Home About Browse Search
Svenska


Eckersten, Erik, 2022. Nästa station: Igelbäckens naturreservat : gestaltning av en övergiven tunnelbanestation till en naturreservatsentré. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
34MB

Abstract

Projektet är ett gestaltningsförslag som handlar om Kymlinge övergivna tunnelbanestation
som ligger på blå linjens Akallagren i norra Stockholm. Tunnelbanestationen byggdes och
förbereddes på 1970-talet för en planerad men inte byggd stadsdel, och öppnades sedan ald-
rig. Att området senare blev naturreservat gjorde saken ännu svårare och stationen ligger än
idag övergiven, cirka femtio år efter bygget och har idag börjat likna en modern ruin. Sam-
tidigt har konkurrensen om ytorna i staden hårdnat och grönområdena har blivit allt färre
i takt med urbaniseringens framfart. Tillgängligheten till natur, grönstruktur och friluftsliv
har minskat, inte minst på grund av fragmenteringen av landskapet till följd av ny infra-
struktur, som skapat barriärer som utgör både fysiska och psykiska hinder. Dessa barriärer
är troligtvis en av anledningarna till att även den upplevda tillgången till stadens naturom-
råden sjunkit. Det här projektet utgår från möjligheten att öppna stationen för besökare till
naturområdet. Det blir ett sätt att ge fler av stadens människor tillgång till naturreservatet i
form av en ny entré centralt beläget i området, men också att skapa en ny form av upplevelse
i staden vars tunnelbanestationer idag nästan uteslutande omgärdas av centrum präglade
av arbete, bostad och/eller kommers. Projektet handlar om hur man kan omgestalta statio-
nen till att fylla denna nya funktion som "entré till naturen", samtidigt som dess identitet
som modern ruin bevaras. Med hjälp av analyser, platsbesök, litteraturstudier, skisser och
gestaltande har projektet lett fram till ett gemensamt gestaltningsförslag av en entré till
naturreservatet och en station på blå linjen, som ämnar bevara karaktären av den övergivna
stationen och samtidigt berätta dess historia.

,

The project is a design proposal that deals with the abandoned Kymlinge subway station,
located on the blue line towards Akalla, in northern Stockholm. The subway station was
built and prepared for in the 1970’s for a planned, but not yet constructed district, which
was never realised. The fact that the area later became a nature reserve made matters even
more difficult and the station is still today left abandoned, around fifty years after the
construction and has begun to resemble a modern ruin. Meanwhile, the competition of
space in the city has intensified as green areas have become fewer in line with the progress
of urbanisation. Accessibility to nature, green structure and outdoor life has decreased, not
least due to the fragmentation of the landscape as a result of new infrastructure, which has
created barriers that constitute both physical and psychological obstacles. These barriers
are probably one of the reasons why the perceived access to the city’s natural areas also has
diminished. This project is based on the possibility of opening the station for visitors to
the nature area. It will be a way to give more people of the city access to the nature reserve
in the form of a new entrance, centrally located in the area, but also to create a new form
of experience in the city, where subway stations today are almost exclusively surrounded by
the center, characterized by work, housing and/or commerce. The project focuses on how
to transfigure the station to fulfill this new function as ”entrance to nature”, while preser-
ving its identity as a modern ruin. With the help of analyses, site visits, literature studies,
sketches and design, the project has led to a joint design proposal for an entrance to the
nature reserve and a station on the blue line, which intends to preserve the character of the
abandoned station while also telling its history.

Main title:Nästa station: Igelbäckens naturreservat
Subtitle:gestaltning av en övergiven tunnelbanestation till en naturreservatsentré
Authors:Eckersten, Erik
Supervisor:Folkesson, Anders
Examiner:Wade, Emily and Wegren, Kristin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM006 Landscape Architecture 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:gestaltning, landskapsarkitektur, naturreservatsentré, modern ruin, tillgång till natur, tunnelbanestation, rekreation, urban natur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18702
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2023 06:48
Metadata Last Modified:23 Mar 2023 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics