Home About Browse Search
Svenska


Weisskopf Holmqvist, Andrea, 2023. Utvärdering av bikarbonat i serum vid syrabasrubbningar hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syrabasrubbningar är ett relativt vanligt förekommande problem inom smådjurspraktiken. Anledningen till detta är att rubbningar lätt kan uppstå vid sjukdomar som förekommer förhållandevis ofta
hos smådjur. Det finns fyra simpla syrabasrubbningar, där metabolisk acidos är en av de vanligaste
rubbningarna som uppstår. Det är viktigt att identifiera vilken typ av syrabasrubbning en patient
lider av eftersom det kan ge en ledtråd till vilken typ av underliggande sjukdom som ger upphov till
rubbningen. Utöver det möjliggör det för behandling ifall sådan är aktuell. Blodgaser analyseras
idag främst med ett blodgasintrument som använder helblod för analys. Många mindre kliniker har
inte tillgång till sådana instrument och även på kliniker där man har ett blodgasinstrument kan det
vara en utmaning att få blodgassprutan analyserad inom rätt tidsram.
Syftet med det här arbetet var att jämföra analys av bikarbonat i serum analyserat med DxC 700 AU
(Beckman Coulter) med bikarbonat som genererats av en fullständig blodgasanalys med instrumentet ABL90 flex (Radiometer), hos hund samt att verifiera aktuellt referensintervall på ABL90
flex för pH, pCO2 och HCO3
-
. Syftet var även att ta fram ett referensintervall för bikarbonat i serum
mätt med DxC 700 AU. Frågeställning var ifall analys av bikarbonat i serum skulle kunna användas
som en screening för att upptäcka syrabasrubbningar hos hund.
Studiepopulationen bestod av 65 hundar, varav 44 ingick i den sjuka populationen och 21 ingick i
den friska populationen. Blod till en blodgasspruta och ett serumrör togs ur vena cephalica. En
metodvalidering utfördes genom att undersöka precision, följdriktighet vid spädning och hållbarhet.
I andra delen av arbetet gjordes en metodjämförelse genom att jämföra bikarbonat från ABL90 flex
med bikarbonat mätt med DxC 700 AU, genom användningen av en Bland-Altman plot och totalt
tillåtet fel.
Av de 44 sjuka djuren exkluderades sju stycken på grund av preanalytiska fel och en hund
exkluderades då den var en outlier enligt Grubb´s test. Av de 21 friska djuren exkluderades två på
grund av ett kraftigt hemolyserat prov och att en blodgasspruta analyserades på annat instrument än
övriga prover. Generellt underskattade DxC 700 AU bikarbonatkoncentrationen jämfört med
bikarbonat från ABL90 flex. Anledningar till detta beror troligtvis på kalibrering och provhantering.
Baserat på rekommenderade gränser för totalt tillåtet fel (20 %) var samtliga prover inom gränsen.
Resultaten från de friska djuren indikerade att referensintervallet för ABL90 flex behövde
uppdateras. Ett nytt referensintervall för ABL90 flex togs fram eftersom referensintervallen som
används på UDS även är baserade på ett relativt litet antal djur. Parametrarna som uppdaterades var:
pH, HCO3
- och pCO2. Ett preliminärt referensintervall för bikarbonat i serum togs fram med hjälp
av en regressionsanalys.
Resultatet från den här studien visar på att bikarbonat mätt med DxC 700 AU skulle kunna användas
som screening vid syrabasrubbningar hos hundar. För att dra mer tillförlitliga slutsatser behövs det
fler studier som dels tittar på en större population, men som även undersöker en population med
högre andel syrabasrubbningar. Utöver det behöver ett mer tillförlitligt referensintervall för bikarbonat i serum utarbetas

,

Acid-base disorders are a relatively common problem in small animal practice. There are four simple
acid-base disorders, of which metabolic acidosis is the most common. It is important to identify the
type of acid-base disorder a patient suffers from, as this may give a clue to the type of underlying
disease causing the disorder. In addition, it allows for treatment if needed. Blood gases are currently
analyzed mainly with a blood gas instrument using whole blood. Many smaller clinics do not have
access to such instruments and even in clinics where such an instrument is available, it can be
challenging to get the blood gas sample analyzed in the right time frame.
This study aimed to compare bicarbonate in canine serum analyzed by the DxC 700 AU (Beckman
Coulter) with bicarbonate generated by ABL90 flex (Radiometer) and to evaluate whether serum
bicarbonate could be used as a screening agent to detect acid-base disorders in dogs. Another aim
of the study was to verify the current reference interval for the ABL90 flex regarding pH, pCO2 and
HCO3
-
and to create a reference interval for bicarbonate in serum measured with DxC 700 AU.
The study population consisted of 65 dogs, of which 44 were included in the diseased population
and 21 were included in the healthy population. Blood from the cephalic vein was withdrawn for a
blood gas syringe and a serum tube. A method evaluation was performed by examining precision,
linearity upon dilution and stability. In the second part of the study, a method comparison was
performed by comparing bicarbonate from ABL90 flex with bicarbonate measured with DxC 700
AU by using a Bland- Altman plot and allowable total error.
Out of the 44 diseased animals, seven were excluded due to preanalytical error and one dog was
excluded because it was an outlier according to Grubb´s test. Of the 21 healthy animals, two were
excluded due to one heavily hemolyzed sample and one blood gas syringe analyzed on a different
instrument than the rest. In general, the DxC 700 AU underestimated the bicarbonate concentration
compared to the bicarbonate from the ABL90 flex. The reasons for this are most likely due to
calibration and sample handling. Based on recommended limits for allowable total error (20 %), all
samples were within the limit. The results from the healthy animals indicated that the reference
range for ABL90 flex needed to be updated. A new reference range for ABL90 flex was developed
as the reference range used at UDS also are based on a relatively small number of animals. The
following parameters were updated: pH, HCO3
-
and pCO2. A preliminary reference range for
bicarbonate in serum was created using linear regression.
The results from this study indicate that bicarbonate measured with DxC 700 AU could be used as
a screening tool for acid-base disorders in dogs. To draw further conclusions, more studies are
needed that look at a bigger population and a population with more acid-base disorders. In addition,
a more reliable reference range for serum bicarbonate needs to be developed.

Main title:Utvärdering av bikarbonat i serum vid syrabasrubbningar hos hund
Authors:Weisskopf Holmqvist, Andrea
Supervisor:Strage, Emma
Examiner:Hillström, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:bikarbonat, blodgaser, syrabasrubbningar, hund, metodvalidering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18686
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18686
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2023 08:05
Metadata Last Modified:10 Mar 2023 15:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics