Home About Browse Search
Svenska


Georgsson, Gustav and Ottosson, Jesper, 2022. Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img] PDF
1MB

Abstract

Skogsmästarstudenter på SLU har i sitt examensarbete studerat och jämfört precisionen samt tidsåtgången mellan tre olika höjdmätare. Ett träds höjd används vid flera olika sammanhang, exempelvis används trädets höjd som en komponent vid beräkning av trädets biomassa. Baserat på uppskattad biomassa i ett träd kan mängden bunden koldioxid beräknas för dels det enskilda trädet eller på fastighetsnivå. Uppskattning av trädets volym utförs bland annat med hjälp av trädets höjd, grundyta och ett formtal som ska motsvara trädets avsmalning.

Höjden på stående skog kan uppskattas med flertalet metoder. Exempel på sådana är, drönare, laserdata och mindre handenheter. Det finns ett stort utbud av mindre handenheter. Det huvudsakliga syftet för denna studie är att jämföra tre olika höjdmätare, Haglöf Vertex laser 2 VL402, Arboreals mobilapplikation och pinnen. Studien behandlar vilken mätmetod som ger det mest korrekta värdet utifrån den verkliga höjden. Studien jämför även mätningarnas tidsåtgång för att se vilken utav höjdmätarna som är effektivast.

Resultatet baseras på totalt 180 mätningar på 30 träd i olika höjder. Två mätningar per träd och höjdmätare. Facit till mätningarna utgörs av en kontrollmätning på varje träd som gjorts efter att träden fällts. Det visar sig att mobilapplikationen Arboreal har de minsta avvikelserna mellan de olika mätarna med ett spann från 0,05 - 1,78 meter från den verkliga höjden med ett avvikande medelvärde på 0,2 meter. Arboreal underskattar i snitt varje träds höjd med 0,2 meter. Att Arboreal underskattar höjden bevisas då medelvärdet för varje höjd presenteras, det verkliga medelvärdet för alla trädens höjd är 21,76 meter och Arboreals medelvärde är 21,56 meter. Pinnen underskattar trädens i höjd i snitt med 1,09 meter, detta ligger längst ifrån det verkliga värdet. Vertex höjdmätare har en bra precision men överskattar höjden och avviker i snitt med 0,3 meter ifrån det verkliga värdet. Tidsstudien visade att Vertex är den effektivaste mätmetoden, genomsnittstiden per träd är 10,8 sekunder, lite drygt 40 sekunder snabbare än Pinnen som i snitt mäter ett träds höjd på 52,5 sekunder. Mellan den minst effektiva mätmetoden Pinnen och den mest effektiva mätmetoden Vertex ligger Arboreal med en genomsnittstid per träd på 35,9 sekunder per träd. Hypotesprövning kunde bevisa med 99,9 procents säkerhet att Vertex är den mest effektiva höjdmätaren.

,

In a bachelors ‘degree project, forestry students at SLU have studied the precision of three different altimeters, they have also studied the time that each one of the altimeters needs to establish the hight of a standing tree. The height of a tree is used in several different contexts, for example the height of the tree is used as a component in calculating the tree's biomass. Based on the estimated biomass of a tree, the amount of bound carbon dioxide can be calculated for both the individual tree and at the property level. Estimation of the volume of the tree is performed partly with the help of the height of the tree, the base surface and a shape number that must correspond to the tree's taper.

The height of standing forest can be estimated with several methods, such as drones, laser data and with smaller handsets. There is a large selection of smaller handsets. The main purpose of this study is to compare three different altimeters, Haglöf Vertex laser 2 VL402, Arboeral's mobile application and Pinnen. The aim of the study is to see which measurement method has the most correct value based on the actual height, further purpose is to compare the time consumption of the measurements to see which of the altimeters is the most effective.

The result consists of a total of 180 measurements on 30 different trees. Two measurements per tree and altimeter. The answer to the real hight of the trees was given when the trees were felled and measured on the ground. It turns out that the mobile application Arboreal has the smallest deviations between the different altimeters, with a range from 0.05 - 1.78 meters and a deviating average of 0.2 meters, Arboreal underestimates the average height of each tree by 0.2 meters. The fact that arboreal underestimated the height is proved when the mean value for each height is represented. The real average for all the tree heights is 21.75 meters and Arboreal's average were 21.55 meters. The stick underestimates the height of the trees by an average of 1.09 meters and is furthest from the real value. Vertex has good precision but overestimates the height and deviates on average by 0.3 meters from the fair value. The time study showed that Vertex is the fastest for measuring height, the average time per tree is 10.8 seconds, a little over 40 seconds faster than Pinnen, which on average measures a tree's height in 52.5 seconds. Between Pinnen and Vertex is Arboreal with an average time per tree of 35.9 seconds. Hypothesis testing could prove that with 99.9 percent certainty that Vertex is the fastest altimeter in this study.

Main title:Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog
Authors:Georgsson, Gustav and Ottosson, Jesper
Supervisor:Larsson, Richard
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:17
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:höjdmätare, skogsuppskattning, precision
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18487
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18487
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:24 Nov 2022 08:10
Metadata Last Modified:25 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics