Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Sandra and Niläng, Emma, 2022. Akut njurskada hos katt : monitorering och omvårdnad för inskrivna på djursjukhus. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Akut njurskada är ett relativt vanligt sjukdomstillstånd för katter och innebär att njurens funktion
plötsligt försämras. Tillståndet kan uppstå av flera olika orsaker exempelvis toxiner, läkemedel och
sepsis. Prognosen för katter med akut njurskada ser olika ut beroende på den primära orsaken till
skadan. Äldre individer har sämre prognos än yngre då de ofta har underliggande sjukdomar sedan
innan.
Syftet med denna kandidatuppsats inom ämnet djuromvårdnad var att undersöka vilka omvårdnadsoch monitoreringsåtgärder som utförs på katter med akut njurskada på svenska djursjukhus och
jämföra med vad litteraturen förespråkar. En litteraturstudie genomfördes där vetenskapliga artiklar
samt facklitteratur söktes fram inom ämnet. Även en kompletterande intervjustudie genomfördes
med två erfarna djursjukskötare samt en erfaren djurvårdare på nivå 3 som var verksamma på tre
svenska djursjukhus.
Enligt resultatet från både litteraturstudien och intervjustudien framkom att de viktigaste
parametrarna att monitorera var vätsketerapi, urin, intag och förlust av vätska och att ta uppföljande
blodprover för att kontrollera njurarnas funktion. I intervjustudien framkom bland annat att ingen
av informanterna upplevde att dessa patienter kräver någon specifik omvårdnad jämfört med andra
inneliggande patienter. Enligt informanterna är alla katter med akut njurskada i behov av generella
omvårdnadsåtgärder så som hygien, smärtlindring, vätsketerapi, skötsel av urinkateter och
venkatetrar samt att det är viktigt att se till så patienterna har det bekvämt och bra i sin bur.
Konklusionen av denna studie är att det finns förhållandevis lite vetenskapligt belägg för hur
omvårdnad och monitorering av katter med akut njurskada optimalt ska utföras. Detta resulterar i
att vården av djuren kan komma att se olika ut beroende på vilket djursjukhus de blir inskrivna på.
Eftersom det inte finns riktlinjer efter vad som är optimalt för just akut njurskada hos katt kan
djursjukhus utforma rutiner efter vad de själva anser passar bäst, utifrån djurens behov och
djursjukhusets resurser.
Nyckelord: Akut njurskada, djursjukskötare, intensivvårdsavdelningen, katt, monitorering,
omvårdnad, vårdavdelningen.

,

Acute kidney damage is a relatively common condition for cats and implies that the kidney function
suddenly deteriorates. The condition can derive from several different causes such as toxins,
pharmaceuticals and sepsis. The prognosis for these cats differs depending on the primary cause of
the injury. Older individuals, have a worse prognosis than younger ones as they often have
underlying diseases.
The purpose of this bachelor´s thesis in the subject of animal care was to investigate which nursing
and monitoring measures are performed for cats with acute kidney injury in Swedish animal
hospitals and to compare that with what the literature advocates. A literature study was conducted
where scientific articles and non-fiction were searched for within the subject. A supplementary
interview study was also conducted with two experienced veterinary nurses and an experienced
animal caretaker at level 3 from three Swedish animal hospitals.
According to the results from both the literature and the interview study showed that the most
important aspect when monitoring kidney function is to monitor fluid therapy, urine, intake and loss
of fluid and regularly taking blood samples. The interview study revealed, among other things, that
none of the informants felt that these patients required any specific care compared with other
hospitalized patients. According to the informants, all cats with acute kidney injury need general
nursing such as hygiene, pain relief, fluid therapy, care of urinary catheters and venous catheters
and that it is important to ensure that the patient is comfortable and well in his cage.
In conclusion this study has shown there to be relatively little scientific evidence for how optimal
care and monitoring of cats with acute kidney injury should be performed. This participates in the
fact that the care of the animals may look different depending on which animal hospital they are
admitted to. Since there are no guidelines for what is optimal for acute kidney injury in cats, animal
hospitals can design routines according to what they consider to be most suitable, based on the
animals’ needs and the animal hospital’s resources.
Keywords: Acute kidney injury, animal nursing, care unit, cat, intensive care unit, monitoring,
veterinary nurse.

Main title:Akut njurskada hos katt
Subtitle:monitorering och omvårdnad för inskrivna på djursjukhus
Authors:Henriksson, Sandra and Niläng, Emma
Supervisor:Fischer, Hanna
Examiner:Hammarberg, Ann
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:akut njurskada, djursjukskötare, intensivvårdsavdelningen, katt, monitorering, omvårdnad, vårdavdelningen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18506
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18506
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Dec 2022 11:25
Metadata Last Modified:03 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics