Home About Browse Search
Svenska


Larsen, Rasmus and Rindberg, Gabriel, 2022. Vad är ett hållbart investeringsobjekt? : en kvalitativ studie om vägledande principer för hållbara investeringar inom fondförvaltning.. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Världen står inför många utmaningar som exempelvis klimatförändringar, krig och miljöförstöring. Uppmaningar till globala åtgärder för att hantera dessa utmaningar framförs bland annat inom vetenskap, politik och samhälle. Människor måste dock ändra sättet att konsumera, investera och spara pengar för att tillsammans bidra till en hållbar utveckling. Hållbara fonder är ett exempel på ett finansiellt instrument som gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling där myndigheter och institutioner har engagerat sig för att integrera hållbarhet inom fondförvaltningen. Hållbarhet är dock ett brett och svårdefinierat begrepp vilket innebär att det kan göras olika tolkningar på vad som är hållbart. Detta skapar problem för både fondförvaltare och kunder i bedömning om vad som är hållbart.
Syftet med denna studie därför är att undersöka hur hållbarhet definieras och vilka vägledande principer fondförvaltare följer för att erhålla legitimitet vid beslut om hållbara investeringsobjekt. Utifrån uppsatsens problemformulering har en kvalitativ metod tillämpats under genomförandet av empirisk datainsamling. Den kvalitativa uppsatsen har baserats på fyra intervjuer från fyra olika fondbolag verksamma i Sverige. Studien visade bland annat att det fanns problem kopplat till definitionen av hållbarhet och att fondförvaltare använder sig av olika vägledande principer som hjälpmedel för att definiera hållbarhet i praktiken. I studien presenteras vilka dessa vägledande principer var och hur de tolkades av respondenterna. Studien visade dock att de vägledande principerna tolkas subjektiv av respondenterna vilket innebär att hållbarhets begreppet inte har en gemensam definition och att respondenterna skiljer sig åt i deras analys. Vidare visade undersökningen hur respondenterna inte kan agera rationellt då de är begränsade i sitt beslutfattande på grund av imperfekt information. Studien visade också att trots att det finns vägledande principer om hur man ska gå till väga för att hantera hållbarhet i praktiken finns det begränsad information om respektive investeringsobjekt. För att vara legitim inom rollen som fondförvaltare är det viktigt att följa de lagar och regler som finns och göra det lätt för kunder att förstå hur fondförvaltare arbetar med hållbarhet. Främst genom att exkludera, inkludera och påverka bolag mot en hållbar riktning.

,

The world is facing many challenges such as climate change, war, and environmental degradation. This appeals for global action to address these challenges which are made in the fields of science, politics, and society. The UN member states have created an action plan with goals for a shift towards sustainable development. However, people need to change the way they consume, invest, and save money to contribute together to sustainable development. Sustainable funds are an example of a financial instrument that makes it possible for people to contribute to sustainable development. At the same time authorities and institutions have been committed to integrating sustainability into fund management. Sustainability is, however, broad, and difficult to define, which means that different interpretations can be made of what is sustainable. This creates problems for both fund managers and clients in assessing what is sustainable in their context.
The purpose of the study is to contribute knowledge and develop an understanding of how fund management is practiced to gain legitimacy when deciding on sustainable investments.
Based on the thesis problem, a qualitative method has been applied during the implementation of empirical data collection. The qualitative essay has been based on four interviews from four different fund companies operating in Sweden. The study showed, among other things, that there are problems linked to the definition of sustainability and that fund managers use various guiding principles as aids to define sustainability in practice. The study presents what these guiding principles were and how they were interpreted by the respondents. The study showed that the guiding principles are interpreted subjectively by fund managers, which means that there is no common definition of the concept of sustainability and that the respondents differ in their analyzes. Furthermore, the study showed how the respondents cannot act rationally as they are limited in their decision-making due to limited information. The study also showed that although there are guiding principles on how the fund manager should proceed to manage sustainability in practice, there is limited information about each investment object. To be legitimate in the role of fund manager, it is important to follow the laws and regulations that exist and make it easy for clients to understand how fund managers work with sustainability. Legitimacy is obtained by excluding, including, and influencing companies towards a sustainable direction, but also by following the guiding principles that are available to fund managers.

Main title:Vad är ett hållbart investeringsobjekt?
Subtitle:en kvalitativ studie om vägledande principer för hållbara investeringar inom fondförvaltning.
Authors:Larsen, Rasmus and Rindberg, Gabriel
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1424
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Hållbar utveckling, hållbara investeringar, beslutsfattande, legitimitetsteori, rationell beslutsmodell, begränsad rationalitet, investeringsobjekt,, legitimitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18509
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18509
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Dec 2022 08:48
Metadata Last Modified:07 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page