Home About Browse Search
Svenska


Malmqvist, Tomas, 2022. En studie av fyra trädslag angående kolonisering av akvatisk bottenfauna. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management


Full text not available

Abstract

Syftet med studien var att undersöka vilka vattenlevande insekter som lever i Hedströmen, ett rinnande vattendrag i Skinnskatteberg, som föredrog att kolonisera något av de fyra trädslagen gran (Picea abies), lärk (Larix spp.), klibbal (Alnus glutinosa), asp (Populus tremula). Detta för att studera om det förelåg någon skillnad mellan trädslagen.

Det placerades ut 120 stycken ca 1 meter långa substrat av fyra olika trädslag fördelat på 10 lokaler i Hedströmen mellan övre dammen och Nedre Vättern. De var placerade så att det var 3 substrat av samma trädslag (12 stycken substrat totalt) i varje lokal och de var placerade på samma sätt i varje lokal. Vinkelrätt mot strömmen, diagonalt mot strömmen samt längs med strömmen för att även se om vinkeln den döda veden låg i hade någon inverkan på hur attraktiva de var för koloniserande organismer. Substraten förankrades med hjälp av stenar.
Försöket inleddes med utplacering av de olika substraten i respektive lokaler den 27 mars samt den 4 april 2013. Substraten fick ligga i ungefär en månad och hämtades upp den 14 och 15 maj 2013. Av de 26 substrat som återfanns i Hedströmmen var det bara 8 stycken som var kvar där de var placerade och sammanlagt med de 13 substrat som återfanns i Nedre Vättern var det bara 39 av 120 substrat som återfanns.

Det man dock kan utläsa av resultatet är att den dominerande arten som koloniserade substraten som återfanns i Hedströmmen är nattsländor sedan kom bäcksländor, dagsländor, övriga arter och sist snäckor och maskar.

Om man jämför vilka arter som fanns på de substrat som återfanns i Hedströmmen med de arter som fanns på de substrat som återfanns i Nedre Vättern kan man se att dessa helt saknade individer av nattsländor men att det fanns individer av både bäcksländor och dagsländor.
Vad gäller trädslagen verkar det som att gran (Picea abies) och lärk (Larix spp.) är de trädslag som favoriseras av nattsländor, bäcksländor och dagsländor vilket inte var väntat då den ursprungliga förväntningen var att klibbalen (Alnus glutinosa) eller aspen (Populus tremula) skulle vara favoriten.

,

The purpose of the study was to examine which of the chosen four types of tree species: spruce (picea abies), larch (larix spp), alder (alnus glutinosa) and aspen (populus tremula) the aquatic insects living in Hedströmmen preferred. The intention was to study if there was any difference between the four species of trees.

Initially 120 approximately 1 meter long substrates of the four different tree species divided on 10 different areas in Hedströmmen between the upper dam and the Lake Nedre Vättern was placed. They were placed as followed. 3 substrate of each tree species (12 substrates in total) were placed diagonally, across and along the current in each of the 10 areas placed in the same way in each area. The intention was to examine if the angle against the current had any effect on how attractive the substrates was for the colonizing organisms. The substrates were anchored with rocks.
The substrates were placed in the different areas on the 27th of March and 4th of April 2013. The substrates were then left in the water for roughly a month and was collected on the 14th- and 15th of May 2013. Off the 26 substrates found in Hedströmmen only 8 were still at the initial location and combined with the substrates found in the Lake Nedre Vättern only 39 of the 120 substrates were recovered.

What can be read from the result is that the dominant species that colonised the substrates recovered in Hedströmmen was caddisflies (Trichoptera), second place was stoneflies (Plecoptera), third place was mayflies (Ephemeroptera), fourth was several different species grouped as miscellaneous and last with the fewest individuals was snails and worms.

If you compare which species that was found on the substrates recovered from Hedströmmen with the species found on the substrates recovered in the Lake Nedre Vättern you will see that the ones found in the lake was completely missing any specimen of caddisflies but that there was the odd specimen of stoneflies and mayflies. As far as the tree species goes it seems that spruce (picea abies) and larch (larix spp.) is the tree species favoured by caddisflies, stoneflies and mayflies which was unexpected since the expectation was that the alder (alnus glutinosa) or the aspen (populus tremula) would be the favourite.

Main title:En studie av fyra trädslag angående kolonisering av akvatisk bottenfauna
Authors:Malmqvist, Tomas
Supervisor:Törnblom, Johan
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:35
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:insekter, död ved, vatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18561
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18561
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Jan 2023 08:22
Metadata Last Modified:19 Jan 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics