Home About Browse Search
Svenska


Nordberg, Olivia, 2022. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Ortopediska skador är ett vanligt problem hos sporthästar, ofta med hälta som följd. Tidigare studier
har observerat att hästar som anses friska av ägaren ofta har ett asymmetriskt rörelsemönster som
vid en objektiv bedömning bedöms som hälta. På grund av detta är gränsen för när en
rörelseasymmetri bedöms som hälta ifrågasatt. Att undersöka prevalensen av rörelseasymmetrier
hos föl skulle kunna ge information om asymmetrin skulle kunna vara medfödd, då det är mindre
troligt att asymmetrin beror på tidigare skada eller mänsklig hantering. Syftet med den här studien
var att undersöka prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl och jämföra ridhästföl och travhästföl.
Många travhästar har en mutation i en gen som kallas DMRT3. Det gör deras trav snabbare, men
troligen också mer asymmetrisk på grund av rytmvariationer. Därför var hypotesen att travhästföl
skulle vara mer asymmetriska än ridhästföl.
Bedömning av rörelseasymmetrier görs oftast i gångarten trav då rörelseförändringar setts större
än i skritt. Det mänskliga ögat kan upptäcka rörelseasymmetrier som skiljer minst 25% och för att
upptäcka rörelseasymmetrier mindre än 25% har det tagits fram flera objektiva rörelseanalyssystem.
Med rörelseanalyssystemet Lameness Locator från Equinosis kan huvudets, mankens och bäckenets
rörelse bedömas via sensorer som fästes på respektive område. Med systemet kan respektive
områdes högsta respektive lägsta punk mellan stegets högra och vänstra ben bedömas.
Av de 51 föl som analyserades var 27 ridhästföl och 24 travhästföl. Fölen i den här studien
bedömdes när de travade jämsides stoet. Data skickades i realtid till en bärbar dator. Huvudets och
bäckenets vertikala acceleration omvandlades till HDmax och HDmin respektive PDmax och PDmin
vilket är skillnaden mellan vänster och höger steghalva i huvudets och bäckenets högsta respektive
lägsta punkt. Medelvärdet på asymmetrivariabeln gav en indikation på asymmetri, graden av
asymmetri och vilket ben som gav asymmetrin. Tröskelvärde som användes i den här studien var
absolutvärdet 6 mm för huvudets rörelse och 3 mm för bäckenets rörelse.
Av totalt 51 föl var 31 föl asymmetriska på minst en asymmetrivariabel. Av 27 ridhästföl var 11
asymmetriska på minst en asymmetrivariabel och av 24 travhästföl var 20 asymmetriska på minst
en asymmetrivariabel. Med ett Mann-Whitney’s test sågs en signifikant (p=0,05) skillnad i magnitud
mellan ridhästföl och travhästföl på två asymmetrivariabler, HDmax och PDmin. Där travhästföl hade
en högre asymmetri än ridhästföl. Av alla 51 mätningar hade 27 mätningar hög spridning med en
standardavvikelse över 120% av medelvärdet.
Av alla föl som ingick i studien visade 60,8% rörelseasymmetrier i trav, 40,7% av ridhästfölen
och 83,3% av travhästfölen visade asymmetrier över tröskelvärdet. Vilket är något lägre eller
likvärdigt med prevalensen som tidigare observerats hos unga och vuxna hästar. Slutsatsen från den
här studien är att av alla inkluderade föl var prevalensen av rörelseasymmetrier 60,8%, av
ridhästfölen var prevalensen 40,7% och av travhästfölen var prevalensen 83,3%. Hypotesen att
travhästföl skulle vara mer asymmetriska än ridhästföl bekräftades i och med att travhästföl var mer
asymmetriska på två av asymmetrivariablerna. Däremot visade många mätningar hög variation
vilket gör att fler studier behövs för att antingen ytterligare undersöka forskningsfrågan.

,

Orthopedic injuries are common problems among sport horses, and the major symptom is movement
asymmetry/lameness. Earlier studies have observed that many horses judged as healthy by the
owners have movement asymmetries of similar magnitude as horses evaluated for clinical lameness.
Especially high prevalence of movement asymmetries was observed in young Standardbred trotters.
The threshold for when a movement asymmetry is caused by pain and defined as a lameness can be
questioned and there may be other reasons for movement asymmetries. Examining the prevalence
of movement asymmetry in foals could give information if the asymmetry is innate, since the
asymmetry is less likely to be caused by injuries or human handling at an early age. The purpose of
this study was therefor to examine the prevalence of movement asymmetry in foals and compare
Warmblood and Standardbred trotters. Many Standardbred trotters have a mutation in a gene called
DMRT3, which enables trot at high speeds. The mutation potentially allows an increased rhythmical
variation in the gait pattern and could therefore cause more movement asymmetry. Because of this
the hypothesis was that Standardbred trotter foals would have a higher prevalence of movement
asymmetry than Warmblood foals.
Assessment of lameness/movement asymmetry is mainly performed in trot due to the
symmetrical nature of this gait and the higher loading of the limbs compared to walk. The human
eye can detect movement asymmetries larger than 25%. To detect changes in movement smaller
than 25% an objective analyzing system can be used. With Lameness Locator from Equinosis the
head, withers and pelvis movement can be analyzed with attached accelerometer sensors. Using this
system, the difference between the two lowest and highest positions of head, withers, and pelvis
during a stride is quantified.
Of the 51 foals that were assessed, 27 were warmbloods and 24 were standardbred trotters. The
foals were assessed when trotting alongside the mare. Data were sent in real time to a computer. The
head and pelvis vertical acceleration was transformed to displacement and the asymmetry variables
HDmax, HDmin and PDmax, PDmin, were calculated. The asymmetry variables mean during a
measurement give information of degree of asymmetry and which leg that caused this movement
asymmetry. The threshold for movement asymmetry used in this study was absolute values ≥ 6 mm
for the head movement and ≥ 3 mm for the pelvic movement.
Of 51 examined foals, 31 showed an asymmetry on at least one asymmetry variable. Of 27
warmbloods, 11 showed asymmetry and of 24 standardbred trotters, 20 showed asymmetries in at
least one asymmetry variable. With a Mann-Whitney’s test, there was a significant difference
(p=0,05) in magnitude of the two asymmetry variables HDmax and PDmin between the warmbloods
and standardbred trotters, where the Standardbred trotters were more asymmetrical than the
warmbloods. Of all 51 examinations 27 of them had high variation with a standard deviation above
120% of the mean value.
Of all foals examined in this study, 60.8% showed movement asymmetry at the trot, 40.7% of
the warmblood and 83.3% of the Standardbred trotters showed asymmetry, which was slightly lower
or equal to the prevalence showed in earlier studies. The conclusion of this study was that of all foals
examined, the prevalence of movement asymmetry was 60.8 % among warmblood and 83.3%
among Standardbred trotters. The hypothesis that the foals of Standardbred trotters would be more
asymmetrical than foals of Warmblood was confirmed. However, many measurements had a high
variation between strides. Further studies are needed to explore the subject.

Main title:Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl
Subtitle:en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl
Authors:Nordberg, Olivia
Supervisor:Rhodin, Marie
Examiner:Hernlund, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:rörelseasymmetri, föl, hälta, objektiv rörelseanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18321
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18321
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2022 10:51
Metadata Last Modified:16 Sep 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics