Home About Browse Search
Svenska


Harrysson, Åsa, 2022. Douglasgran under högskärm av tall. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management


Full text not available

Abstract

Douglasgranen är ett barrträd som kommer ifrån Nordamerika. Trädet importerades i början av 1800-talet till Europa där det sedan dess används bland annat som byggnadsmaterial. Trädet kan med sin längd och volym vara ett intressant alternativ att plantera i Sverige, just nu anses det vara ett främmande trädslag. Syftet med denna rapport är att undersöka om en skärm av tall kan vara ett hjälpmedel vid föryngring av douglasgran i Sverige. I Remningstorp i Västergötland och i Tagel i Småland finns två försöksområden med planterad douglasgran. På områdena har plantorna inventerats med avseende på totalhöjd och toppskottslängd. Även plantornas överlevnad samt hur mycket skador de haft har registrerats.

I Remningstorp finns 20 stycken försöksytor under en högskärm av tall, tio stycken på ett hygge i närheten av skärmen och tio stycken längre bort från skärmen. Varje yta har en radie på 3,99 meter med en centrumpinne i mitten. I Tagel finns en försöksyta på ett hygge nära en gles skärm. I den glesa skärmen finns fyra försöksytor. Angränsande till den glesa skärmen finns en tät skärm med två försöksytor anlagda. I dessa försök är plantorna placerade i rader med fyra rader i var försöksyta. Det är bara två rader på respektive yta som ingår i den här studien. Douglasgranen som har använts kommer ursprungligen från Nordamerika och är inlandsvarianten av douglasgran.

Studien indikerar att skärmen i Remningstorp har hjälpt douglasgranarna stå emot skador bättre än de på hygget. För Tagels försök går det inte att dra den slutsatsen.

,

The Douglas fir is a coniferous tree that comes from North America. The tree was imported at the beginning of the 19th century to Europe, where it has since been used, among other things, as a building material. With its length and volume, the tree can be an interesting alternative to plant in Sweden, right now it is considered an alien tree species. The purpose of this report is to investigate whether a shelter of pine can be an aid in rejuvenating Douglas fir in Sweden. In Remningstorp in Västergötland and in Tagel in Småland there are two test areas with planted Douglas fir. In the areas, the plants have been inventoried with regard to total height and top shoot length. Also the survival of the plants and how much damage they have had has been recorded.

In Remningstorp, there are 20 trial areas under a shelter of pine, ten in a clearing near the screen and ten further away from the shelter Each sample plot has a radius of 3.99 meters with a center peg in the middle. In Tagel, there is an experimental area on a plot of land near a sparse shelter. In the sparse shelter there are four trial areas. Adjacent to the sparse shelter is a dense shelter with two trial areas laid out. In these experiments, the plants are placed in rows with four rows in each experimental area. Only two lines on each surface are included in this study. The Douglas fir that has been used is originally from North America and is the inland variety of Douglas fir.

The study indicates that the shelter in Remningstorp has helped the Douglas firs resist damage better than those in the clearing. For Tagel's attempt, that conclusion cannot be drawn.

Main title:Douglasgran under högskärm av tall
Authors:Harrysson, Åsa
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:36
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:douglasgran, högskärm av tall, frost
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18556
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18556
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:04 Jan 2023 08:04
Metadata Last Modified:05 Jan 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics