Home About Browse Search
Svenska


Mourath, Sophia, 2023. Prevalens av fotröta och smittsam digital dermatit hos svenska får – en fältstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna studie har undersökt förekomsten av de två smittsamma klövsjukdomarna fotröta och CODD (Contagious ovine digital dermatitis) hos får i Sverige. Fotröta är vida spridd världen över och orsakar nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden som i ett senare skede kan leda till underminering av sulhornet och klövkapselavlossning. CODD har ännu bara påvisats i ett fåtal länder och orsakar en inflammation i kronranden som sedan sprider sig distalt och kan även den resultera i att klövkapseln lossnar från underliggande vävnad.

Fotröta orsakas av den Gramnegativa, anaeroba bakterien Dichelobacter nodosus och en sekundär infektion av Fusobacterium necrophorum tros kunna förvärra klövskadorna ytterligare. Den exakta etiologin bakom CODD är ännu okänd men tre arter (T. pedis, T. phagedenis och T. medium) ur spiroketsläktet Treponema tros spela en bidragande roll i sjukdomsutvecklingen.

År 2004 upptäcktes det första fallet av fotröta i Sverige och två prevalensstudier utfördes år 2009 och 2020. Dessa studier baserades på undersökningar och provtagningar från slaktklövar från olika slakterier i landet och individprevalenserna som då framkom uppgick till 5,8 % respektive 1,8 %. År 2019 och 2020 påträffades och dokumenterades de första två fallen av CODD i Sverige. Syftet med denna studie var att göra en uppföljande prevalensstudie över båda sjukdomarna på vuxna djur i fält för att jämföra om det förelåg en skillnad i prevalens mellan vuxna djur och lamm.

Djurägare från 99 besättningar ombads att fota klövar samt ta svabbprover från djur över ett års ålder under hösten 2022 och totalt erhölls data från 297 djur. Klövfotona bedömdes visuellt utifrån kriterier för de båda sjukdomarna och proverna analyserades med hjälp av realtids PCR med avseende på D. nodosus, F. necrophorum samt Treponema spp. Även virulensbestämning för D. nodosus och underartsbestämning för F. necrophorum utfördes samt en PCR för specifik detektion av tre CODD-associerade Treponema-arterna.

Individprevalensen för fotröta i studien var 0,7 % medan besättningsprevalensen 2,0 %. Ingen klöv med en fotrötegrad ˃ 2 återfanns. Ingen statistisk skillnad kunde ses mellan denna studie och den som utfördes 2020 med avseende på fotröta och troligen föreligger ingen prevalensskillnad mellan vuxna får och lamm i landet. Dock bör detta resultat beaktas med försiktighet då insamlingen av material till de olika studierna skiljer sig åt. Individprevalensen för D. nodosus (5,7 %) skiljde sig inte mycket från den senaste studien (6,1 %). Besättningsprevalensen för bakterien uppgick till 9,1 %. Samtliga stammar av D. nodosus som påvisades i studien var benigna. Individ- och besättningsprevalenserna för F. necrophorum var också låga, 1,3 % respektive 3,0 %. Endast den mindre virulenta underarten funduliforme av F. necrophorum kunde påvisas. Individprevalensen av Treponema spp. var liksom i studien från år 2020 hög, 65,0 % och förekom hos samtliga djur med fotröta grad 1 och 2, samt hos majoriteten av övriga djur. Besättningsprevalensen uppgick till 83,0 % men inga av de tre CODD-associerade arterna kunde påvisas och inget fall av CODD påvisades i denna studie. Sammanfattningsvis ses i underlaget att prevalensen av fotröta, virulenta stammar av D. nodosus och CODD är låg i Sverige hos vuxna får. Detta, tillsammans med resultat från tidigare prevalensstudier, talar för att det råder ett gynnsamt läge i landet med avseende på fotröta och CODD.

,

The prevalence of the two contagious claw diseases footrot and CODD (Contagious Ovine Digital Dermatitis) in Swedish sheep have been studied. Footrot can be found worldwide and causes a necrotizing inflammation of the interdigital tissue which later can undermine the sole and eventually cause a complete separation of the hoof capsule from the underlying tissue. CODD has only been recorded in a few countries and causes an inflammation in the coronary band. From there it spreads distally and can also lead to detachment of the hoof capsule.

An infection of the Gram negative, anaerobe bacteria Dichelobacter nodosus causes footrot in sheep and a secondary infection of Fusobacterium necrophorum is believed to aggravate the foot lesions. The exact etiology of CODD is still unknown but three species (T. pedis, T. phagedenis and T. medium) of the genus Treponema are thought to play a role in the development of the disease.

The first case of footrot in Sweden was reported in 2004 and two prevalence studies were conducted in 2009 and 2020 displaying prevalences of 5.8% and 1.8%, respectively. Both studies were based on examinations of, and samples taken from feet of slaughter lambs from different slaughterhouses in the country. The first two cases of CODD in Sweden were recorded in 2019 and 2020. The purpose of this study was to examine the prevalence of both these diseases in Sweden and to determine if there is a difference between the prevalence of the diseases of adult sheep and lambs. Pictures of claws and swab samples from 297 animals over one year of age from 99 flocks were collected by farmers during the autumn of 2022.

The pictures of the claws were visually assessed and the analysis of the samples was conducted with real-time PCR-technique to detect the following bacteria: D. nodosus, F. necrophorum and Treponema spp. Further PCR assays were performed to determine the virulence of D. nodosus and to determine subspecies of the F. necrophorum. A PCR for specific detection of three CODD-associated Treponema species was also performed.

The prevalence of footrot were 0.7% on individual level and 2.0% on flock level. There were no claws found with a higher footrot score than 2. No significant difference in the prevalence of footrot was found in the study compared to the study conducted in 2020 and this probably shows that there is no difference in prevalence between adult sheep and lambs in Sweden. Although it must be considered that the collection of the material differs in the two studies. Likewise, the prevalence of D. nodosus on individual level (5.7%) were similar to the results of the latest study (6.1%). The prevalence of D. nodosus on flock level was 9.1% and only benign variants of the bacteria were found. The prevalence on F. necrophorum was also low in this study and measured 1.3% and 3.0% on individual- and flock level, respectively. Only the less virulent subspecies, funduliforme, of the bacteria was found. Similar to the previous study conducted 2020, the prevalence of Treponema spp. was high, showing a prevalence of 65.0% on individual level and of 83.0% on flock level. Treponema spp. was found on the majority of animals and all feet with footrot score 1 and 2 but the three specific species that are associated with CODD were not detected in any samples. There was no case of CODD found in this study. In the outcome of this study, the prevalence of footrot, virulent D. nodosus and CODD among adult sheep, is low in Sweden. In conclusion to previous results, this suggests that favorable conditions prevail in Sweden regarding footrot and CODD.

Main title:Prevalens av fotröta och smittsam digital dermatit hos svenska får – en fältstudie
Authors:Mourath, Sophia
Supervisor:Frosth, Sara and Rosander, Anna
Examiner:Hansson, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:CODD, får, visuell bedömning, fotografering, klövar, Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum, Treponema spp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18618
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18618
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2023 06:46
Metadata Last Modified:17 Feb 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page