Home About Browse Search
Svenska


Borgenvall, Ellinor, 2022. Kan NTM- värdet förutsäga framtida prestationer hos Holsteinkor?. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

Kraven på dagens mjölkkor är höga. De ska vara högproducerande, friska, fertila och ha en exteriör som fungerar i dagens automatiserade mjölkningssystem. En kombination av gener och miljö ger kon dess prestationsförmåga. Avelsföretagen har länge arbetat med att ta fram system som ska tala om vilka kor som är lönsamma att avla på. Varje ko får ett avelsvärde som ska tala om kons genetiska förmåga för framtida generationer. I Sverige mäts avelsvärdet i indexet NTM. Ett högt NTM-värde ska ge en lönsammare ko än en ko med lågt NTM, detta genom ökad produktion och minskade kostnader. I den här studien undersöks och ifrågasätts om man via NTM-värdet kan utläsa vilka djur som kommer att prestera under sin livstid.
Datamaterial från Holsteinkor på tre olika gårdar med olika avelsstrategier samlades in. På varje gård plockades de kor med högst respektive lägst NTM-index vid födseln ut, deras livsprestationer jämfördes sedan med varandra. Grupperna jämfördes i nio olika parametrar med hjälp av ett t-test.
Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan hög- och lågindexgruppens prestationer i de nio olika parametrarna. Studien kan inte se något samband mellan kons prestationer och NTM-värde. Detta tyder på att det är andra saker än NTM-värdet som har större påverkan för vad kon kommer att prestera. På grund av studiens omfattning deltog för få kor i studien för att kunna dra några säkra slutsatser. Fler studier behöver göras.
Studien har bara berört en del av de parametrar som ingår i NTM-värdet. Därför kan studien inte förkasta påståendet om att NTM ger förbättrade egenskaper, för det krävs mer omfattande studier.

,

The demands on today's cows are high. They must be high-producing, healthy, fertile and have an exterior that operate in today's automated milking systems. A combination of genes and environment gives the cow its performance. The breeding companies have for a long time worked in developing systems that will tell us which cows are profitable to breed with. Each cow receives a breeding value that informs us about the cow's genetic ability for future generations. In Sweden, the breeding value is measured in the index NTM. A high NTM value will give a more profitable cow than a cow with a low NTM, this through increased production and reduced costs. In this study, it's investigated and questioned whether the NTM value can be used to determine which animals will perform during their lifetime.
Data material from Holstein cows on three different farms with different breeding strategies was collected. The cows with the highest and lowest NTM index at birth were picked out on each farm. Their life performances were then compared against each other. The groups were compared in nine different parameters using a T-test.
The result showed that there was no significant difference between the high and low index group's performance in the nine different parameters. The study couldn´t see any correlation between the cow's performance and NTM value. This suggests that it is other things than the NTM value that have a greater influence in what the cow will perform. Due to the scope of the study, too few cows participated in the study to be able to draw any firm conclusions. More studies need to be done.
The study has only touched on some of the parameters included in the NTM value. Therefore, the study cannot reject the claim that NTM provides improved capacity, as more extensive studies are required.

Main title:Kan NTM- värdet förutsäga framtida prestationer hos Holsteinkor?
Authors:Borgenvall, Ellinor
Supervisor:Telezhenko, Evgenij
Examiner:Guzhva, Oleksiy
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:NTM, avelsvärde, genotyp, fenotyp, Holstein, avkastning, hälsa, fertilitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18363
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2022 06:07
Metadata Last Modified:04 Oct 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics