Home About Browse Search
Svenska


Persson, Hans-Alfred, 2022. Hur EU-subventionerna påverkar de svenska grisuppfödarna. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society


Full text not available

Abstract

Den svenska grisproduktionen har kämpat med höga kostnader på grund av de regelverk vi har i
Sverige. Svensk grisproduktion konkurrerar på en öppen marknad i EU. Bestämmelserna i Sverige
har hårdare djurskyddslagstiftning med bland annat krav på större boxmått vilket leder till större och
därmed dyrare byggnader. Det finns även positiva delar med att bedriva grisproduktionen i Sverige,
det är bättre betalt för den svenska grisköttet och priset fluktuerar även mindre än i övriga EU.
Sverige är även ett av de länder i EU som får mest stöd i jordbrukssektorn på 52% vilket
sammantaget inte behöver betyda att det är sämre lönsamhet i den svenska grisproduktionen. Med
detta som utgångspunkt har en kvalitativ intervjustudie gjorts där åtta grisbönder medverkat från
olika delar av Sverige. Intervjuerna har skett över Zoom och respondenterna har i förväg fått
frågorna mejlade till sig. Teorin som har legat till grund för studien har varit, subjektiva kostnader,
upplevd rättvisa, upplevd effektivitet och subventioner. Detta för det är viktigt att ta hänsyn till att
det som kommer fram i en intervjustudie är det som respondenterna upplever och inte en avspegling
av verkligheten. Frågeformuläret var uppdelat i tre delar, demografisk beskrivning, subventioner
och jämförelse med övriga EU. Det var tolv huvudfrågor i formuläret och fem av dessa kunde
respondenten även gradera sitt svar på en niogradig skala. Respondenterna uppfattade att de
producerade kött till ett högre kostnad men ansåg även att kvalitén var där efter. Deras uppfattning
var även att dagens kostnadsläge och fördelning påverkar deras motivation lite mer positivt än
negativt då snittet hamnade på 5,5. De ansåg dock att fördelningen av EU-stöden var ojämn och att
kostnadsläget i Sverige är högre. Dock hade de även dålig koll på EU-stödens fördelning och hälften
av respondenterna valde att inte svar på frågan.

,

Swedish pig production has struggled with high costs due to the regulations they
need to follow. They compete in an open market within the EU, but the
regulations within Sweden are stricter on, among other things, animal welfare
requirements and boxing measures, which leads to larger and more expensive
buildings. However, there are also positive parts to conducting pig production in
Sweden. The settlement price for the Swedish pork is better and the price
fluctuates less. Sweden is also one of the countries in the EU that receives the
most support to the agricultural sector at 52%, which together does not have to
mean that there is poorer profitability in Swedish pig production. Based on this, a
qualitative interview study was conducted in which eight pig farmers participated
from different parts of Sweden. The interviews have taken place via Zoom and the
respondents have received the questions in advance. The theory was based on the
study of subjective costs, perceived fairness, perceived efficiency and subsidies. It
is important to consider that those who emerge in an interview study are those that
the respondents experience and not a reflect reality. The questionnaire was
divided into three parts, demographic description, subsidies and comparison with
the rest of the EU. There were twelve main questions in the form and five of these
the respondent could also rate his answer on a nine-point scale. The respondents
perceived that they produced meat at a higher cost but also considered that the
quality was better than their foreign collueges. Their perception was also that the
current cost situation and distribution affect their motivation a little more
positively than negatively when the average ended up at 5.5. However, they
considered that the distribution of EU support was uneven and that the cost
situation in Sweden is higher. The respondents had low knowledge about how the
of EU subsidies was distributed, as consequence of that half the respondents chose
not to answer the question.

Main title:Hur EU-subventionerna påverkar de svenska grisuppfödarna
Authors:Persson, Hans-Alfred
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Jonasson, Torbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Grisproduktion, EU-stöd, Kvalitativ intervjustudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18459
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18459
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2022 11:37
Metadata Last Modified:16 Nov 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics