Home About Browse Search
Svenska


Frisk, Henrik, 2022. Jämförelse mellan olika jordbearbetningsmetoder vid etablering av vårkorn. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens jordbruk effektiviseras allt för att spara tid, pengar och miljö, men samtidigt bedriva
en effektiv odling som ger hög avkastning. Det är därför intressant att studera vilken
jordbearbetningsmetod som är effektivast för att få en bra etablering samt en bra axbildning,
som bygger hög skörd. I detta försök kommer etablering av vårkorn med tre olika jordbearbetningsmetoder
studeras och följas fram till axbildning för att se vilken metod som genererar
mest ax per m².
I detta arbete kommer tre jordbearbetningsmetoder att granskas och utvärderas: Vanlig
konventionell vårplöjning med efterföljande såbäddsharvning. Reducerad bearbetning i två
varianter; en med kultivering med efterföljande såbäddsharvning samt en annan med
ultragrund bearbetning utan efterföljande såbäddsharvning. Utvärdering av de tre metoderna
sker med avseende på hur vårkorn etableras och utvecklas efter sådd med en skivbillsmaskin,
Väderstad Rapid. Vårkornets utveckling kommer att utvärderas genom att räkna antalet skott
per m² på våren och antalet ax per m² under högsommaren.
Vid skotträkningen den 10 maj 2021, ca tre veckor efter sådden av vårkornet, kunde det
konstateras att det inte var någon skillnad i antalet skott per m² för de tre jordberbetningsmetoderna.
Skotträkningen visade att alla tre bearbetningarna hade ett bra etableringsresultat
med 395‐400 skott per m². Skotträkningen utfördes genom att åtta provtagningar gjordes där
en radmeter kontrollerades. Med aktuellt radavstånd (12,5cm) ger detta 1m².
Vid axräkningen, den 1 augusti 2021, kunde det konstateras att vanlig konventionell vårplöjning
gav bäst resultat med 568 ax per m². Ultragrund bearbetning gav i princip samma resultat, med
560 ax per m². Kultiveringen med pinnkultivatorn utmärker sig då denna metod endast
genererade 482 ax per m². Axräkningen gick till genom att åtta provtagningar gjordes där en
meter kontrollerades. Med aktuellt radavstånd (12,5cm) ger detta 1m².
Därför med avseende på effektivitet, ekonomi och ur miljöhänsyn så är ultragrund bearbetning
en mycket bra jordbearbetningsmetod då den står sig väl mot konventionell vårplöjning och
dessutom genererar fler ax per m² än reducerad bearbetning med pinnkultivator. Den blir även
en attraktiv metod då den även kräver mindre drivmedel samt kräver betydligt mindre tid för
att genomföra jämfört med plöjningen i kombination med två såbäddsharvningar.

,

In today's agriculture, everything is made more efficient to save time, money and the
environment, but at the same time perform efficient farming that gives a high yield. It is
therefore interesting to study which tilling method is most effective for obtaining a good
establishment and a good number of barley ears that builds harvest. In this experiment, the
establishment of spring barley with different methods of tilling was studied and examined up
to the barley generates ear to see which method generates the most ears per m².
In this work, three tillage methods was evaluated: Ordinary conventional ploughing with
following seedbed harrowing. Two different variants of reduced tilling ; one with cultivation
with following seedbed harrowing and another with ultra‐shallow cultivation without following
seedbed harrowing. Evaluation of the three methods was based on how spring barley was
established and developed after sowing with a seed drill, Väderstad Rapid. The development of
spring grain was evaluated by counting the number of sprouts per m² in the spring and the
number of ears per m² during the summer.
When counting sprouts, 10th of May 2021, about three weeks after drilling the spring barely,
there were no difference between the three different tilling methods when counting sprouts
per m². When counting sprouts all tilling methods were equal with 395‐400 sprouts per m². The
counting was done by taking eight samples where one meter was checked. With the current
row spacing (12.5cm) this gives 1m².
After counting ears the 1st of August, it can be stated that ordinary conventional spring
ploughing gave the best result with 568 ears per m². Ultra shallow tilling gave almost the same
result with 560 ears per m². The cultivation with the tine cultivator was not as good, as this
method only generated 482 ears per m². The counting was done by taking eight samples where
one meter was checked. With the current row spacing (12.5cm) this gives 1m².
Therefore, in terms of efficiency, economy and from an environmental point of view, ultrashallow
tillage is a very efficient tilling method as it is equal ploughing. It also generates more
ears per m² than reduced tillage with a tine cultivator. It also becomes an attractive method, as
it also requires less fuel and requires less time to use if compared to ploughing and two
crossings with the harrow.

Main title:Jämförelse mellan olika jordbearbetningsmetoder vid etablering av vårkorn
Authors:Frisk, Henrik
Supervisor:Svensson, Sven-Erik
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:plog, kultivator, tallrikskultivator Carrier, ultragrund, vårkorn, etablering, skotträkning, axräkning, tilling, spring barley, reduced tilling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18458
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18458
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2022 11:10
Metadata Last Modified:16 Nov 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics