Home About Browse Search
Svenska


Ling, Philip, 2022. Julgransodling och att utnyttja outnyttjad skogsmark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management


Full text not available

Abstract

Av Sveriges idag ca 4,5 miljoner hushåll är det ca 3 miljoner som pryder sina hem med en julgran varje år. Den stora efterfrågan som finns efter julgranar måste mötas av både odlare och försäljare. Utgångspunkten för föreliggande arbete har varit att titta på möjligheterna med julgransodling, dels som komplement och dels som ett alternativ istället för traditionellt skogsbruk för den enskilde markägaren. Arbetet berör tre typer av brukningsmetoder som jämförts med varandra. Dessa är traditionellt skogsbruk, julgransodling och kombinationsbruk som är en kombination av de två förstnämnda.

I arbetet har jämförelsen gjorts med rödgran (Picea abies) vad avser traditionellt skogsbruk. För julgransodling har jämförelser gjorts med både rödgran samt med kungsgran (Abies nordmanniana) som är de två vanligaste julgranstyperna. En medelbonitet om 8,6 m3sk/ha i genomsnitt för södra Sverige ger ett ståndortsindex på G28 vilket har legat till grund för de olika beräkningarna.

I arbetet har ett resultat framkommit som visar att julgransodling många gånger kan vara ett mycket lönsamt komplement till traditionellt skogsbruk. En annan slutsats som kan dras av resultat i arbetet är att det spelar en betydande roll till vem julgransförsäljningen riktar sig mot, då priserna kan variera väldigt mycket. Ett delsyfte har varit att undersöka de ekonomiska skillnaderna mellan de tre brukningsmetoderna, både vad gäller kostnad och intäkter. Ett annat delsyfte har varit att undersöka möjligheten att använda kraftledningsgator, som kan anses vara outnyttjad skogsmark för odling av julgranar. Detta visade sig enligt de teoretiska kalkylerna vara fullt möjligt och kunna innebära en god affär.

,

Of Sweden's today about 4.5 million households, about 3 million of these adorn their home with a Christmas tree every year. The great demand for Christmas trees must be met by both growers and sellers. The starting point for the work has been to look at the possibilities with Christmas tree cultivation, partly as a complement, and partly to look more closely at what a Christmas tree cultivation would mean as an alternative instead of traditional forestry for the individual landowner. The work concerns three types of farming methods that have been compared with each other. These are traditional forestry, Christmas tree cultivation and combination farming which is a combination of the first two. In the work, the comparison has been made with redspruce (Picea abies) in terms of traditional forestry. For Christmas tree cultivation, the comparison has been made with both red spruce and with Norway spruce (Abies nordmanniana), which are the two most common types of Christmas trees. An average quality of 8,6 m3sk / ha on average for southern Sweden gives a locations index of G28, which has been the basis for the various calculations. In the work, a result has emerged that shows that Christmas tree cultivation can often be a very profitable complement to traditional forestry. Another conclusion that can be drawn from results in the work is that it plays a significant role to whom Christmas tree sales are aimed at as prices can vary greatly. A sub-purpose has been to examine the economic differences between the three farming methods, both in terms of cost and revenue. Another sub-purpose has been to investigate the possibility of using power line areas, which can be considered unused forest land, for growing Christmas trees.

Main title:Julgransodling och att utnyttja outnyttjad skogsmark
Authors:Ling, Philip
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:22
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:odling i kraftledningsgator, mångbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2022 08:24
Metadata Last Modified:25 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics