Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Britta, 2022. Hur stor kunskap har konsumenten om svensk mjölkproduktion?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

Studien har haft till syfte att ta reda på vad våra mjölkkonsumenter kan om svensk
mjölkproduktion. Är kunskapsluckor så stora som lantbrukare ofta tror att de är mellan dem
och konsumenten? Studien berör även områden om hur mjölkproduktionen ser ut idag och en
hel del fakta om kon och hur dess utveckling har varit de senaste åren.
Mjölkföretagen i Sverige har dramatiskt minskat de senaste 40 åren och det ser idag inte ut som
att trenden kommer att brytas. Vart tionde år har antalet mjölkproducenter halverats och om
trenden håller i sig kommer antalet mjölkproducenter vara under 1 500 stycken år 2030. Frågan
är hur många av konsumenterna som är medvetna om den utvecklingen?
Vad har vi för bild av en ko? Är det samma bild som Astrid Lindgren målade upp i sina böcker
för 50 år sedan. En stor brun ko med horn som mjölkades ute i hagarna. Svaret kommer tyvärr
inte vara ett ja eller nej, men slutsatser kommer kunna dras att det finns en bild av att kor ska
ha horn trots att det idag inte är så vanligt i en mjölkkobesättning.
Vikten av att konsument och lantbrukare möts har aldrig varit så stor som idag för att vi ska
bibehålla kunskapen som förr i tiden var given. I arbetet kommer det framgå vilken kunskap
som har betydelse för konsumenten och vilken kunskap som kan vara bra för konsumenten att
känna till.
Studien genomfördes med 39 deltagare i blandade åldrar, alla i studien var konsumenter av
mjölk. Intervjuerna genomfördes alla på en och samma dag i en mataffär i Linköping. Studien
hade fyra frågeställningar som stöd för att få fram kunskapsnivån hos konsumenterna.
Svaren från konsumenterna skiftade både högt och lågt, kunskapen som konsumenterna hade
förvånade i många aspekter. Som att konsumenten har god kännedom om att kon har mer än en
mage, men att de har mindre god kunskap om att kor ofta producerar mer än fem liter mjölk per
dag.

,

The study has aimed to find out what our milk consumers know about Swedish milk production.
Are knowledge gaps as large as farmers often think they are between them and the consumer?
The study also touches upon how milk production looks like today and many facts about the
cow and how its development has been in recent years.
Dairy farms in Sweden have dramatically declined over the past 40 years and it does not look
like the trend will be broken today. Every ten years, the number of milk producers has halved and
if the trend continues, the number of milk producers will be below 1,500 by 2030. The question
is, how many of the consumers are aware of this development?
What is our image of a cow? Is it the same picture that Astrid Lindgren painted in her books 50
years ago. A large brown cow with horns that was milked out in the pastures. The answer will
unfortunately not be a yes or no, but conclusions can be drawn that a picture of cows having
horns is believed even though today it is not that common in a dairy herd.
The importance of consumers and farmers meeting each other has never been as great as today,
so that we can maintain the knowledge that used to be a given. The work will show which
knowledge is important to the consumer and what knowledge can be good for the consumer to
know.
The study was conducted with 39 participants of mixed ages, all of whom in the study were
consumers of milk. The interviews were all conducted on the same day in a grocery store in
Linköping. The study had four questions to support the level of knowledge among consumers.
The responses from the consumers aimed both high and low, the knowledge that the consumers
had surprised in many aspects. Like the consumer having good knowledge that the cow has
more than one stomach, but that they have less good knowledge that cows often produce more
than five liters per day.

Main title:Hur stor kunskap har konsumenten om svensk mjölkproduktion?
Authors:Henriksson, Britta
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Drottberger, Annie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Dairy production, consumers knowledge, dairy cows Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18454
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18454
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2022 08:59
Metadata Last Modified:15 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics