Home About Browse Search
Svenska


Sandqvist, David and Bengtsson, Gustaf, 2022. Hur uppfattar den svenska lantbrukarkåren den digitala utvecklingen inom AI?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den här uppsatsen ämnar undersöka svenska lantbrukares uppfattning av AI och ny teknik. Dagens lantbruk står inför många utmaningar, bland annat miljöomställningar, en åldrande lantbrukskår och snabb utveckling av teknik. För att bevara svenskt lantbruk konkurrenskraftigt krävs det ny teknik och hjälpmedel att rationalisera verksamheten. De innovationer som utvecklas måste dock ta hänsyn till lantbrukarnas behov för att dessa innovationer ska kunna uppfattas som användbara.
För att kunna undersöka uppfattningen kring dessa har ett teoretiskt ramverk bildats. Teknik acceptansmodellen (TAM) appliceras för att se vad för faktorer som påverkar lantbrukarnas benägenhet att använda det. Även legitimitetsteorin används för att undersöka vilka faktorer som påverkar uppfattningen av företagen som står för utvecklingen av AI och andra digitala hjälpmedel. Utöver dessa två teorier kommer även innovativ diffusionsteori bidra till att skapa en förståelse för vilka informationskanaler som påverkar lantbrukarna, samt i vilken mån de olika källornas vikt influerar uppfattningen och beslutsprocessen.
De slutsatser som uppsatsen funnit är att de svenska lantbrukarnas uppfattning inför ny teknik är positiv. Uppfattningen är att AI kommer underlätta i det vardagliga arbetet med minskning av löpande kostnader, främst av besparingar av insatsvaror. Även arbetsbördan uppfattas minska genom rationalisering och effektivisering av AI. Ytterligare en slutsats som framkom var benägenheten att implementera ny teknik. Lantbrukarna var positiva till att applicera AI men en ovilja fanns att vara först. Andra slutsatser som togs var att en viktig faktor för uppfattningen var välkända återförsäljare och märken, dessa hade hög legitimitet och även olika roller i beslutsprocessen och uppfattningen.

,

This essay intends to examine Swedish farmers perception of AI and new technologies in the agricultural field. Modern agriculture stands before a plethora of challenges ranging from environmental changes, an aging population of farmers and a rapid development in the field of technology. To preserve Swedish agriculture competitive on a global market there is a need for new technology and tools for the rationalization of farming operations. The innovations currently being developed needs to take into consideration the needs of the farmers to be perceived as useful.
To examine the perception of usefulness for new technology a theoretical framework has been constructed. The Technology Acceptance Model (TAM) will be applied to determine which factors affects farmers inclination to apply new technology. Furthermore, the legitimacy theory helps to study which elements plays a role in farmers perception and tendency to put their trust in the companies developing AI and new technologies. Besides the two previously mentioned theories Innovation Diffusion Theory will be used to create a picture of which communications channels affects farmers the most, as well as in which extent the different channels influence the perception and decision-making process.
The conclusions of the study determined that Swedish farmers perception of AI and new technology is positive. The perception is that AI will simplify everyday work for the farmers by decreasing external costs, primarily in the saving of input materials. Also, the workload is expected to decrease by rationalizing and streamlining using AI. Another conclusion that emerged was the inclination to implement new technologies. The farmers were positive towards applying AI but an animosity towards being an early adopter was present. Other conclusions were that an important factor in the perception of new technology was well known retailers and brands, these actors had a high legitimacy and played different roles in the decision-making process and perception.

Main title:Hur uppfattar den svenska lantbrukarkåren den digitala utvecklingen inom AI?
Authors:Sandqvist, David and Bengtsson, Gustaf
Supervisor:Melin, Erik
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1466
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:AI, Lantbruk, Teknik acceptansmodell, Legitimitetsteori, Innovativ diffusionsteori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18337
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18337
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Agrarian structure
Language:Swedish
Deposited On:21 Sep 2022 07:20
Metadata Last Modified:22 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics