Home About Browse Search
Svenska


Hedlund, Max and Jernberg, Anton, 2022. Produktivitet vid skotning av olika grundyteuttag i volymblädning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Intresset för hyggesfria skogsskötselmetoder har ökat i Sverige och Skogsstyrelsen ska verka för ökad kunskap och ökade arealer skog som bedrivs med hyggesfritt skogsbruk. För att kunna öka arealerna som bedrivs med hyggesfritt skogsbruk behövs kunskap och underlag om prestationer och kostnader för maskiner vid hyggesfria skogsbruksmetoder. Denna studie ämnar till att studera prestation för skotare i volymblädning vid olika uttagningsstyrkor. Att studera olika uttagningsstyrkor och dess effekt är av intresse för exempelvis tätortsnära skogar som ska brukas men inte ge upphov till större kalytor. Om lägre uttagsstyrkor har liknande prestation, eller högre, jämfört med större uttagsstyrkor skulle det möjliggöra för en förändring i skogsbruksfilosofin där det går att göra lättare uttag till samma eller lägre kostnad. Ett lättare uttag skulle även medföra större volymtillväxt och bevarandet av skogskänslan till större grad.

Syftet med detta examensarbete var att studera prestationen för skotare i volymblädning vid tre olika grundyteuttag på 15 procent, 30 procent och 45 procent. Tidigare studier har jämfört prestationsnormer för skotare i gallring för att undersöka om prestationsnormer i trakthyggesbruk fungerar som underlag i blädningsbruk. I denna studie jämfördes våra resultat med två befintliga prestationsnormer för skotare i gallring respektive slutavverkning.

Till studien skapades tre parceller för de olika uttagningsstyrkorna. Beståndet var ett gallrat homogent 85-årigt tallbestånd. Till arbetet användes en John Deere 1110 G som kördes av en erfaren förare med 39 års erfarenhet av maskinarbete. Vid skotning gjordes en frekvensstudie i syfte att kartlägga skotarens olika arbetsmoment. För varje lass bedömdes lastutrymmets fyllnadsgrad i syfte att beräkna en prestation för varje lass.

Resultatet av studien blev i medeltal 36,9 m3fub/h(G0) vid lätt (11 procents) uttag, 34,7 m3fub/h(G0) vid (17 procents) medeluttag och 44,9 m3fub/h(G0) vid hårt (27 procents) uttag. Sammanfattningsvis blev produktiviteten högst vid störst grundyteuttag, men skillnaden mellan behandlingarna var inte statistiskt signifikant. Vid traktstorlek på 4 ha blev skotningskostnaden inklusive flyttkostnad på 4000 kr per skotare 77 kr/m3fub för lättbehandlingen, 60 kr/m3fub för medelbehandlingen 49 kr/m3fub och för hårdbehandlingen.

Denna studie implicerar att vid volymblädning i homogena bestånd som inte konverteringsavverkats förut, bör ett hårt uttag göras om man prioriterar låga skotningskostnader. För fortsatt forskning inom blädningsbruk borde en mer genomgående studie göras med fler upprepningar och i riktiga blädningsbestånd. Bestånden skulle då vara grandominerade till skillnad från homogena tallbestånd som var till underlag till denna studie. Sammanfattningsvis fanns det flera parametrar som beståndets karaktär, behandlingarna och parcellerna som inte blev optimala för en studie om blädningsavverkning. Dock visade våra resultatet en samstämmighet med tidigare skotarstudier i att högre grundyteuttag resulterar i en högre produktivitet jämfört med lättare uttag. Men befintliga prestationsnormer verkar grovt underskatta skotarens prestation vid prognostisering av skotningsproduktivitet vid volymblädning i homogena slutavverkningsmogna bestånd.

,

Interest in continuous cover forestry (CCF) methods has increased in Sweden and the Swedish Forest Agency is working to increase knowledge about CCF. To be able to increase the area managed using CCF, knowledge is needed on the performance and costs of harvesting systems used in CCF. This study aims to examine the productivity of forwarders during selection harvesting at different extraction intensities. Studying different volume extractions and their effect on productivity is of interest for e.g. urban forestry. Urban forests should be managed using selection silviculture because of frequent public use or for ecological reasons.

This Bachelor thesis examines whether lower extraction rates have similar productivity rates compared to higher extraction rates. If this is the case, it would mean a change in forestry philosophy since lower extraction rates lead to greater stand volume growth and preserve the forest impression better compared to higher extraction rates.

The objective of this Bachelor thesis was to study the productivity of forwarders in selection harvesting at three different basal area extraction rates (15 percent, 30 percent and 45 percent). We also compared the forwarder’s productivity during selection harvesting with the productivity predicted by two productivity norms for forwarders in thinning and final felling.

Three different plots were created for the three different treatments. The stand was a thinned homogenous 85-year pine (Pinus sylvestris) stand. The forwarder was a John Deere 1110 G operated by a driver with 39 years of experience with forwarding. The forwarder’s time consumption was recorded using a frequency study. To establish a productivity for each treatment, each load was assessed according to its degree of fullness.

The result of this study was an average productivity of 36,9 m3sub/h(G0) (solid under bark) at basal area extraction rates of 11 percent, 34,7 m3fub/h(G0) at 17 percent extraction and 44,9 m3fub/h(G0) at 27 percent extraction. The productivity was highest with the largest basal area extraction rate; however, the difference was not statistically significant. At 4 ha stand size, the forwarding cost including a 4000 SEK trailer cost was 77 SEK/m3sub with the lowest extraction rate, 60 SEK/m3sub with the medium extraction rate, and 49 SEK/m3sub for the highest extraction rate.

This study implies that when using selection harvesting in homogeneous, one-tiered stands, a higher basal area extraction rate should be chosen if one prioritizes lower forwarding costs. Future research should focus on stands that are spruce (Picea abies) dominated in contrast to the homogeneous pine stand which was the basis for this study. In summary, there were several parameters in this study such as the nature of the stand, the treatments, and the parcels that were not optimal when studying selection harvesting. However, our results are in agreement with previous forwarder studies that have found that higher basal area extraction rates lead to higher productivity compared to lower extraction rates. However, existing productivity norms seem to grossly underestimate the forwarder’s productivity during selection harvesting in homogenous mature stands.

Main title:Produktivitet vid skotning av olika grundyteuttag i volymblädning
Authors:Hedlund, Max and Jernberg, Anton
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:30
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:hyggesfritt, skogsbruk, tidsstudie, blädning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18327
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18327
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2022 08:21
Metadata Last Modified:16 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics