Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Michael Alexander, 2023. Odling av äpple i ett föränderligt klimat, vart är vi på väg? : kartläggning av de klimatmässiga förutsättningarna föräppelträdens fenologi och fruktutveckling i Skåne med utsläppsscenario RCP4.5 och RCP8.5. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Breeding (from 130101)


Full text not available

Abstract

Samspelet mellan äpplesort och klimat har en direkt påverkan på skörd och kvalité. Detta kandidatarbete syftar till att undersöka vad som händer med äppelträdets fenologi, fruktutveckling och mognadsprocess då det skånska klimatet fortsätter förändras.
De framtida klimatmässiga förutsättningarna undersöks för tre lokaler för äppelodling i Skåne; Solnäs, Vik och Vånga. Olika klimatindex för äpple tas fram för perioden 1960-2100 med utgångspunkt från utsläppscenario RCP4.5 och RCP8.5. Som underlag för klimatindex används klimatdata från SMHIs klimatsimuleringar för Skåne. Båda utsläppscenarier visar på en stigande årsmedeltemperatur till 2050. Mot slutet av århundradet stabiliseras temperaturen för RCP4.5 medan utsläppscenario RCP8.5 visar på en fortsatt stigande temperatur.
Den potentiella skördemängden bedöms öka för de tre undersökta lokalerna för att växtsäsongen blir varmare och längre vilket ger en större ackumulerad ljusmängd och längre fruktutveckling.
Fotosyntesens effektivitet ökar med mer värme i Skåne och en ökad koncentration av koldioxid i atmosfären. En ökning av temperatur med långa värmeböljor kommer leda till torka trots en ökad nederbörd. Tillgång till vatten, även under värmeböljor, bedöms nödvändigt för den framtida odlingssäkerheten.
Äppleträdets fenologi bedöms fortsätta förändras med tidigare blomning. Hur klimatförändringarna påverkar frostrisken är dock osäkert. På grund av otillräckliga modeller är det svårt att prediktera hur klimatförändringarna påverkar äppelträdets vila.
En högre temperatur under fruktutvecklingen kan även påverka kvalitén genom att mognaden påskyndas med ökad risk för minskad syra, fasthet och röd färg. En ökad respiration, till följd av en ökad temperatur, kan ge mer vegetativ tillväxt på bekostnad på skörd och kvalité.

,

The interaction between apple cultivar and climate has a direct influence of yield and quality. The aim of this candidate thesis is to investigate what happens with phenology, fruit development and the maturing process under the conditions of a changing climate in Scania. The future climate conditions are investigated for three apple sites in Scania, Sweden; Solnäs, Vik and Vånga.
Different climate indexes for apples are introduced for the period 1960-2100 based on the emission scenarios RCP4.5 and RCP8.5. Climate data used for calculation of climate index for apples are based on climate simulations for Scania, Sweden performed by SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute). Both emission scenarios show an increase in the annual average temperature towards 2050. Towards the end of the century, the average yearly temperature will stabilize for RCP4.5 while it will continue to increase for RCP8.5.
The potential harvest is likely to increase for the three sites due to a warmer and longer growth season which yield an increase in accumulated light and longer fruit development period. The efficiency of the photosynthesis is likely to increase due to increased heat and carbon dioxide in the atmosphere.
An increase of temperature with long heatwaves results in drought despite an annual increase in precipitation. Access to water, even during heat waves, is expected to be critical in the future. The phenology of the apple tree is likely to continue with earlier flowering. The risk of frost is hard to predict and remains unclear. Due to insufficient models, it is hard to predict how climate change will affect the dormancy of the apple tree.
A higher temperature during fruit development can affect quality due to a shortening of the maturing process with risk of decreased acid, firmness, and red colour. Furthermore, an increased respiration during maturation, due to an increased temperature, can promote vegetative growth instead of sugar accumulation in fruit, affecting both yield and quality.

Main title:Odling av äpple i ett föränderligt klimat, vart är vi på väg?
Subtitle:kartläggning av de klimatmässiga förutsättningarna föräppelträdens fenologi och fruktutveckling i Skåne med utsläppsscenario RCP4.5 och RCP8.5
Authors:Olsson, Michael Alexander
Supervisor:Persson Hovmalm, Helena
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)
Keywords:äpple, Skåne, Sverige, klimatförändringar, endodormancy, ecodormancy, frost, blomning, fruktutveckling, skörd, kvalitet, mognad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18713
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:29 Mar 2023 08:00
Metadata Last Modified:30 Mar 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics