Home About Browse Search
Svenska


Vejmarker, Olof and Widegren, Jennifer, 2022. Utfodringsrutiner hos privatägda hästar : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
837kB

Abstract

In Sweden, there are a large number of horses owned by private people who are not part of business activities, calculated from the Swedish Board of Agriculture's figures of approximately 266,000 horses. In order to take into account the horse's natural needs as a grazing large intestine fermenter, Swedish horse owners need knowledge about feeding and the role of forage in the horse's well-being.
The aim of this study was to analyze the feeding routines of privately owned horses in Sweden.
This study was conducted as a survey study. Through Google Docs, an online survey was created that included 18 questions and the survey was sent out to respondents on Facebook and Hippson.se. The survey was aimed at private horse owners with a maximum of four horses and the questions were answered anonymously. The collection of survey responses lasted 14 days during February 2019. A total of 3274 responses were collected, comprising approximately 6800 horses.
Majority (55%) of the horse owners used haylage as forage. Remaining lined with hay or a combination of hay and haylage. A small proportion lined with silage (see Figure 1). Haylage was the most widely used forage if the respondents had their horse/horses stabled in rural, rural areas close to urban and urban areas (p=0.04) (see Figure 2). Hay was mostly used in rural areas compared to rural areas in close proximity to urban and urban areas (p=0.04). Silage was used to the lowest extent regardless of where the stable was located and only in rural and rural areas close to urban areas.
The average of dry matter was 78%. Most of the respondents had a forage with dry matter value between 71-80%, the rest had a dry matter value between 81-90% and between 61-70%. A small part had value between 91-100% dry matter and the smallest proportion had value between 50-60% dry matter (see Figure 3).
The study's questions and conclusions:
How does the forage affect the health and behavior of the horse?
Horses that were fed roughage more than six times per day had a larger absence of colic.
What factors influence the horse owner's choice of forage?
The most important factors among the respondents were the hygienic quality, the nutritional content of the forage and accessibility. At the same time, a proportion of horse owners were not able to choose which forage they would feed.
What does an average daily forage giveaway look like?
The results of the study showed that the majority of the horse owners who participated in the survey fed more forage than SLU's recommended minimum level (1 kg dry matter/100 kg body weight) and the remaining horse owners fed their horses 1 kg dry matter/100 kg body weight. None of the respondents fed their horses with a lower proportion of roughage than SLU's recommended minimum level.

,

I Sverige finns ett stort antal hästar ägda av privatpersoner som inte ingår i näringsverksamhet, beräknat på Jordbruksverkets siffror cirka 266 000 stycken. För att kunna ta hänsyn till hästens naturliga behov som betande grovtarmsförjäsare behöver svenska hästägare kunskap om utfodring och grovfodrets roll för hästens välbefinnande.

Syftet med studien var att göra en nulägesanalys av faktiska foderrutiner bland privatägda ridhästar i Sverige.
Denna studie var utförd som en enkätstudie. Via Google Docs skapades en webbenkät som innehöll 18 frågor och enkäten skickades ut till respondenterna via Facebook och Hippson.se. Enkäten riktade sig till privathästägare med maximalt fyra hästar och frågorna besvarades anonymt. Insamling av enkätsvar pågick i 14 dagar under februari 2019. Sammanlagt samlades det in 3274 svar, vilket omfattar ca 6800 hästar.
Majoriteten (55%) av hästägarna använde hösilage som grovfoder. Resterande fodrade med hö eller en kombination av hö och hösilage. En liten andel fodrade med ensilage (se figur 1). Hösilage var det mest använda grovfodret om respondenterna hade sin häst/hästar uppstallade i landsbygd, landsbygd i nära anknytning till tätort och tätort (p=0,04) (se figur 2). Hö användes mest på landsbygd jämfört med landsbygd i nära anknytning till tätort och tätort (p=0,04). Ensilage användes i lägst omfattning oavsett var stallet var placerat och endast på landsbygd och i landsbygd i nära anslutning till tätort.
Det genomsnittliga torrsubstansvärdet var 76% och standardavvikelsen var 11. Största delen av respondenterna hade ett grovfoder med ts-värde mellan 71-80%, resterande hade ett ts-värde mellan 81-90% och mellan 61-70%. En liten del hade värde mellan 91-100% ts och minsta andelen hade värde mellan 50-60% ts (se figur 3).

Studiens frågeställningar och slutsatser:

Hur påverkar grovfodret hästens hälsa och beteende?
Förekomsten av kolik var signifikant lägre hos hästarna som utfodrades med grovfoder fler än sex gånger per dag jämfört med hästarna som utfodrades med grovfoder vid färre tillfällen.

Vilka faktorer påverkar hästägarens val av grovfoder?

De viktigaste faktorerna hos respondenterna var den hygieniska kvalitén, grovfodrets näringsinnehåll och tillgänglighet. Samtidigt hade en andel hästägare inte möjlighet att välja vilket grovfoder de skulle utfodra med.

Hur ser en genomsnittlig daglig grovfodergiva ut?

Studiens resultat visade att majoriteten av de hästägare som deltagit i enkätstudien utfodrade med mer grovfoder än SLU:s rekommenderade minimum nivå (1 kg ts/100 kg kroppsvikt) och resterande hästägare utfodrade sina hästar med 1 kg ts/100 kg kroppsvikt. Inga av respondenterna utfodrade sina hästar med en lägre giva än SLU:s rekommenderade minimum nivå.

Main title:Utfodringsrutiner hos privatägda hästar
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Vejmarker, Olof and Widegren, Jennifer
Supervisor:Kjellberg, Linda
Examiner:Connysson, Malin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K141
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:grovfoder, utfodring, foderstat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18300
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18300
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2022 08:28
Metadata Last Modified:13 Sep 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics