Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Viktor and Henriksson, Gustav, 2022. Kunskapsspridning längs en vandringsled i Skinnskattebergs kommun – enkätstudie och kunskapsanalys om svenskt skogsbruk. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den svenska skogen har en potential att bidra med lösningar för framtiden. För att möta framtida behov har regeringen beslutat om ett nationellt skogsprogram med fem fokusområden. Ett kunskapskliv för hållbart brukande och bevarande av skogen är ett fokusområde där målet är att utveckla och bredda kunskapen kring skogen och trakthyggesbruket i svenskt skogsbruk. Men hur kunskapsnivå hos allmänheten om skog och det svenska trakthyggesbruket ser ut idag finns det begränsad vetskap om, speciellt bland invånare i områden där omfattande skogsbruk bedrivs.

Syftet med kandidatarbetet var att undersöka vilken kunskapsnivå invånare med koppling till Skinnskattebergs kommun har gällande svenskt skogsbruk. Ett delsyfte var att skapa och sprida information längs en vandringsled i Skinnskattebergs kommun om natur, svenskt skogsbruk och trakthyggesbrukets olika skogsbruksåtgärder.

En enkät skapades med en större mängd frågor med främst förutbestämda svarsalternativ. Frågorna delades in i tre områden, bakgrundsfrågor, kunskapsfrågor och vidare intresse. Litteraturstudie genomfördes om svenskt skogsbruk, litteraturen sammanställdes och simplifierades. Förslag på skyltmaterial skapades. Informationsplatser identifierades där skyltmaterialet ämnas distribueras.

Resultatet visade att av de 261 svarande på enkäten fick dessa ett medel på 75 procent antal rätt på kunskapsfrågorna. Hos respondenterna kunde det ses en svag trend med stigande kunskap med en ökad ålder, dock var denna trend inte signifikant mellan de olika åldersgrupperna. Majoriteten av respondenterna angav att de vistas i skogen på fritiden, endast sju av de 261 respondenterna angav att de inte vistas i skogen på fritiden.

I studien identifierade vi en potential att informera ytterligare kring skog och trakthyggesbruk i svenskt skogsbruk. Målet blev att skapa ett underlag till skyltar om skog och olika åtgärder i trakthyggesbruket. Hur skog och skogsbruk uppfattas av personer kan variera från region till region och därför ser vi ett behov av ytterligare undersökningar.

,

The Swedish forest has the potential to contribute with many solutions to future problems. To meet the future demands, the Swedish government has decided on a national forest program with five focus areas. One of these focus areas, Increased knowledge for sustainable use and conservation of the forest, has the goal to develop and broaden knowledge about the forest and clearcutting in Swedish forestry. There is limited understanding about what level of knowledge there is in the general public about forests and clearcutting in Swedish forestry. This is especially true regarding residents in areas where extensive forestry is conducted.

The objective of this study was to investigate what level of knowledge the residents in Skinnskatteberg municipality have regarding Swedish forestry. A secondary objective was to create and disperse information along a hiking trail in Skinnskatteberg municipality about nature, the Swedish clearcutting system and the different silvicultural measures.

A survey was created with eleven mainly multiple-choice questions. The questions were split in to three categories, background questions, knowledge questions and further interest. A literature study was conducted on Swedish forestry. The material was compiled and analyzed. The data was used to help formulate signs along a hiking trail. Information places were identified where the sign material is intended to be located.

The results showed that of the 261 respondents to the survey, respondents answered on average 75 percent correctly among the knowledge questions. Among the respondents, a weak trend could be seen of increasing knowledge with increasing age. However, this trend was not significant between the different age groups in the survey. A majority of the respondents stated that they recreate in forests during their leisure time. Only seven of the 261 respondents stated that they do not recreate in the forest in their free time.

Using the results from the survey, we identified a potential for further information about forests and the clearcutting system in Swedish forestry. The goal became to create baseline knowledge for the signs about forests and the Swedish clearcutting system and the different silvicultural measures that commonly occur. Because forests and forestry are viewed differently by people in different regions of Sweden (eg. urban vs rural Sweden,), we conclude that there is a need for similar research elsewhere in Sweden as well.

Main title:Kunskapsspridning längs en vandringsled i Skinnskattebergs kommun – enkätstudie och kunskapsanalys om svenskt skogsbruk
Authors:Eriksson, Viktor and Henriksson, Gustav
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:02
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:kunskapsnivå, skogsskötsel, ålder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2022 07:21
Metadata Last Modified:17 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics