Home About Browse Search
Svenska


Wickberg, Erik, 2023. Effekten av växtnäring på överlevnad, tillväxt och vitalitet på planterade tall- och granplantor : en studie gjord på ett kontrollerat försök på en lokal i Västerbotten. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Tillväxten i den svenska skogen är en central del för ett hållbart skogsbruk. Därför är markberedning och plantering viktigt för en ökad tillväxt och överlevnad för plantor av både tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies). Tillsatt växtnäring vid plantering är en metod som kan öka plantors tillväxt och överlevnad. Denna studie undersöker två olika gödselmedel, ArGrow som består av organiska
aminosyror i form av arginin, och Agroblen som är oorganiskt N-P-K gödsel, för att se under en växtsäsong hur tillväxten i form av toppskottet, överlevnaden samt vitaliteten ter sig och jämföra med kontroll. Försöken gjordes på en lokal i norra Sverige (64°40'0.75"N, 19° 1'22.34"O). Trakten
var markberedd med högläggning och planteringspunkterna var dels i mineraljorden i spåret, dels ovanpå den omvända torvan med mineraljord. Resultatet visade ett signifikant högre toppskott för gödselbehandlade plantor samt ett signifikant högre toppskott för plantor i mineraljord. Detta gällde för både tall och gran. Tallplanteringen visade att Agroblen hade ett signifikant högre toppskott medan ArGrow hade ett lika långt toppskott som kontrollplantorna. Vid tallplanteringen fanns det ej någon interaktion mellan val av gödselmedel och planteringspunkt. Vid granplanteringen fanns det en interaktion där Agroblen hade ett signifikant högre toppskott än både ArGrow och Kontroll i både mineraljord och i omvänd torva. Ingen signifikant skillnad kunde beräknas för överlevnaden då andelen överlevande plantor var över 93% för samtliga behandlingskombinationer. Skadeandelen var ej statistiskt signifikant men visade att plantor planterade utan gödselmedel hade en större andel
nedsatt vitalitet för både tall och gran än gödselbehandlade plantor.

,

Growth in the Swedish is a central part of sustainable forestry. Therefore, site preparation and planting are important for increased growth and survival of both pine (Pinus sylvestris) and spruce (Picea abies) seedlings. Added plant nutrition at planting is a method that can increase seedling growth and survival. This study investigates two different fertilizers; ArGrow which consists of organic amino acids in the form of arginine, and Agroblen which is inorganic N-P-K fertilizer, to see during a growing season how the growth in the form of top shoot, survival and vitality looks like and compare it with a control. The experiment was done at a location in northern Sweden (64°40'0.75"N, 19°1'22.34"E). The area was prepared with mounding and the planting points were partly in the mineral soil in the track, partly on top of the inverted peat with mineral soil. The result showed a significantly higher top shoot for fertilizer-treated plants and a significantly higher top shoot for plants in mineral soil. This applied to both pine and spruce. The pine planting showed that Agroblen had a significantly higher top shoot while ArGrow did not have a significantly higher top shoot than the control plants. In the pine planting, there was no interaction between choice of fertilizer and planting point. At the spruce planting, there was and interaction between where
Agroblen had significantly higher top shoot than both ArGrow and Control in both mineral soil and in reversed peat. No significant difference could be calculated for survival as the percentage of surviving plants was over 93% for all treatment combinations. The percentage of damage was not
statistically significant but showed that seedlings planted without fertilizer had a greater proportion of reduced vitality for both pine and spruce than fertilizer-treated seedlings.

Main title:Effekten av växtnäring på överlevnad, tillväxt och vitalitet på planterade tall- och granplantor
Subtitle:en studie gjord på ett kontrollerat försök på en lokal i Västerbotten
Authors:Wickberg, Erik
Supervisor:Hjelm, Karin and Wallertz, Kristina and Mattsson, Stefan
Examiner:Henriksson, Nils
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2023:02
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Växtnäring, Plantering, Plantering, Plantering, Planteringspunkt, Markberedning, Fertilizing, Planting, Growth, Survival, Planting point, Site preparation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18634
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18634
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2023 11:24
Metadata Last Modified:18 Feb 2023 02:04

Repository Staff Only: item control page