Home About Browse Search
Svenska


de Kroon, Kjeld, 2022. En jämförelse mellan Försvarsmaktsanpassad och produktionsinriktad skogsskötsel. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
871kB

Abstract

Skog har länge spelat en viktig roll för en stats förmåga att förbli självständig. Genom historien har skogen som råvara gjort det möjligt att tillverka materiel som har nyttjats i nationers försvar. På senare tid har trä blivit mindre viktig som råvara i tillverkningsprocesser, men för Sveriges försvar finns skogens betydelse som potentiellt slagfält kvar. Fortifikationsverket är en myndighet som förvaltar infrastruktur av betydelse för totalförsvaret, där övnings- och skjutfält är en stor del av det markinnehavet som förvaltas. Fortifikationsverket tar i sin skogsskötsel hänsyn till den verksamhet som Försvarsmakten bedriver på övnings- och skjutfälten.

Denna undersökning syftar till att svara på två frågor; dels vilka skötselanpassningar som vidtas på Rinkabyfältet för att möta Försvarsmaktens behov samt dels hur dessa skötselanpassningar påverkar volymproduktionen på fältet. I undersökningen har ett teoretiskt referensskogsbruk legat till grund för jämförelsen mot det Försvarsmaktsanpassade skogsbruket. Heureka PlanVis har nyttjats till analyserna och Rinkabyfältet, beläget på Skånes östkust, har med sina 100 skogsbestånd och 573 hektar skogsmark legat till grund för undersökningen. Först fastställdes skötselanpassningarna för att därefter matcha anpassningarna med inställningar i Heureka PlanVis och till sist genomfördes analyserna samt jämförelsen med referensskogsbruket.

Studiens resultat visar att skötselanpassningarna på Rinkabyfältet leder till en minskad virkesproduktion och en lägre löpande tillväxt. Arealen gammal skog (>140 år) beräknas också öka från 3 till 44 procent vid analysperiodens slut. Vidare visas att mängden död ved kommer att öka succesivt.

,

Forests have long played an important role in a state's ability to remain sovereign. Throughout history, wood as a raw material has made it possible to produce equipment that has been used in the defence of nations. In recent times, wood has become less important as a raw material in manufacturing processes, but the importance of forests as potential battlefields remains. The Swedish Fortifications Agency is an agency that manages infrastructure of importance to the Swedish total defence, where training and firing ranges are a large part of the land holdings managed. The Swedish Fortifications Agency takes the activities of the Swedish Armed Forces into account in their forest management of the training and firing ranges.

The aim of this study is to answer two questions; what silviculture adjustments are made at Rinkabyfältet to meet the needs of the Armed Forces and how do these silviculture adjustments affect the volume production at the field. In the study, a theoretical reference forestry was used as a basis for comparison with the forestry adapted for the armed forces. Heureka PlanVis has been used for the analyses and the Rinkabyfältet, located on the east coast of Skåne, with its 100 forest stands and 573 hectares of forest land, has been the basis for the study. First the silvicultue adaptations were determined and then the adaptations were matched with settings in Heureka PlanVis and finally the analyses and the comparison with the reference forestry were carried out.

In conclusion the results of the study show that the silviculture adjustments in the Rinkabyfältet lead to a reduced volume production and a lower average growth. It also shows that the areal proportion of old forest (>140 years) will increase from 3 to 44 percent and the end of the analysis period. The amount of dead wood will also increase progressively.

Main title:En jämförelse mellan Försvarsmaktsanpassad och produktionsinriktad skogsskötsel
Authors:de Kroon, Kjeld
Supervisor:Abrahamsson, Tommy
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:34
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:fortifikationsverket, försvarsmaktsanpassat, Heureka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18365
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18365
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2022 07:30
Metadata Last Modified:30 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics