Home About Browse Search
Svenska


Nordström, Mikaela, 2022. Genetiska faktorer som styr hornbildning hos kor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
878kB

Abstract

Denna litteraturstudie sammanställer information om vilka genetiska faktorer som styr hornbildning hos kor samt hur nedärvningsprocessen för horn, scurs och kullighet fungerar. Behornade kor medför problem som högre skaderisk, ökade veterinärkostnader och aggressiva beteenden och därför avhornas kor i animalieproduktion rutinmässigt. Avhorning är ett välfärdsproblem då djuren utsätts för smärta både under och efter ingreppet. Att föda upp hornlösa kor leder till att avhorning inte längre är nödvändigt vilket sparar både tid och pengar.
Både horn och kullighet nedärvs autosomalt och kullighet är dominant över horntillväxt. Scurs har en mer komplex nedärvningsprocess då nedärvningen påverkas av kön samt samverkar med andra gener. Att introducera kullighet i behornade populationer kan ske genom traditionell avel där kulliga avelstjurar selekteras och paras med behornade kor. Den begränsade populationen av kulliga avelstjurar leder dock till att risken för inavel vid denna typ av avelsprogram är hög och kulliga tjurar har idag även ett lägre avelsvärde än de behornade vilket påverkar produktionsegenskaper negativt. Geneditering för att introducera kullighet kan vara ett alternativ till avel men eftersom geneditering på djur i många länder är olagligt finns det i dagsläget svårigheter med att tillämpa metoden i praktiken samt att det finns etiska aspekter att ta hänsyn till.

,

This literature study compiles information on which genetic factors control horn formation in cows and how the process of inheritance for horns, scurs and the polled genotype works. Horned cows cause problems such as a higher risk of injury, increased veterinary costs and aggressive behavior, and therefore cows in animal production are dehorned routinely. Dehorning is a welfare problem as the animals are exposed to pain both during and after the procedure. Breeding polled cows means that dehorning is no longer necessary, which saves both time and money.
Both horn and polledness are inherited autosomally and polledness is dominant over horn growth. Scurs has a more complex inheritance process as the inheritance is affected by gender and interacts with other genes. Introducing polledness in horned populations can be done through traditional breeding where polled breeding bulls are selected and mates with horned cows. However, the limited population of polled breeding bulls means that the risk of inbreeding in this type of breeding program is high and polled bulls currently also have a lower breeding value than the horned ones, which has a negative effect on production characteristics. Gene editing to introduce polledness can be an alternative to breeding, but since gene editing on animals is illegal in many countries, there is currently difficulties in applying the method in practice and there are ethical aspects to take into consideration.

Main title:Genetiska faktorer som styr hornbildning hos kor
Authors:Nordström, Mikaela
Supervisor:Johansson, Anna Maria
Examiner:Johnsson, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:kor, nötkreatur, hornbildning, kullig, hornlös, scurs, mjölkkor, genetiskt samband, avhorning, avel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18419
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18419
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:31 Oct 2022 09:33
Metadata Last Modified:01 Nov 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics