Home About Browse Search
Svenska


Maccormack, Adam, 2022. Komplikationer vid artrodes på smådjur och ex vivo test av ett innovativt benlim för artrodeser. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img] PDF
980kB

Abstract

En artrodes är ett operativt ingrepp som avser att genom immobilisering av en led öka den totala
rörelsefunktionen i en extremitet. Efter en artrodes åstadkoms en benfusion i leden. Det är känt sedan
tidigare att komplikationsrisken för artrodeser hos hund och katt är relativt hög, varför mer kunskap
om dem och deras utfall är fördelaktigt för att kunna fatta evidensbaserade beslut som gagnar djur
och djurägare.
I detta arbete genomfördes en retrospektiv journalstudie, utförd på smådjurskliniken vid SLU
Universitetsdjursjukhuset, Uppsala. Debiteringskoder för partiell artrodes karpus, partiell artrodes
tarsus, panartrodes karpus och panartrodes tarsus användes för att identifiera journaler från år 2014
till och med år 2020. I en hundkadavermodell testades ett innovativt benlim och mekaniska
egenskaper mellan limmade benstrukturer undersöktes. Benlimmet är ett biomaterial baserat på
aminosyran fosfoserin som har uppvisat fördelaktiga egenskaper för eventuell framtida användning
inom ortopedi.
39 patientjournaler med individer som genomgått artrodes identifierades, varav 31 hundar, sju katter
och en kanin. Komplikationer som uppstod delades in i tre kategorier: katastrofala, allvarliga och
milda. Allvarliga komplikationer delades ytterligare upp i typ ett (kirurgisk behandling) och typ två
komplikationer (medicinsk behandling). Även komplikationen infektion beskrevs, men ingick i
allvarliga typ två komplikationer. Katastrofala komplikationer, till exempel kraftiga hältor som
ledde till avlivning, drabbade en hund och tre katter, allvarliga komplikationer, till exempel
antibiotikakrävande infektioner eller problem som krävde ytterligare operationer, drabbade 24
hundar och två katter, milda komplikationer, till exempel skavsår eller lindriga hältor, drabbade sju
hundar och två katter. Infektion drabbade 21 hundar och fyra katter. Några av komplikationerna
krävde ytterligare kirurgiska åtgärder. Hos hundarna genomfördes 28 re-operationer på 17 individer,
medan det hos katterna genomfördes tre re-operationer på två individer. Den presenterade
informationen skulle kunna ge ett underlag för beslut om behandlingar och fortsatt forskning. Av 39
patientjournaler med artrodesfall involverade 67 % allvarliga komplikationer och 49 % genomgick
minst en re-operation.
Utvärdering av mekaniska egenskaper för benlimmet visade att limmets egenskaper i en
kadavermodell liknar de egenskaper som tidigare påvisats i laboratoriestudier. Limmet var starkare
när mängdandelen fosfoserin i relation till kalciumsilikat var 30 %, och svagare när den var 15 %.
Benlimmet kan möjligen vara till nytta vid artrodes, för att ge ytterligare stabilitet i samband med
traditionell fixering (osteosyntes). Fler studier om limmets egenskaper behövs.
Nyckelord: artrodes, benlim, hund, infektion, journalstudie, karpus, katt, komplikationer, ortopedi,
steloperation, tarsus

,

An arthrodesis is a surgical procedure that aims to increase the overall function of an extremity
through immobilization of a joint. After an arthrodesis a bone fusion is achieved in the joint. It is
well known that the risk of complications for arthrodesis is relatively high, which is why more
knowledge about them and their outcome is beneficial when making evidence-based decisions. A
more well-informed decision benefits both animals and animal owners.
In this work, a retrospective study of patient records was performed at the University Animal
Hospital (UDS), small animal section. Billing codes for partial arthrodesis carpus, partial arthrodesis
tarsus, panarthrodesis carpus and panarthrodesis tarsus were used to identify records from 2014 to
2020.
In a cadaver model, an innovative bone glue was tested and mechanical properties between glued
bone structures were evaluated. The glue is a biomaterial based on the amino acid phosphoserine
and has shown attributes which could benefit possible future use within orthopaedics.
The study identified 39 patient records that involved arthrodesis, of which 31 were dogs, seven cats
and one rabbit. Complications that arose were divided into three categories: catastrophic, severe,
and mild. Severe complications were further divided into type one (surgical treatment) and type two
complications (medical treatment). The complication infection was also described. Catastrophic
complications, for example serious lameness followed by euthanasia, affected one dog and three
cats, major complications, for example infections treated with antibiotics or other problems
requiring surgical treatment, affected 24 dogs and two cats, mild complications, for example chafing
or mild lameness, affected seven dogs and two cats. Infection affected 21 dogs and four cats. Some
of the complications required additional surgical procedures. In dogs, 28 re-operations were
performed on 17 individuals, while in cats, three re-operations were performed on two individuals.
Knowledge about complications surrounding arthrodesis can provide a basis for decisions about
treatments and future studies. Out of 39 patient records, 67% of the arthrodesis cases involved major
complications and 49% needed at least one re-operation.
Evaluation of mechanical properties of the bone glue showed that the glue behaved in cadaver joints
very similarly to previous laboratory studies. The glue was stronger when the mole proportion of
amino acid was 30%, and weaker when the proportion was 15%, in relation to the amount of calcium
silicate.
The bone glue may possibly be useful in arthrodesis, to provide additional stability as a complement
to traditional fixation (osteosynthesis). More studies on the properties of the adhesive are needed.
Keywords: arthrodesis, bone glue, carpus, cat, complications, dog, infection, journal study, joint
fusion, orthopedics, tarsus

Main title:Komplikationer vid artrodes på smådjur och ex vivo test av ett innovativt benlim för artrodeser
Authors:Maccormack, Adam
Supervisor:Höglund, Odd and Pujari-Palmer, Michael
Examiner:Brunius Enlund, Karolina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:artrodes, benlim, hund, infektion, journalstudie, karpus, katt, komplikationer, ortopedi, steloperation, tarsus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18377
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18377
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Oct 2022 08:15
Metadata Last Modified:07 Oct 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics