Home About Browse Search
Svenska


Ludvigsson, Amanda and Bödmar, Linn, 2022. Professionella tävlingsryttares ledarskap : för att nå framgång som ryttare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bakom varje framgång ligger det oftast mycket arbete och ett bra team. I den här studien undersöktes hur professionella tävlingsryttare (ryttare på svårklassnivå) arbetade med sina team, men också med sitt eget ledarskap för att nå framgång på tävlingsbanan. För att få en förståelse för hur en professionell tävlingsryttare använder sig av sitt ledarskap behövs mer stöd i den vetenskapliga forskningen och den här studiens syfte var att tillföra ny kunskap om hur professionella tävlingsryttare leder sitt team för att som ryttare nå framgång på tävling. Frågeställningarna var; Hur arbetar professionella tävlingsryttare med sitt ledarskap? Hur formar och använder den professionella tävlingsryttaren sitt team? Upplever den professionella tävlingsryttaren att ledarskapet har betydelse för att nå framgång på tävling?
Resultatet har baserats på intervjuer med semistrukturerade frågor och totalt sju ryttare har deltagit. Ryttarna svarade överlag utförligt och engagerat på frågorna. Alla ansåg sig själva som ledare och trodde att andra såg dem som ledare med egenskaper som drivna, ambitiösa, tydliga i kommunikationen, bestämda och ärliga. De ansåg att deras egna ledarskap hade vuxit fram och påverkats av erfarenheter och att de ofta situationsanpassar sitt ledarskap. När de talade om teamet så framkom det att de är beroende av ett välmående och fungerande team för att själva nå framgång på tävlingsbanan. Alla delar var viktiga i teamet, men det gick också att urskilja nyckelroller i ryttarnas team, som hästskötare, tränare och familj. Samtliga ryttare påtalade vikten av god kommunikation och samarbete, alla talade mer eller mindre om att dialog, öppenhet och högt i tak är viktigt för deras team och för att tävlingsryttaren skulle kunna prestera. Ryttarna beskrev på olika sätt vilken påverkan deras eget ledarskap hade på deras framgång. De menade att det var en ständig process som alltid behöver utvecklas och att ledarskapet är en del i att lyckas.
Professionella tävlingsryttare arbetade med sitt ledarskap genom dialog med sina teammedlemmar och la stor vikt vid att anpassa sitt ledarskap efter situation och person. Teamet formades efter nyckelroller som till exempel familjen, som både var mentalt stöd och hjälpte till med hästarna på olika sätt. Utöver det nämndes hästskötaren, som arbetade närmast hästarna, som en av de viktigaste rollerna. Ryttarna upplevde att deras ledarskap hade betydelse för deras framgång på tävling, på så sätt att deras ledarskap fick teamet att trivas och samarbeta. När teamet arbetade tillsammans och hade en bra arbetssocial miljö ledde det till framgång på tävlingsbanan.

,

Behind every success is usually a lot of work and a good team. This study examined how professional competition riders work with their team, but also with their own leadership to be successful in equestrian competition. To gain an understanding of how a professional competition rider (competes on advanced level) uses his leadership, more support is needed in scientific research and the purpose of this study is to add new knowledge about how professional competition riders lead their team to succeed in competition as riders. Issues used are; How do professional competition riders work with their leadership? How does the professional competition rider shape and use his team? Does the professional competition rider feel that leadership is important for achieving success in competition?
The results have been based on interviews with semi-structured questions and a total of seven riders participated. The riders generally answered the questions in detail and with commitment. Everyone considered themselves leaders and believed that others saw them as leaders with qualities such as driven, ambitious, clear in communication, determined and honest. They felt that their own leadership had developed and been influenced by experience and that they often adapt their leadership to situations. The riders are dependent on a prosperous and functioning team to achieve success at competition. All parts were important in the team, but it was possible to distinguish key roles in the riders' team, such as grooms, trainers and family. All riders emphasized the importance of good communication and cooperation, they all talked more or less about that dialogue and openness are important for their team and for the competition rider to be able to perform. The riders described in different ways the impact their own leadership had on their success and they believed that it is a constant process that always needs to be developed.
Professional competition riders worked with their leadership through dialogue with their team members and placed great emphasis on adapting their leadership to the situation and person. The team was formed around key roles such as the family, which were both supporters and help with the horses in various ways. In addition, the groom, who works closest to the horses, was mentioned as one of the most important roles. The riders felt that their leadership was important for their success in competition, in such a way that their leadership made the team thrive and cooperate. When the team worked together and had a good social work environment, it led to success at competition.

Main title:Professionella tävlingsryttares ledarskap
Subtitle:för att nå framgång som ryttare
Authors:Ludvigsson, Amanda and Bödmar, Linn
Supervisor:Lundesjö Kvart, Susanne
Examiner:Connysson, Malin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K146
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Ridsport, tävlingsryttare, team, ledarskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18308
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18308
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:13 Sep 2022 10:44
Metadata Last Modified:14 Sep 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics