Home About Browse Search
Svenska


Karlstrand, Andreas, 2022. Samband mellan föryngrings-resultatet år 5 och kvalitets-klassning av markberedning och planteringsåtgärder på SCA:s fasta provytor i norra Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

De enskilt viktigaste skogliga åtgärderna i dagens skogsbruk sker under ungskogsfasen. Det är i ungskogsfasen grunden för det framtida be-ståndets struktur och ekonomiska avkastning läggs, men även land-skapsstrukturen i helhet. Att anlägga skog på ett kostnadseffektivt och betryggande sätt är därför en grundprincip för att säkerställa skogsbru-kets framtida hälsa och ekonomi.

Bedömningen av föryngringskvaliteten baseras idag ofta på olika mät-bara indikatorer, men hur stor inverkan dessa indikatorer egentligen har på föryngringsresultaten är endast vid ett fåtal tillfällen studerat. Dessa studier påvisade generellt sätt att en ökad areal påverkad mark runtom en planta hade en positiv inverkan på plantornas överlevnad som ett resultat av minskad vegetationskonkurrens och snytbaggeangrepp.

Syftet med denna studie var därför att analysera hur indikatorerna i SCA:s kvalitetsklassning av markberedning och planteringsåtgärder påverkar höjdtillväxten och överlevnaden hos plantor efter fem år i fält beroende på trädslag, planttyp och markens bördighetsklass. Vidare studerades hur höjdtillväxten och överlevnaden skiljer sig mellan de olika kvalitetsklasserna och slutligen återkopplas resultaten till SCA:s riktlinjer för återbeskogning.
Studien är baserad på data från SCA:s fasta provytor utlagda 2008–2013 bestående av en databas med över 36 000 plantor. Analyser i form av ”general linear model” och binära logistiska regressioner möj-liggjorde jämförelser och interaktioner för tillväxt och överlevnad gentemot de olika uppmätta indikatorerna för kvalitetsklassning av markberedning och planteringsåtgärder.

Resultaten visade att samtliga indikatorer som används vid kvalitets-klassningen under olika förhållanden hade en statistisk signifikant in-verkan på höjdtillväxten och överlevnaden i fält efter fem år. De en-skilda indikatorerna hade däremot en låg förklaringsgrad för variansen i höjdtillväxt. Vidare visade resultaten att plantor planterade i de god-kända kvalitetsklasserna generellt sätt erhöll en högre höjdtillväxt och överlevnad jämfört med plantor planterade i de ej godkända plante-ringspunkterna. Resultaten varierade även beroende av markens bör-dighetsklass. Jackpotplantor hade en högre överlevnad än powerpot-plantor på samtliga bördighetklasser, skillnaderna på medelgoda marker (SI 18–22) var däremot låg.
Utifrån dessa resultat kan slutsatsen dras att indikatorerna för kvalitets-klassning av markberedning och planteringsåtgärder hade en statistisk signifikant inverkan på höjdtillväxten och överlevnaden efter fem år. Den låga förklaringsgraden gjorde att indikatorerna inte kunde använ-das för att förklara variansen i höjdtillväxt mellan plantorna.

För att vidare utvärdera indikatorernas betydelse för föryngringsresulta-tet bör vetenskapligt utvecklade studier i kontrollerade miljöer vara nästa steg i det kontinuerliga arbetet att ytterligare kostnadseffektivisera och ståndortsanpassa ungskogfasen.

,

The most important forest operations in forest management regimes are performed during the regeneration phase. It is, at this stage in forest management, the future structure and financial return of the forest, as well as the whole landscape structure, is determined. To be able to re-generate forests in a cost-efficient and adequate way is the fundamental principle to secure the health and economics of forestry. Measurable theoretical indicators often characterize the evaluation of regeneration quality, but studies on how these theoretical indicators affect regenera-tion results are few.

The purpose of this study is to analyze how the theoretical indicators in SCA:s classification on site preparation and planting quality affect seedlings height growth and survival after five years depending on tree species, seedling stock size and soil fertility. The study also investigates how height growth and survival varies between different quality clas-ses. Finally, the results are compared with SCA:s guidelines for regen-eration to highlight possible areas of improvement.

This study is based on data collected from SCA:s fixed plots between 2008-2013 and consists of over 36000 individual plants. Mathematical models, such as general linear models and binary logistic regressions, enabled comparisons and interaction between the theoretical indicators and the growth and survival of plants.

Interactions between the indicators used in SCA:s quality classification on site preparation and planting showed a statistically significant rela-tion with height growth and survival under certain conditions. However, the individual indicators had a low coefficient of determination for the variance in height growth. The results also showed that seedlings plant-ed in the theoretically high-quality classes generally obtained a higher height growth than seedlings planted in the theoretically lower quality classes. Soil fertility also had an impact on the results. The larger and more expensive containerized Jackpot seedling had a higher survival rate than the smaller powerpot seedling independent of fertility class. The difference, was, however, small on soils with site index of 18-22.

In conclusion, based on the result from this study, the theoretical indi-cators in SCA:s classification on site preparation and planting quality has a significant effect on seedlings height growth and survival during the first five years after regeneration. Because of the low coefficient of determination, the indicators should not be used to explain the variance in height growth between the seedling.
More scientifically developed studies in controlled environments should be the next step to further investigate these indicators impact on regeneration results. This could provide important information for fu-ture evaluation to improve cost efficiency and site adapting during the regeneration phase.

Main title:Samband mellan föryngrings-resultatet år 5 och kvalitets-klassning av markberedning och planteringsåtgärder på SCA:s fasta provytor i norra Sverige
Authors:Karlstrand, Andreas
Supervisor:Hallsby, Göran and Johansson, Leif
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2022:12
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Föryngringsresultat, Mikroklimat, Höjdtillväxt, Överlevnad, Klassificeringssystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18541
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18541
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:22 Dec 2022 07:02
Metadata Last Modified:23 Dec 2022 02:04

Repository Staff Only: item control page