, the city as a
planting site is rarely optimized, and urban trees are exposed to stress factors such
as drought, lack of space, pollution, soil compaction and physical damage. This
makes the establishment of trees in cities difficult, but also affects their long-term
development and vitality. Replacing urban trees is also costly financially as well
as for the environment. In nurseries, different methods are used to promote a
well-developed root system and thereby facilitate establishment. The aim of this
study is to investigate whether different nursery production systems affect the
long term development of urban trees (15 years).
This study is a follow-up on parts of a previous study that investigated the impact
of the nursery production system on the establishment of trees in urban
environments. The trees in this study were planted in 2008 in a residential area in
Malmö, and the species used were red oak (Quercus rubra) and sweet cherry
(Prunus avium). The trees were treated with five different production systems in
the nursery; bare root, balled and burlapped with or without root pruning, fabric
container (root control bag) and air pot. In this study, the long-term development
of the trees was assessed through measurements of shoot growth and stem girth.
The result showed no significant differences in growth between the different
treatments.

Main title:Plantskoleproduktionsmetoders påverkan på träds långsiktiga utveckling i urban miljö
Authors:Sandin, Anna and Weerasinghe, Nikita
Supervisor:Levinsson, Anna
Examiner:Wiström, Björn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:Quercus rubra, Prunus avium, etablering, ekosystemtjänster, rödek, sötkörsbär, stadsmiljö, stadsträd, stamomfång, skottillväxt, odlingssystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18727
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18727
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2023 06:13
Metadata Last Modified:01 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics