Home About Browse Search
Svenska


Tillander, Louise, 2022. Sex kommunpolitikers syn på blågrön infrastruktur - vilka hinder upplevs i planeringen av BGI. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)


Full text not available

Abstract

År 2032 beräknas Sveriges befolkning passera 11 miljoner med en ökning på runt 50 000 människor per år. Svenska kommuner kommer därmed växa och behöva utvecklas för att möta behoven av fler invånare. Det kan bland annat leda till urbanisering vilket kan bidra till hållbar stadsutveckling men det kan även resultera i att blå och gröna inslag reduceras och städer blir mer hårdgjorda. Det kan i sin tur få negativa konsekvenser genom att biologisk mångfald minskar, människors hälsa försämras och stadens motståndskraft mot klimatförändringar försvagas. För att motverka de negativa följderna kan blågrön infrastruktur utvecklas, men trots vetskapen om blågrön infrastrukturs fördelar kan tillväxten vara långsam. För att undersöka orsaken till detta har en granskning av tidigare forskning genomförts för att belysa hinder för utvecklingen. De kunde sedan delas in i fyra kategorier; kunskap, organisation, ekonomi och politik. Utifrån de hinder som identifierades genomfördes en intervjustudie med sex kommunpolitiker utspridda i Sverige för att undersöka hur politiker upplever de identifierade barriärerna och arbetet med blågrön infrastruktur.
Studien visade att kunskap var den främsta utmaningen enligt både litteraturen och respondenterna då det råder brist på kunskap om blågröna inslags funktioner. Organisation var den kategori som skiljde sig som mest då respondenterna inte upplevde de hinder som litteraturen belyste angående ansvar och ”stuprör”. Studien visade även att det inte var någon större skillnad mellan de intervjuade respondenterna, vilket indikerar att kommunpolitiker upplever liknande hinder oavsett geografisk placering, lokala förutsättningar och tidigare kunskap. För att öka utvecklingen av blågröna inslag i kommunen har både litteraturen och intervjuerna visat att utökad forskning om blågrön infrastruktur behöver ske och kunskapen hos kommunpolitiker behöver öka. Tjänstepersoner och andra aktörer behöver framföra vilka hinder de upplever för att kommunpolitikerna ska få kännedom om utmaningarna. Kommunikationen behöver förbättras för att belysa och överkomma de hinder som framkommit i den här studien.

,

Sweden’s population is estimated to exceed 11 million people in year 2032 with an increase of around 50 000 people per year. Swedish municipalities will thus grow and need to develop to meet the needs of more people. This can result in urbanization, which can contribute to sustainable urban development, but it can also reduce blue and green elements and increase hard surfaces in the cities. Which then can result in negative consequences such as reduced biodiversity, deteriorating human well-being and make cities less resilient to climate change. To avoid the possible negative outcomes blue- green infrastructure (BGI) can be implemented. Despite the knowledge about the benefits of BGI, development is slow. To get an understanding of the reasons behind it, a review of previous literature has been conducted to highlight the most prominent barriers to implementation. The barriers identified in the literature was divided in to four categories: knowledge, organization, economy, and policy. Based on the identified barriers, an interview study was conducted with six local politicians located in different parts in Sweden. This to investigate how local politicians experience the challenges and the work with blue-green infrastructure. The study showed that knowledge was the main challenge according to both literature and respondents, there is a lack of knowledge about blue- green elements. Organization was the category that differed the most as the respondents did not experience the barriers the literature highlighted regarding responsibility and “silos”. The study also showed that there was no major difference between the interviewed respondents, which indicates that local politicians experience the same obstacles regardless of geographical location, local conditions, and previous knowledge. To increase the development of blue-green infrastructure, both the literature and the interviews have shown that more research on blue-green infrastructure needs to occur, and the knowledge of local politicians need to increase. Officials and other actors need to present which obstacles they experience for local politicians to become aware of the barriers that exist. Communication between officials, other actors and politicians must improve to illustrate and overcome the obstacles that have emerged in this study.

Main title:Sex kommunpolitikers syn på blågrön infrastruktur - vilka hinder upplevs i planeringen av BGI
Authors:Tillander, Louise
Supervisor:Randrup, Thomas
Examiner:Gyllin, Mats and Wahl, Scott
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:blågrön infrastruktur, kommunpolitiker, planering, barriärer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18344
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18344
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 Sep 2022 06:23
Metadata Last Modified:27 Sep 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics