Home About Browse Search
Svenska


Rooth, August, 2023. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Anti-Müllerskt hormon (AMH) är en av de första markörerna för hanlig könsutveckling i fosterstadiet hos däggdjur och fortsätter sedan att spela en stor roll för den hanliga fertiliteten. Hormonet produceras av testikelvävnadens Sertoliceller och bygger upp tubulära nätverk kallade seminiferösa tubuli, vari spermatogenesen äger rum. Hur uttrycket av AMH ser ut antas vara förknippat med Sertolicellens funktion och speglar därmed hur väl spermatogenesen fungerar. AMH har hos ett flertal djurarter, däribland människa, häst och åsna, kunnat uppmätas i seminalplasma, men inte hos hund. En del av detta projekt har som fokus att studera AMH:s distribution i seminiferösa tubuli hos hund och sammankoppla utsöndringsmönstret med tubulis uppbyggnad och cellernas morfologi genom immunohistokemiska metoder.
I denna studie samlades testiklar och serum in från 22 hanhundar för etablerandet av en immunohistokemisk metod lämplig för studier av testikelvävnaden, varefter immunohistokemisk färgning av AMH i testikelvävnaden och analys av AMH i serum utfördes. Vävnaden bedömdes i ljusmikroskop där graden av immunohistokemisk infärgning och morfologin hos seminiferösa tubuli sammanvägdes och beskrevs, varefter resultatet jämfördes med serum AMH-koncentrationen hos respektive hund. Statistiskt signifikanta samband mellan ökad koncentration av serum AMH och onormal morfologi samt ökad immunohistokemisk infärgning av AMH i seminiferösa tubuli och förekomst av onormal morfologi kunde fastställas genom användande av Kruskal-Wallis test och Chi2 -test. En högre halt AMH i både serum och seminiferösa tubuli kunde observeras hos alla förutom två av de hundar med onormal morfologi i form av avstannad spermatogenes eller Sertoli cell only-tubuli (SCO). Sammantaget har studien visat att det finns indikation att serum-AMH kan användas för att utvärdera en hanhunds testikulära morfologi och fertila förmåga, där höga nivåer av serum-AMH kan indikera en onormal morfologi och nedsatt fertilitet, men låga halter inte kan utesluta morfologiska förändringar.

,

Anti-Müllerian hormone (AMH) is one of the first markers of male sex development in the fetal stage in mammals and continues to play a major role in the development of male fertility. The hormone is produced by the Sertoli cells of the testicular tissue, which builds a tubular network called seminiferous tubules, where spermatogenesis takes place. The expression of AMH is assumed to be associated with Sertoli cell function and thus is theorised to reflect how well spermatogenesis works. AMH has been measured in seminal plasma in several animal species, including humans, horses, and donkeys, but has not been possible in dogs. Part of this project focuses on studying the distribution of AMH in seminiferous tubules in dogs and connecting the secretion pattern of AMH with the structure of the tubules and the morphology of the cells through immunohistochemical staining methods.
In this study, testes and serum were collected from 22 male dogs for the establishment of an immunohistochemical method suitable for the study of the testicular tissue, after which immunohistochemical staining of AMH in the testicular tissue and analysis of AMH in serum were performed. The tissue was assessed under a light microscope, where the degree of immunohistochemical staining and the morphology of the seminiferous tubules were weighed together and described, after which the result was compared with the serum AMH concentration in the respective dog. Statistically significant relationships between the increased concentration of serum AMH and abnormal morphology as well as increased immunohistochemical staining of AMH in seminiferous tubules and occurrence of abnormal morphology could be established using Kruskal-Wallis’s test and Chi2 test. A higher level of AMH in both serum and seminiferous tubules was observed in all but two of the dogs with abnormal morphology in the form of arrested spermatogenesis or Sertoli cell only-tubules (SCO). Overall, the study showed an indication that serum AMH can be used to evaluate a dog's testicular morphology and fertility, where high levels of serum AMH can indicate an abnormal morphology and impaired fertility, but that low levels of AMH cannot rule out morphological changes.

Main title:Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum
Authors:Rooth, August
Supervisor:Ström Holst, Bodil and Hallberg, Ida and Svensson, Anna
Examiner:Morrell, Jane
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Anti-Müllerskt hormon, AMH, Sertolicell, kryptorkism, immunohistokemi, testikelmorfologi, hanlig fertilitet hos hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18647
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18647
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2023 07:06
Metadata Last Modified:17 Feb 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics